HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB DOORN

 

Artikel 1.

Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op de statuten vastgelegd in een notariële akte opgemaakt door notaris J.A.M. Kool- van Bekkum te Zeist d.d. 30 augustus 1989.

 

Artikel 2.

Het bestuur stelt indien nodig het maximale aantal leden vast.

 

Artikel 3.

Iemand die als lid van de vereniging wenst toe te treden dient hiervan schriftelijk kennis te geven aan het secretariaat van de vereniging.

 

Artikel 4.

Het bestuur nodigt kandidaatleden uit twee speelavonden te komen ter wederzijdse kennismaking. Indien binnen vijf dagen na de tweede speelavond geen bezwaren zijn binnengekomen, krijgt het kandidaatlid bericht van aanneming als werkend lid. Zijn er wel bezwaren binnengekomen, dan worden deze door het bestuur overwogen en ter kennis van de leden gebracht, waarna eventuele stemming volgt. Het kandidaatlid moet dan tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigen om te kunnen worden aangenomen.

 

Artikel 5.

Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en wordt geacht de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en dienovereenkomstig te handelen.

 

Artikel 6.

Ieder die als werkend lid is aangenomen betaalt ƒ 25,--  als entreegeld.

a)         Werkende leden worden onderscheiden in gewone leden, dubbelleden en jeugdleden.

 

Artikel 7.

a)         De contributie wordt tenminste eenmaal per jaar door de algemene vergadering vastgesteld en jaarlijks door de leden uiterlijk eind januari betaald.

b)         Voor leden, die in de loop van een jaar toetreden, wordt de contributie in hele maanden berekend, te beginnen met de maand waarin het lid is toegetreden.

 

Artikel 8.

a)         Alle besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend.

b)         Bestuursbesluiten zijn bindend zolang zij niet door een besluit van de algemene vergadering ongedaan zijn gemaakt danwel gewijzigd.

 

Artikel 9.

a)         Voor de benoeming van ereleden door de algemene ledenvergadering is een meerderheid van 75 % van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

b)         Ereleden hebben geen financiële verplichtingen.

 

Artikel 10.

Werkende leden zijn automatisch lid van de Nederlandse Bridge-Bond met alle rechten en

plichten van dien.Artikel 11.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Men is gehouden de contributie tot het einde van het verenigingsjaar te betalen. Hiervan kan het bestuur in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

 

Artikel 12.

Donateurs betalen een minimale bijdrage van ƒ 20,-- per jaar en hebben het recht wederom als werkend lid te worden aangenomen, zonder wachttijd en zonder betaling van entreegeld, indien zij direct vooraf gaande aan het donateurschap lid zijn geweest.

 

Artikel 13.

Het bestuur heeft de algemene leiding van zaken en beslist in alle voorkomende gevallen met inachtneming van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 14.

De voorzitter is het hoofd van de vereniging

a)         Hij leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen.

b)         Hij treedt bij vertegenwoordiging van de vereniging op als woordvoerder.

c)         Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

d)         Hij benoemt op de algemene vergaderingen het stembureau.

e)         Hij moet de verschillende werkzaamheden van de bestuursleden controleren.

f)         Hij zorgt ervoor dat de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd.

 

Artikel 15.

De secretaris houdt de notulen bij, beheert het archief, voert de correspondentie in naam van het bestuur, houdt de ledenlijst bij, zorgt dat nieuwe leden direct aan de Nederlandse Bridge-Bond worden opgegeven en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van de verrichtingen van de vereniging.

 

Artikel 16.

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is belast met de financiële werkzaamheden. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven en stelt aan het einde van het verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten op en legt op de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoording af voor zijn gehouden beleid. Hij stelt tevens met de andere bestuursleden een begroting op voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 17.

De wedstrijdleider zorgt voor de goede gang van zaken op de speelavond en houdt toezicht op toepassing en naleving van de spelregels van de Nederlandse Bridge-Bond en zorgt voor naleving van het geldende wedstrijdreglement. Hij houdt de competitiestanden bij en zorgt voor publicaties ten aanzien van standen en speelavonden. Hij brengt de algemene vergadering verslag uit.Artikel 18.

a)         De wedstrijdleider vormt met tenminste twee, tijdens de algemene vergadering gekozen, leden de technische commissie, waarvan hij de voorzitter is.

b)         Kandidaatstelling en verkiezing van leden van de technische commissie geschieden conform de procedure bij kandidaatstelling en verkiezing van bestuursleden.

c)         De leden van de technische commissie treden volgens rooster af.

            Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

d)         De leden van de technische commissie assisteren de wedstrijdleider in alle technische zaken verband houdende met het organiseren en uitvoeren van wedstrijden in welke vorm dan ook.

e)         De technische commissie adviseert het bestuur t.a.v. alle technische zaken, zoals de samenstelling van de vertegenwoordigende teams, de competitie-indeling e.d. voor zover niet vastgelegd in het wedstrijdreglement.

 

Artikel 19.

De taken van eventueel andere bestuursleden worden in het bestuur onderling bepaald.

 

Artikel 20.

Indien een of meerdere bestuursleden tussentijds willen aftreden dan is/zijn hij/zij verplicht dit tenminste vier weken van te voren aan het bestuur kenbaar te maken.

 

Artikel 21.

De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit.

 

Artikel 22.

Er wordt een algemene vergadering uitgeschreven;

a)         Bij voorkeur in januari.

b)         Op verlangen van de voorzitter.

c)         Op verlangen van tenminste twee bestuursleden.

d)         Op verlangen van tenminste 10 % van de werkende leden, die hiervan schriftelijk met opgaaf van redenen aan de secretaris kennis moeten geven.

            De onder b, c en d bedoelde vergaderingen moeten binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek door de secretaris worden geconvoceerd terwijl de vergadering uiterlijk

            14 dagen na de convocatie moet worden gehouden.

 

Artikel 23.

De agenda voor de jaarlijks te houden algemene vergadering bevat tenminste de volgende te behandelen punten;

a)         De notulen van de vorige algemene vergadering.

b)         Ingekomen stukken.

c)         Jaarverslag van de secretaris.

d)         Jaarverslag van de wedstrijdleider.

e)         Jaarverslag van de penningmeester.

f)         Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

g)         Vaststelling contributie.

h)         Verkiezing bestuurs- en technische commissieleden.

i)          Vaststelling datum volgende algemene vergadering.

j)          Rondvraag.

 

 

 

 

Artikel 24.

Bestuursvergaderingen worden belegd op verlangen van;

a)         De voorzitter.

b)         Twee bestuursleden

De secretaris geeft de bestuursleden hiervan tenminste 48 uur van tevoren kennis met opgaaf van plaats, tijd en agenda.

Artikel 25.

Over personen wordt schriftelijk- en over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter toch een schriftelijke stemming noodzakelijk acht.

Ongeldige stemmen zijn;

a)         Blanco stemmen.

b)         Stemmen die de personen of zaken niet duidelijk aanwijzen.

c)         Briefjes waarop onnodige toevoegingen voorkomen.

 

Artikel 26.

a)         De verkiezing, resp. herverkiezing van bestuursleden en leden van de technische commissie kan, wanneer geen tegenkandidaat is gesteld, bij acclamatie geschieden.

b)         Kandidaatstelling door leden moeten vergezeld gaan van een door de kandidaat getekende verklaring dat hij/zij eventuele benoeming zal aanvaarden.

 

Artikel 27.

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Artikel 28.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van leden en/of introducés.

 

Aldus opgesteld door het bestuur van de Bridgeclub Doorn na goedkeuring van de algemene vergadering d.d. 19 januari 1989.

 

N.B.    Wijzigingen/aanvullingen, vastgelegd in de ledenvergaderingen van

            28 februari 1991, 24 februari 1994 en 6 november 1997, zijn in bovenstaand huishoudelijk reglement verwerkt.