Huishoudelijk Reglement 2019-2020

Huishoudelijk reglement seizoen 2019-2020

 

1. Huishoudelijk reglement

1.1. Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de Bridgeclub Breukelen ondertekend op 27 september 1979.

 

2. Lidmaatschapsverplichtingen

2.1 Ieder, die lid wordt, moet eerst een inschrijfgeld van € 5,00 betalen.

2.2 De contributie bedraagt voor één speeldag € 48,00 per persoon, voor twee speeldagen € 72,00 en voor 3 speeldagen € 96,00 per persoon. De contributie voor slapende leden bedraagt € 25,00.

2.3 Slapende leden en niet leden betalen € 2,00 per wedstrijd, vóór aanvang van de wedstrijd af te dragen aan de wedstrijdleider.

2.4 De contributie / het inschrijfgeld dient voor 1 oktober betaald te worden. Indien betaald wordt na 1 oktober worden de bedragen met € 10,00 verhoogd. Indien op 15 oktober de contributie nog niet door de penningmeester ontvangen is, vervalt het recht om te spelen.

2.5. In overleg met de penningmeester mag de contributie eventueel in twee termijnen betaald worden, 50% per 1 oktober en 50% per 1 januari van het lopend seizoen.

2.6. Het lidmaatschap kan door de leden alleen worden opgezegd tegen het einde 0ovan het verenigingsjaar. Als in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

3. Aftreden van bestuur

3.1 Overeenkomstig artikel 10 punt 6 van de statuten volgt hier een rooster, waarop de leden van het bestuur aftredend zijn. Dit geschiedt aan het einde van het 1e jaar voor de penningmeester en één algemeen lid; aan het einde van 2e jaar voor de secretaris en één algemeen lid en aan het einde van het 3e jaar voor de voorzitter.

 

4. Verkiezing van bestuursleden

4.1 Zo snel mogelijk via de website, en bij voorkeur ook in het  voorjaarsnummer van Topscore, wordt door het bestuur aan de leden meegedeeld, dat er een vacature is.

4.2 Voor de functie wordt een profielschets gegeven.

4.3 In de aankondiging wordt aangekondigd, dat het bestuur een kandidaat voordraagt of gaat voordragen.

4.4 Tegenkandidaten kunnen door minimaal 5 leden van de club plus de betreffende kandidaat worden voorgedragen tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de ALV.

4.5 Zodra bekend, meldt het bestuur via de website de kandidaat die door het bestuur wordt voorgedragen en eventuele kandidaten die door de leden worden voorgedragen.

4.6 Op de ALV stemmen de aanwezige leden. Niet aanwezige leden kunnen via een volmacht hun stem uitbrengen.

4.7 Als er slechts één kandidaat is, wordt deze kandidaat zonder stemming benoemd.

4.8 Indien er twee kandidaten zijn en zij hebben beiden evenveel  stemmen dan wordt een tweede stemming gehouden en indien beiden dan nog evenveel stemmen hebben beslist het lot.

4.9 Als er meer dan twee kandidaten zijn en geen der kandidaten de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Gekozen is degene, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 

5. Wedstrijden

5.1 Er is één technische commissie voor de maandag, de dinsdag en de donderdag.

5.2 De wedstrijden worden geregeld in een wedstrijdreglement, dat op alle speeldagen van toepassing is.

 

6. Evenementen

6.1 Er bestaat voor de maandagmiddag, de dinsdag- en de donderdagavond een aparte evenementencommissie, die zorgdraagt voor de organisatie en de prijzen voor de verschillende bijzondere wedstrijdmiddag en –avonden.

6.2 Deze commissies bestaan bij voorkeur uit drie personen, gecoördineerd door de penningmeester.

6.3 In de begroting die door de penningmeester wordt opgemaakt, staat het totaalbedrag dat zij voor de prijzen mogen gebruiken. Het beschikbare bedrag wordt naar rato van het aantal leden per speelmiddag resp. speelavond verdeeld over de commissies. Zij dienen er zorg voor te dragen, dat het toegekende bedrag niet wordt overschreden.