Huishoudelijk Reglement

 

 
Het lidmaatschap
Artikel 1
Het bestuur stelt jaarlijks het maximale aantal leden vast.
 
Artikel 2
Degene die als lid van de vereniging wenst toe te treden, dient hiervan schriftelijk kennis te geven aan het secretariaat van de vereniging of op de speelavonden via het hiervoor bestaande inschrijfformulier.
 
Artikel 3
 1. Toelating als lid van de vereniging kan slechts geschieden op door het bestuur vast te stellen data.
 2. In geval van afwijzing wordt het kandidaat-lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld.
 3. De hoogte van de contributie en het eventueel verschuldigde entreegeld voor nieuwe leden worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 
Artikel 4
 1. Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten, reglementen etc. van de vereniging.
 2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen in de statuten en de verenigingsregle-menten te kennen en dienovereenkomstig te handelen.
 
Artikel 5
 1. Alle besluiten, genomen door de Algemene Ledenvergadering, zijn bindend voor ieder lid, ongeacht het niet tegenwoordig zijn op de Algemene Ledenvergadering.
 2. Bestuursbesluiten zijn bindend, zolang zij niet door een besluit van de Algemene Ledenvergadering ongedaan zijn gemaakt, dan wel zijn gewijzigd.
 
Artikel 6
Leden hebben het recht:
 1. tot bijwoning van de clubavonden,
 2. tot deelname aan de wedstrijden en drives,
 3. tot bijwoning en stemming ter Algemene Ledenvergadering, zoals bepaald in de statuten,
 4. tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, zoals bepaald in de statuten,
 5. tot het voorstellen van kandidaten en tegenkandidaten, zoals bepaald in de statuten,
 6. tot toezending van alle publicaties van de vereniging,
 7. tot het introduceren van niet-leden, na verleende toestemming van het bestuur.
 
Artikel 7
Leden hebben de plicht:
 1. Tijdig aanwezig te zijn op de wedstrijden.
 2. Verhindering tijdig te melden aan de aangewezen persoon of personen overeenkomstig de aanwijzingen van de Technische Commissie.
 3. Lawaai en onrust te voorkomen tijdens het spelen.
 4. Te bridgen volgens de bestaande reglementen, volgens aanwijzingen van de Technische Commissie en de wedstrijdleiding en de bridge-etikette te volgen, zoals omschreven in het wedstrijdreglement van de NBB.
 
Artikel 8
 1. Ieder lid wordt geacht klachten of feiten, waarmee de voortgang van de vereniging is gebaat, schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.
 2. Het bestuur dient haar standpunt inzake klachten ten spoedigste aan de betrokkene(n) kenbaar te maken.
 
Artikel 9
 1. De contributie is per seizoen verschuldigd en dient voor 1 november te worden voldaan.
 2. De contributie van nieuwe leden die in de loop van het verenigingsjaar worden toegelaten, wordt naar rato berekend en dient binnen één maand na toetreding te worden voldaan.
 
Artikel 10
Alle vorderingen op de vereniging, alsmede gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, kunnen bij de penningmeester van de vereniging naar alle redelijkheid – zulks ter beoordeling van het bestuur – worden gedeclareerd.
 
Het bestuur
Artikel 11
 1. De voorzitter treedt bij vertegenwoordiging van de vereniging op als woordvoerder.
 2. Hij beslist bij staking van stemming inzake bestuursaangelegenheden.
 3. De vergaderingen worden bij afwezigheid van de voorzitter geleid door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 
Artikel 12
De secretaris notuleert de vergaderingen, beheert het archief en het ledenbestand, voert correspondentie en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de verrichtingen van de vereniging, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.
 
Artikel 13
 1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij stelt aan het einde van het verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten op.
 2. Hij stelt in overleg met de andere bestuursleden een begroting op voor het komende verenigingsjaar.
 
Artikel 14
Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden, is hij/zij verplicht dit ten minste zes weken van te voren aan het bestuur kenbaar te maken.
 
Artikel 15
 1. Leden van het bestuur genieten als zodanig geen salaris.
 2. Alle leden van het bestuur kunnen gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging naar alle redelijkheid declareren.
 
Vergaderingen
Artikel 16
De agenda van de jaarlijks te houden Jaarvergadering bevat ten minste de volgende te behandelen punten:
 1. notulen van de vorige Algemene Vergadering,
 2. jaarverslag van de secretaris,
 3. jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor het komende verenigingsjaar,
 4. verslag van de kascommissie,
 5. verslag van de Technische Commissie/Wedstrijdleiding en een voorstel voor het speelschema voor het komende verenigingsjaar,
 6. vaststelling van de contributie,
 7. verkiezing van het bestuur en de kascommissie,
 8. rondvraag.
 
Commissies
Artikel 17
 1. Ter behartiging van de belangen van de vereniging zijn de volgende permanente commissies ingesteld:
  a. Technische Commissie / Wedstrijdleiding
  b. Kascontrole Commissie
 2. Naast de permanente commissies kunnen op voorstel van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering commissies met een bijzondere opdracht in het leven worden geroepen.
 
Artikel 18
Leden van het bestuur zijn gerechtigd tot het bijwonen van commissievergade-ringen, met uitzondering van die van de kascontrole commissie.
 
Artikel 19
 1. De Technische Commissie / Wedstrijdleiding bestaat ten minste uit drie leden en heeft de totale bridgetechnische verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de vereniging.
 2. De voorzitter van de Technische Commissie / Wedstrijdleiding maakt deel uit van het bestuur. De overige leden van deze commissie worden op voordracht van de voorzitter van de commissie door het bestuur benoemd.
 
Artikel 20
 1. De kascontrole commissie is het financiële toezicht op het bestuur opgedragen en onderzoekt de door de penningmeester opgemaakte balans en de staat van baten en lasten. Zij brengt de Algemene Ledenvergadering verslag uit over haar bevindingen.
 2. De kascontrole commissie bestaat uit twee leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. Jaarlijks treedt het langst zittende commissielid af; deze is niet terstond herkiesbaar. De Algemene Ledenver-gadering mag een reserve kascontrole commissielid kiezen.
 
Artikel 21
Indien een commissielid tussentijds wil aftreden, is hij/zij verplicht dit ten minste zes weken van te voren aan de betrokken commissie en het bestuur kenbaar te maken.
 
Wijziging van de reglementen
Artikel 22
 1. In de reglementen van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering moet daarvoor worden opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Een besluit tot reglementswijziging vereist ten minste een tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Een wijziging treedt in werking de dag volgend op die waarop de Algemene Ledenvergadering tot die wijziging heeft besloten, tenzij de vergadering zelf een andere datum heeft voorgesteld.
 
Artikel 23
 1. Het bestuur interpreteert het huishoudelijk reglement van de vereniging en beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
 2. De Technische Commissie / Wedstrijdleiding interpreteert het wedstrijdreglement van de vereniging en beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Ten aan zien van de toepassing van de bepalingen van het wedstrijdreglement bestaat het recht op beroep bij het bestuur.
 3. Dispensatie van bepalingen uit de verenigingsreglementen kan worden verleend door het bestuur of door de Algemene Ledenvergadering met tweederde deel der geldig uitgebrachte stemmen.
 
Utrecht, mei 2007