Wedstrijd- en Competitiereglement

Download reglement:
BCN WenCR V 1.1.pdf (373.13 KB)

Tijdens de ledenvergadering van 11 november 2019 werd het Wedtrijd- en Competitiereglement versie 1.1 door de leden definitiefgemaakt. Op alle speelmomenten werd dit reglement al sinds de aanvang ven het seizoen 2019-2020 gehanteerd. Bekijk het document hier:

 

Wedstrijd- en Competitiereglement

ALGEMEEN

Artikel 1

Doelstelling

 1. Dit document vloeit voort uit Artikel 8 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement (“HR”) van de Bridgeclub Nieuwegein (hierna te noemen “BCN”).
 2. Dit document beoogt de regels weer te geven volgens welke het bridgespel wordt gespeeld op alle reguliere en ad hoc speelmomenten, die worden georganiseerd door BCN.

Artikel 2

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

BCN:

Bridgeclub Nieuwegein

EG:

Eigen gemiddelde

HR:

Huishoudelijk reglement van BCN

IC:

Individuele competitie

IMP:

Internationale Matchpunten

IPC:

Interne parencompetitie

NG:

Niet gespeeld

PC:

Protestcommissie

Spr:

'Internationale Spelregels voor wedstrijdbridge' vastgesteld door de

WBF, in Nederlandse vertaling uitgegeven door de NBB

TC:

Technische commissie

TIC:

Topintegraal competitie

WL:

Wedstrijdleider

WR:

Wedstrijdreglement NBB

 

 

 

Artikel 3

Speelmomenten

 1. De aanvangstijdstippen van de reguliere speelmomenten worden jaarlijks door de TC vastgesteld.
  De aanvangstijdstippen van de niet-reguliere speelmomenten worden per sessie afzonderlijk aangekondigd.
 2. Voor alle momenten geldt, dat de deelnemers zich 10 minuten tevoren bij de WL aanwezig dienen te melden.

Artikel 4

Afwezigheid

 1. Deelnemers aan een competitie, die niet aanwezig kunnen zijn, dienen dit ruim tevoren te melden bij de wedstrijdleiding. Dit kan telefonisch of op de website van BCN.
  Ook is dit mogelijk via het afmeldboek dat op een aantal speelmomenten aanwezig is.
 2. Afmelden dient te gebeuren:
 • Voor de avondsessies uiterlijk om 16:00 uur
 • Voor middagsessies uiterlijk om 10:30 uur
 1. Niet opkomen zonder melding vooraf zal worden bestraft met een score van 30%.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan de WL van de in dit artikel genoemde regels afwijken.

Artikel 5

Invallers

 1. Wanneer een van de spelers van een paar afwezig is, kan er worden gespeeld met een invaller. De aanwezige speler zorgt ervoor dat de invaller tevoren bekend is bij de WL.
  Daarbij gelden de volgende regels:

  1. Bij voorkeur kiest de speler een speler van hetzelfde speelmoment als waar een invaller wordt gezocht.
  2. Een invaller die lid is van BCN kan te allen tijde worden gevraagd deel te nemen.
  3. Een speler die geen lid is van BCN mag ten hoogste drie keer per speelseizoen spelen in een regulier competitiemoment.

Artikel 6

Spelregels

 1. Alle wedstrijden georganiseerd door of namens BCN worden gespeeld volgens de meest recente spelregels (Spr) en het wedstrijdreglement (WR) van de Nederlandse Bridgebond (NBB).
 2. Alle spelers worden verondersteld de Spr, het WR en dit reglement te kennen en toe te passen.
 3. De competitiezitting is verdeeld in zes spelronden van elk vier spellen.
  In bijzondere gevallen kan de WL anders vaststellen.
 4. Voor vier spellen is ten hoogste 30 minuten speeltijd beschikbaar. Dit wordt met een elektronische tijdwaarneming bijgehouden.
 5. Na het waarschuwingssignaal mag geen nieuw spel meer worden begonnen.
 6. Naspelen van een spel is slechts beperkt toegestaan en kan alleen met instemming van de WL.
 7. In het geval een spel wordt nagespeeld, gaat een spel, dat niet gespeeld kan worden wegens tijdgebrek, voor op een spel, dat niet gespeeld werd wegens het spelen van de verkeerde spellen.
 8. In relevante gevallen kan de WL van lid 5 van dit artikel afwijken.

Artikel 7

Verdere regels

 1. Elk paar dient voorafgaand aan iedere spelronde een tweetal volledig ingevulde en identieke systeemkaarten aan de tegenstanders beschikbaar te stellen.
  Een en ander overeenkomstig de Spr
 2. Het bieden van spellen gebeurt met biedboxen en gaat overeenkomstig het ‘biddingbox reglement’ uit de Spr.

Artikel 8

Arbitrage en beroep

 1. Op elk speelmoment wordt vooraf aangekondigd welke personen kunnen worden aangeroepen voor arbitrage overeenkomstig wat hierover wordt vermeld in de Spr.
 2. In geval van onenigheid over de speelwijze van de tegenstanders, bij onregelmatigheden voor of tijdens het spelen van een spel en in andere zich voordoende onduidelijke situaties, dient een van de spelers arbitrage in te roepen.
  De te hulp gekomen arbiter zal een voor dat moment bepalende beslissing nemen.
 3. Tegen besluiten van een arbiter kan binnen 24 uur na afloop van de zitting, waarin het besluit werd genomen, schriftelijk een beroep worden aangetekend bij de PC (protestcommissie).
 4. De bevinding van de PC is bindend.
 5. De PC bestaat uit een voorzitter en twee leden.
 6. Ieder kalenderjaar benoemt het bestuur van BCN de voorzitter van de PC en maakt dit bekend aan de leden van de vereniging.
 7. De voorzitter van de PC benoemt per incident uit het ledenbestand van BCN twee leden in de commissie.
 8. In geval de voorzitter van de PC op een of andere wijze is betrokken bij het beroep, wordt voor de behandeling ervan door het bestuur een vervangend voorzitter benoemd.

Artikel 9

Onvoorzien

 1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL.

De navolgende delen hebben betrekking op afzonderlijke competitievormen.

PARENCOMPETITIE

Artikel 10                                                          

Deelnemers

 1. Aan een parencompetitie wordt deelgenomen door paren of drietallen, die zich tevoren voor de competitie hebben aangemeld. Tenzij anders staat vermeld, kan waar hierna wordt gesproken over een paar, ook drietal worden gelezen.
 2. Een parencompetitie kan op meerdere manieren worden gehouden:
  1. Interne paren competitie (IPC): Elke lijn krijgt eigen spellen en resultaten.
  2. Top-integraal competitie (TIC): Elke lijn speelt dezelfde spellen en de score wordt van alle lijnen gelijkelijk berekend.
 3. Elk van de spelers uit een drietal kan als invaller in iedere lijn optreden, mits in dezelfde zitting een paar wordt gevormd door de twee andere leden van het drietal.
 4. Een speler die invalt, zoals in het vorige lid is bedoeld, kan geen score behalen voor het drietal.
 5. Als er maar een lid van een drietal aanwezig is, worden de gewone regels voor het invallen toegepast.

Artikel 11

Scores algemeen

 1. Alle scores tijdens de IPC of TIC worden gedaan volgens het matchpunten systeem.
 2. Ieder paar krijgt per zitting een procentuele score toegekend (afgerond op honderdsten van procenten). De eindstand van de competitieronde wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van deze scores.
 3. Onder EG (eigen gemiddelde) wordt verstaan het met het aantal gespeelde spellen gewogen gemiddelde van de scores, die in de betreffende competitieronde door een paar in de opgegeven samenstelling in de eigen lijn zijn dan wel worden behaald.
 4. Wanneer in de competitierondestand nog geen scores werden genoteerd, wordt een fictief EG van 50% gehanteerd.
 5. Een paar, dat afwezig is wegens deelname in een vertegenwoordigende wedstrijd voor BCN, krijgt zijn EG toegekend, met een minimum van 50% .

Artikel 12

Scores in detail

 1. Met de navolgende regels uit het NBB Rekenprogramma wordt bij de berekening van de scores rekening gehouden:
 1. Paar in andere lijn

Spelend in hogere lijn: behaalde score +5%. Ondergrens = EG

Spelend in lagere lijn: behaalde score. Bovengrens = EG

 1. Speler in andere lijn

Spelend in hogere lijn: behaalde score +5%. Ondergrens = EG

Spelend in lagere lijn: behaalde score. Bovengrens = EG

 1. Spelend met Invaller van binnen de club

Behaalde score. Ondergrens = EG

 1. Spelend met Invaller van buiten de club

Behaalde score met EG als maximum

 1. Combipaar

Behaalde score met inachtneming lid 1, sub b van dit artikel

 1. Afwezigheid

In weergegeven volgorde geldt:

 1. Afwezig wegens clubverplichting: EG, met een minimum van 50%.
 2. 1e en 2e keer afwezig: EG.
 3. 3e keer afwezig: EG – 5%.
 4. 4e en volgende keer afwezig automatische degradatie
 1. Slemcompetitie

Slempunten worden verdiend:

 1. 1 punt bij geboden en gemaakt klein slem
 2. 2 punten bij geboden en gemaakt groot slem

 

 

 

Artikel 13

Promotie en degradatie

 1. Aan het begin van iedere competitieronde worden, indien van toepassing, de te gebruiken promotie- en degradatieregels door de WL toegelicht.
 2. Elk paar dat in een competitieronde drie vier of meer zittingen afwezig was zonder dat het als clubvertegenwoordiger optrad, degradeert automatisch.
 3. Om te kunnen promoveren moet het betreffende paar in de competitieronde ten minste 3 zittingen in de oorspronkelijke samenstelling hebben gespeeld.
 4. Bij elke uitvoering van de promotie/degradatie procedure zal minstens 25% van de paren promoveren dan wel degraderen.
 5. In uitzonderlijke gevallen kan de WL van de in dit artikel genoemde regels afwijken

Artikel 14

Buiten mededinging spelen

 1. Een paar kan zich éénmaal per speelseizoen voor een competitieronde aanmelden om buiten mededinging in die ronde mee te spelen. Daardoor zullen de behaalde scores niet worden opgenomen in de competitiestand. Het paar zal aan het einde van de competitieronde niet in aanmerking komen voor promotie of degradatie.
 2. Om hiervoor in aanmerking te komen moet dit voortijdig bij de WL en voorafgaand aan de betreffende competitieronde aan de WL zijn meegedeeld.
 3. In bijzondere gevallen kan de WL anders beslissen.

ANDERE COMPETITIES

Artikel 15

Top integraalcompetitie

 1. De Topintegraalcompetitie wordt gespeeld in overeenstemming met de regels uit PARENCOMPETITIE.

Artikel 16

Butlercompetitie

 1. De Butlercompetitie wordt gespeeld in overeenstemming met de regels uit PARENCOMPETITIE.

Daarboven gelden de volgende afspraken.

 1. In de Butlercompetitie worden de scores berekend in IMP’s.
 2. Voor de samenstelling van de eerste zitting wordt op willekeurige wijze de indeling vastgesteld. Daarna wordt de groepsindeling bepaald aan de hand van de voorgaande resultaten.
 3. Een afwezig paar ontvangt een score van nul IMP’s.

INDIVIDUELE COMPETITIE

Artikel 17

Deelnemers van de IC

 1. Aan een individuele competitie wordt deelgenomen door individuele personen.
 2. Spelers zijn gehouden om tijdens de biedperiode van elk spel zich te beperken tot natuurlijke biedingen.
 3. Uitzondering op het vorige lid vormen:
  1. Stayman conventie
  2. Jacoby conventie
  3. Ten hoogste twee additionele afspraken, die duidelijk geduid dienen te worden.
 4. Voor het overige gelden de regels als beschreven in het deel PARENCOMPETITIE van dit reglement.

CLUBKAMPIOENSCHAP

Artikel 18

Kampioenschappen

 1. BCN onderscheidt meerdere kampioenen:

  1. parenkampioen
  2. slemkampioen
 2. Het parenkampioenschap wordt toegekend aan paren. Het slemkampioenschap is individueel.
 3. Kampioenschapspunten worden alleen toegekend aan spelers, die op het moment van het behalen van de punten lid zijn van BCN.
 4. Na beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging vervallen alle door het lid behaalde punten.

Artikel 19

Parenkampioen

 1. Parenkampioen wordt het paar dat aan het eind van het speelseizoen het hoogste aantal kampioenschapspunten voor paren heeft behaald.
 2. Een paar krijgt alleen punten toegekend wanneer het in de competitieronde ten minste drie keer in de oorspronkelijke samenstelling speelt.
 3. Een paar, dat buiten mededinging speelt, krijgt voor die ronde een aantal punten toegekend, dat gelijk is aan het gemiddeld behaalde aantal punten dat werd behaald in de resterende, gespeelde competitierondes.
  Dit kan per speelseizoen slechts een keer worden toegekend.
 4. Wanneer een paar gedurende het competitieseizoen besluit uiteen te gaan, blijven de behaalde scores voor het paar staan. De spelers kunnen de behaalde punten niet meenemen naar een nieuw te vormen paar.
 5. Het parenkampioenschap wordt per competitiejaar, per speelmoment toegekend.
 6. Kampioenschapspunten worden behaald volgens de eindstanden van competitierondes in de parencompetities.
 7. Bij aanvang van het competitieseizoen worden alle eerder behaalde punten geschrapt.
 8. Toekenning van punten gebeurt volgens onderstaand schema’s.
  1. Voor de interne parencompetitie:

Rang

Groep A

Groep B

Groep C

1

100

74

55

2

90

67

50

3

80

59

44

4

70

52

38

5

60

44

31

6

50

37

27

7

45

33

24

8

40

29

21

9

35

26

19

10

30

22

16

11

25

18

13

12

20

14

9

13

15

11

7

14

10

7

5

15

5

3

2

16 (+)

0

0

0

 

 

 

 1. Voor de topintegraal competitie:

Rang

Punten

Rang

Punten

1

100

17

40

2

95

18

37

3

90

19

34

4

85

20

31

5

80

21

28

6

75

22

25

7

70

23

22

8

67

24

19

9

64

25

16

10

61

26

14

11

58

27

12

12

55

28

10

13

52

29

8

14

49

30

6

15

46

31

4

16 

43

32

2

 

Artikel 20

Slemkampioen

 1. Slemkampioen wordt de persoon, die aan het eind van het speelseizoen het hoogste aantal kampioenschapspunten voor slems heeft behaald.
 2. Het slemkampioenschap wordt per speelmoment toegekend.
 3. Kampioenschapspunten worden verkregen voor slems die geboden én gemaakt zijn tijdens zittingen voor een parencompetitie of een butlercompetitie.
 4. De volgende punten vallen te behalen:
 1. Geboden en gemaakt klein slem

: 1 punt

 1. Geboden en gemaakt groot slem

: 2 punten

AFSLUITEND

Artikel 21

Reglement verwijzing

 1. Verwijzing naar dit reglement gebeurt naar:
                 ‘Wedstrijd- en Competitiereglement BCN’.

Artikel 22

Ingangsdatum

 1. Dit reglement[i] treedt in werking met ingang van het speelseizoen 2019/2020.

 

 

[i]  Refereer aan dit document met versienummer en -datum:
versie 1.1, datum  3 juni 2019

Tijdens de ledenvergadering van 11 november werd het wedtrijd-en Competitiereglement versie 1.1 door de leden definitiefgemaakt. Op alle speelmomenten werd dit reglement al sinds de aanvang ven het seizoen 2019-2020 gehanteerd. Bekijk het document hier: WenCR versie 1.1.pdf