Statuten

Download reglement:
Tekst Statuten.pdf (209.25 KB)

Statuten Bridgeclub Nieuwegein

 

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging is genaamd: “Bridgeclub Nieuwegein”, hierna te noemen: BCN.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein.

 

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is het kalenderjaar.
 3. De vereniging is opgericht op 25 augustus 1972.

 

Doel

Artikel 3

BCN heeft als doel de beoefening en bevordering van het bridgespel in diverse verschijningsvormen. De wijze waarop BCN dit doel wil bereiken, wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. BCN kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
 2. Leden van BCN zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten.
 3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering (hierna te noemen de ALV) alsnog tot toelating besluiten.
 4. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor BCN en de bridgesport in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Leden van verdienste zijn leden, die zich binnen BCN op bijzondere wijze hebben onderscheiden.
 6. Benoeming tot erelid of lid van verdienste geschiedt door de ALV op voordracht van het bestuur of van een lid.

 

Rechten en verplichtingen

Artikel 5

 1. De leden zijn gehouden:
 1. de statuten en reglementen van BCN, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van BCN na te leven;
 2. de belangen van BCN niet te schaden.
 1. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens BCN te gedragen naar wat door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 2. Door BCN kunnen in naam van de leden alleen verplichtingen worden aangegaan als het bestuur daartoe door de algemene vergadering is gemandateerd.

 

Einde lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 • opzegging door het lid;
 • opzegging door BCN;
 • royement (ontzetting);
 • overlijden van het lid.
 1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (daaronder mede begrepen via elektronische weg) plaats te vinden.
 2. Opzegging door BCN of royement geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door BCN kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van BCN of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door BCN op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens BCN niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van BCN niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ALV. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich te verantwoorden in de ALV, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Bestuur

Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ALV.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
 4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande, dat de maximale bestuurstermijn negen jaar bedraagt.

Wordt een bestuurslid tijdens zijn bestuursperiode tot voorzitter benoemd, dan is de maximale bestuurstermijn twaalf jaar.

Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 1. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies van secretaris, penningmeester en de overige functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan door middel van een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.
 2. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap;
 2. door bedanken;
 3. door een besluit van de ALV;
 4. door overlijden;
 5. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

 

Bestuursbevoegdheid

Artikel 8

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van BCN.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door een commissie of persoon, die door het bestuur wordt benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de ALV, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij BCN zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 9

 1. Het bestuur vertegenwoordigt BCN, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. BCN wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid, dan wel bij afwezigheid van de voorzitter door twee bestuursleden.
 3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn BCN in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door BCN worden ingeroepen. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van BCN ter zake van de in artikel 8 de punten 4 en 5 bedoelde handelingen.
 5. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

 

Rekening en verantwoording

Artikel 10

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van BCN, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de ALV binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de ALV – een jaarverslag uit over de gang van zaken binnen BCN en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ALV over.
 3. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden. Leden, die lid zijn van het bestuur of daarvan lid worden, kunnen geen lid (meer) zijn van de kascommissie. Leden die in de voorafgaande periode van drie jaar bestuurslid zijn geweest, zijn niet benoembaar. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande, dat de maximale termijn zes jaar bedraagt. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en haar de kas en de bescheiden van BCN te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, zeven jaar lang te bewaren.

 

Geldmiddelen en contributie

Artikel 11

 1. De geldmiddelen van BCN bestaan uit:

  • contributies van de leden;
  • ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  • subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De algemene vergadering kan categorieën instellen, die een verschillende contributie betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie.

 

Besluiten van organen van BCN

Artikel 12

 1. Orgaan van BCN zijn het bestuur en de ALV, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 2. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

 

Algemene vergaderingen (ALV)

Artikel 13

 1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een ALV worden gehouden (de jaarvergadering). Andere ALV-en worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De onderwerpen, die ten minste op de agenda van de jaarvergadering dienen te staan, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
 4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. In het huishoudelijk reglement kan een langere termijn voorgeschreven worden. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de website en door middel van een aan alle leden te zenden e-mail en/of schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 5. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste 10 leden, of als dat lager is 10% van het aantal stemgerechtigde leden, tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Bij het verzoek dienen de verzoekers een opgave van de te behandelen onderwerpen te hebben gevoegd. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 

Referendum

Artikel 14

 1. Over besluiten van de ALV kan door het bestuur een referendum worden uitgeschreven als naar zijn oordeel de uitvoering van een dergelijk besluit onherstelbare schade zal toebrengen aan een terrein van BCN of andere essentiële belangen van BCN in gevaar brengt.
 2. Een referendum over besluiten van de ALV moet door het bestuur ook worden uitgeschreven op verzoek van ten minste 10% van de stemgerechtigde leden, als het betreffende besluit is genomen in een vergadering, waarin minder dan 35% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd was en het een besluit betreft dat
  1. of wijziging beoogt aan te brengen in de uitwerking van artikel 3;
  2. of sterk ingrijpt in de organisatie van BCN en/of de cultuur binnen BCN.
 3. Uitgesloten van de mogelijkheid van een referendum zijn:
 1. besluiten over benoemingen en
 2. besluiten over aangelegenheden waarvoor in de statuten en/of het huishoudelijk reglement is bepaald, dat besluiten daarover een grotere meerderheid vereisen dan een gewone.
 1. Het bestuur dient binnen drie maanden na de datum van het betreffende besluit het referendum te doen plaatsvinden. Regels omtrent de technische uitvoering van het referendum worden gegeven in het huishoudelijk reglement.
 2. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van een besluit, als bedoeld in de leden 1 en 2, opgeschort.
 3. Indien een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich uitspreekt tegen het besluit en ten minste 55% van de leden aan het referendum heeft deelgenomen, dan wordt het besluit geacht niet te zijn genomen.

 

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

Artikel 15

 1. De ALV-en worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke ALV worden door de secretaris of door een ander bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden op de website van BCN gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende ALV te worden vastgesteld.

 

Toegang tot en besluitvorming in de ALV

Artikel 16

 1. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft toegang tot de ALV.
 2. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot dat deel van de ALV, waarin zijn beroep tegen zijn schorsing als bedoeld in artikel 6 lid 7 van deze statuten wordt behandeld.
 3. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem
 4. Ieder lid, dat niet geschorst is, is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een ander lid, mits 18 jaar of ouder. Daartoe wordt aan een lid een schriftelijke machtiging gegeven. Modellen van machtiging worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Degenen die gemachtigd wordt, kan maximaal twee volmachten uitoefenen.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende stembriefjes, die gesloten worden ingeleverd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een stemming verlangt.
 7. Bij stemming over te benoemen personen is degene gekozen, die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
 9. Over toelating tot een algemene ledenvergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 10. De algemene vergadering kan besluiten een stembureau in te richten. In het huishoudelijk reglement wordt de werkwijze van het stembureau vastgelegd.

 

Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 17

 1. Besluiten tot
 • wijziging van deze statuten;
 • fusie als bedoeld in artikel 309 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • splitsing als bedoeld in artikel 334a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of
 • ontbinding van BCN

kunnen slechts worden genomen in een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten, een fusie, een splitsing of ontbinding van BCN zal worden voorgesteld. De oproeping dient vergezeld te gaan van de woordelijke inhoud van de te behandelen voorstellen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

 1. Onder fusie wordt mede verstaan een samengaan door middel van een zogenaamde praktische fusie. Dat geschiedt door het overdragen van middelen van een of meer (afdelingen van) verenigingen aan BCN en waarbij de betreffende (afdelingen van die) verenigingen ophouden te bestaan.
 2. Zij, die de oproeping tot een ALV ter behandeling van een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel voorzien van een nadere toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden via de mail en/of schriftelijk ter beschikking gesteld.
 3. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeft ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na ten minste twee en ten hoogste vier weken na de eerstgenoemde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
 2. Na een besluit tot ontbinding van BCN treden de bestuursleden op als vereffenaars. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars.
 3. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen, die van BCN uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

 1. De ALV kan naast een huishoudelijk reglement ook andere reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Het huishoudelijk reglement alsook andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Overgangsbepaling

Artikel 19

Als bij de inwerkingtreding van deze statuten een bestuurslid de maximale zittingsperiode van negen jaren overschrijdt, wordt in afwijking van artikel 7 lid 4 de maximale termijn gesteld op één jaar en zes maanden na de inwerkingtreden van de nieuwe statuten.

 

 

Deze statuten zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden te Nieuwegein op 9 december 2018.

Vervolgens zijn zij op 25 april 2019 vastgelegd in een akte opgesteld door notaris mr. Jeffrey Lansing te Utrecht (kantoor Hoekstra & Partners Notarissen) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De ingangsdatum van de statuten is derhalve 25 april 2019.