Ad hoc-commissie Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door de ALV van 15 januari 2018 is een commissie ingesteld ter voorbereiding van de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie zijn:

Commissieleden

Speelmomenten

e-mailadres

telefoon

Hans Vroon (vz)

Donderdagmiddag

bcn.adhoc@ziggo.nl

030 603 62 33

Tom Derksen

Dinsdagavond

tomderksen@casema.nl

030 606 32 47

Ton de Laat

Maandagavond

tondelaat@gmail.com

030 603 91 63

Wil Schmidt

Dinsdagmiddag

wilgschmidt@online.nl

030 605 50 70

Wout van Dijk

Maandagavond
Vrijdagavond

woltervandijk@ziggo.nl

030 603 77 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taak
De commissie heeft als taak voorstellen te doen voor wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement als gevolg van de fusie met BCO. Daarbij worden betrokken de bestaande documenten van BCN en BCO, alsmede het door het bestuur gepubliceerde concept HR.

Voorts zal worden nagegaan welke voorzieningen in de statuten en reglementen kunnen worden opgenomen om te bereiken, dat alle leden van de verschillende speelmomenten in staat zijn hun inbreng te leveren in de besluitvorming tijdens ledenvergaderingen. Elementen als schriftelijk stemmen en het gebruik van volmachten zullen daarbij worden betrokken. Ook het gebruik van elektronisch berichtenverkeer zal hierbij aandacht krijgen.

Gestreefd wordt definitieve voorstellen te doen ruim voor de ALV, die in het najaar van 2018 zal worden gehouden.

Doe mee !
Iedere BCN-er wordt van harte uitgenodigd aan de voorbereiding van de besluitvorming deel te nemen. De commissie is te bereiken via bcn.adhoc@ziggo.nl ; een gewone brief schrijven mag natuurlijk ook. Het adres daarvoor is Schakelstede 54, 3431 HE  Nieuwegein. De leden van de commissie staan uiteraard ook open voor een persoonlijk gesprek.

Hoe dan ook: "Doe vooral mee !"