Wedstrijdreglement

 

WEDSTRIJDREGLEMENT ABCD, vastgesteld op 3 september 2009

 

 

1 Algemene Bepalingen

 

1.1 Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens ABCD, worden volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de NBB en het wedstrijdre­glement van ABCD gespeeld. Bij strijdigheid tussen deze reglementen geldt het reglement van ABCD.

 

1.2 De clubavonden worden gehouden op donderdag en begin­nen om 19.45 uur precies. De spelers dienen uiterlijk om 19.40 uur aanwezig te zijn. Mocht om bepaalde redenen een ander aanvangstijdstip gelden dan dienen de spe­lers 5 minuten voor dat andere tijdstip aanwezig te zijn.

 

1.3 Alle vaste paren dienen in het bezit te zijn van 2 gelijke volledig ingevulde systeemkaarten. Deze dienen ongevraagd ter beschikking van de tegenstanders te worden gesteld.

 

1.4 Ten aanzien van de toepassing van de bepalingen van dit reglement bestaat het recht van beroep bij het bestuur.­

 

 

2 Technische commissie (TC) en wedstrijdleider (WL)

 

2.1 De TC bestaat uit ten minste 3 personen waar­van één de WL. De leden worden door­ het bestuur aangesteld.

 

2.2 De WL is verantwoordelijk voor de technische leiding van de door ABCD te organiseren wedstrijden. Hij kan zich laten bijstaan door daartoe door hem of de TC aan te wijzen personen.

 

2.3 De taak van de TC bestaat onder meer uit:

- het voorbereiden van het seizoenprogramma;

- het samenstellen van de vertegenwoordigende teams.

 

2.4 De TC is verantwoording aan het bestuur verschuldigd. Indien binnen de TC over bepaalde zaken geen overeen­stemming is te verkrijgen, beslist het bestuur.

 

3 Competities en wedstrijden

 

    1. Tenzij het bestuur anders bepaalt loopt het wedstrijd­seizoen van begin september tot en met eind mei.

In de periode buiten het wedstrijdseizoen wordt "zomerbridge" gespeeld waaraan ook niet-clubleden tegen betaling kunnen deel­nemen.

 

 

3.2 Het seizoenprogramma wordt na goedkeuring door het bestuur vóór de nieuwe competitie aan de leden gepresenteerd.

 

3.3 Het seizoenprogramma bevat in elk geval de clubcompetitie met als inzet het clubkampioenschap voor paren. Voorts zijn de navolgende wedstrijdenvormen mogelijk: topintegraal, Ruiten Boer, interne viertallencompetitie, individueel en andere.

 

3.4 De gemiddeld beschikbare tijd per spel is 7,5 minuut. Bij parenwedstrijden wordt 4 minuten voor het einde van de per ronde beschikbare tijd een signaal gegeven. Dan mag, zonder toestemming van de WL, niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Er mogen geen spellen worden nagespeeld. Voor een niet gespeeld spel krijgt men het gemiddelde van de die avond wel gespeelde spellen.

Voor viertallen geldt hetzelfde speeltempo.

 

4 Clubcompetitie

 

4.1 De clubcompetitie voor paren bestaat uit een aantal competitieronden van een vooraf vastgesteld aantal speelavonden.
Onderstaande systemen zijn mogelijk:
a. Vaste groepen per competitieronde met aan het einde promotie en degradatie.
b. Het laddersysteem met groepsindeling per avond op basis
van de dan geldende stand.

 

4.2 De TC bepaalt aan het begin van het seizoen het aantal groepen waarin zal worden gespeeld. Mocht een groep in de loop van het seizoen (in verhouding tot de andere groepen) te klein of te groot worden dan is de TC bevoegd de groepsgrootte zodanig te wijzigen dat de groepen weer in normale verhouding tot elkaar staan. Eventueel kan het aantal groepen worden verminderd of vermeerderd.

 

4.3 De indeling van de paren in de groepen bij het begin van het seizoen wordt door de TC bepaald met inachtneming van de totaalstand van het voorgaande seizoen.

 

4.4 Nieuwe paren van buiten ABCD worden in de laagste groep geplaatst, tenzij door de TC, op basis van speel­sterkte, anders wordt bepaald.

 

4.5 Besluiten twee of meer paren binnen ABCD tot een andere samen­stelling, dan bepaalt de TC in welke groep deze nieuw gevormde paren zullen spelen.

 

4.6 Men kan alleen een nieuw partnership aan het begin van een competitieronde aangaan. De TC kan, afhankelijk van de omstandigheden, hiervan dispensatie verlenen.

 

4.7 Bij het systeem van vaste groepen vindt aan het einde van elke competitieronde promotie en degradatie plaats. Voor zover van toepassing promoveert resp. degradeert per lijn 20% (naar beneden afgerond)van het aantal deelnemende paren. De TC kan hiervan afwijken ten behoeve van een evenwichtige samenstelling ten aanzien van alle groepen. Zie ook 4.2

 

 

4.8 Om voor promotie in aanmerking te komen dient een paar ten minste de helft plus 1 van het aantal speelavonden per competitieronde te hebben gespeeld. Is de helft plus 1 geen heel getal, dan wordt dit naar beneden afgerond.

 

4.9 Degradatie is afhankelijk van het aantal gespeelde zittingen gedurende een competitieronde. Heeft een paar gedurende een volledige competitieronde niet dan wel eenmaal gespeeld, dan kan dit paar niet degraderen.

 

4.10 Bij het laddersysteem wordt ingeval van een competitieronde van 10 speelavonden gedurende de eerste 3 speelavonden in vaste groepen gespeeld, waarbij de scores in de A-groep voor 100% de scores in de B-groep voor 90%, de scores in de C-groep voor 80% gelden, enzovoort. Na 3 speelavonden wordt de indeling op grond van de actuele totaalstand bepaald. De vaste groepsindeling met score-reductie geldt per paar voor de eerste 3 speelavonden waaraan dit paar deelneemt. Eén en ander impliceert dat men zowel bij promotie als bij degradatie 1 groep kan overslaan.

 

4.11 Indien bij het laddersysteem een competitieronde uit een ander aantal dan 10 bestaat, wordt gedurende 30% van het totale aantal speelavonden(afgerond), in vaste groepen met score-reductie gespeeld.

 

4.12 Clubkampioen wordt het paar, dat het hoogste gemiddelde percentage over alle competitiespeelavonden van het seizoen heeft gescoord. Ingeval van het systeem van vaste groepen worden de scores, behaald in de B-groep tot 90% gereduceerd, in de C-groep tot 80%, enzovoort.

 

4.13 Om te kunnen meedingen naar het clubkampioenschap moet een paar ten minste de helft +1 (naar boven afgerond) van het aantal competitiespeelavonden hebben gespeeld.

 

4.14 Indien een paar een clubcompetitieavond verzuimt, omdat het ABCD naar buiten toe vertegenwoordigt, dan geldt dit als een speelavond met een score,gelijk aan de gemiddelde score, behaald in de desbetreffende competitieronde.

 

5 Invallers + Afmeldingen

 

5.1 Op alle clubavonden, met uitzondering van de zomerbridge-avonden moeten paren zich bij verhindering afmelden. Dit geldt ook voor paren die op een clubavond deelnemen aan wedstrijden waarin zij ABCD vertegenwoordigen. Afmeldingen dienen zo mogelijk te geschieden op de afschrijflijst die wekelijks op het mededelingenbord hangt. Indien van een paar slechts één naam op de afschrijflijst voorkomt gaat de WL, of degene die de indelingen maakt, ervan uit dat de andere helft van het partnership bereid is te spelen.

 

    1. Overige afmeldingen moeten aan degene die indeelt worden gedaan en wel uiterlijk op de avond voorafgaand aan de speelavond, behalve in geval van overmacht.

Bij telefonische afmelding of afmelding per e-mail dient de afmelder zich ervan te vergewissen dat de afmelding is overgekomen.

Een paar, dat zich zonder geldige reden te laat afmeldt, krijgt 0,5% aftrek van zijn gemiddelde eindsco­re van de betreffende competitieronde.

Een paar, dat zonder afmelding wegblijft, krijgt 1% aftrek van zijn gemiddelde eindscore van de betreffende competi­tieronde.

 

5.3 Men mag met een invaller spelen (zie 5.4), echter bij voorkeur met een eveneens partnerloos ABCD-lid. Dit paar is een gelegenheidspaar. De behaalde score telt in dat geval niet mee voor de competitie.

 

5.4 Introductie van niet-leden door leden is uitsluitend toegestaan na overleg met de WL of diens vervanger. De zaalcapaciteit speelt hierbij een rol. In het algemeen mag iemand per verenigingsjaar niet meer dan driemaal worden geïntrodu­ceerd.

Een ABCD lid mag per verenigingsjaar niet meer dan driemaal een niet-ABCD lid introduceren.

 

 

5.5 Gelegenheidsparen worden door de WL of diens vervanger naar sterkte ingedeeld.

 

5.6 Indien als gevolg van afmeldingen het aantal paren van een vaste groep minder dan acht bedraagt kan de WL bepalen dat een groep met een paar uit een andere vaste groep wordt aangevuld. In dat geval krijgt dat paar, indien uit een lagere groep een bonus van 10% van de van die zitting behaalde score en indien uit een hogere groep een reductie van 10%.

Indien op een speelavond 2 groepen uit een oneven aantal paren bestaat wordt met een zogenaamde combitafel gespeeld.

Indien door omstandigheden op een speelavond in bijvoorbeeld twee in plaats van in drie groepen wordt gespeeld dan worden de genoemde percentages van 10 door 5 vervangen.

 

6. Externe Viertallencompetitie

 

6.1 ABCD neemt deel aan de districts-viertallencompetitie met zoveel teams als gevormd kunnen worden uit het aantal leden dat zich beschikbaar stelt. De opgave hiervoor dient bij de TC te geschieden.

 

6.2 De TC stelt de teams samen en wijst de captains aan. Bij de samenstelling van de teams zal zoveel mogelijk in­spraak worden gegeven.

 

6.3 De TC zal bij de opstelling van de teams zoveel mogelijk met eerder behaalde resultaten rekening houden, echter alleen voor zover dit in het belang van de vereniging is.

 

6.4 Is een speler van een team verhinderd, dan moet hij/zij dit melden bij zijn/haar captain die contact met de TC opneemt. Deze laatste zal een invaller dan wel een inval­lerspaar aanwijzen waarbij met de belangen van het be­treffende team zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

 

6.5 De captains zijn verplicht erop toe te zien dat, wanneer hun team op een clubavond een NBB-viertallencompe­titie wedstrijd moet spelen, ieder lid van het team zich op de afschrijflijst afmeldt.

 

7 Arbitrage, Straffen­ en Protesten

 

7.1 Bij iedere onregelmatigheid moet arbitrage worden ge­vraagd bij de WL of zijn plaatsvervanger(s).

 

    1. Overeenkomstig artikel 90 van de spelregels voor het wedstrijd-bridge van de NBB is de WL gerechtigd overtredingen als: te laat komen, te langzaam spelen, luidruchtig bespre­ken, het aanra­ken van andermans kaarten, kaarten in een verkeerd vak steken, verzuimen de kaarten te tellen en het NIET of foutief note­ren te bestraffen. De straf per overtreding bedraagt maximaal 0,5% van de totaalscore van het betreffende paar op de betreffende zitting. In veel gevallen zal worden volstaan met een waarschuwing.

Indien een spel als gevolg van een overtreding niet gespeeld resp. geannuleerd wordt waarbij ten minste 1 partij gedupeerd wordt, dan krijgt de overtredende partij maximaal 40% op dit spel en de gedupeerde partij minimaal 60%.

 

7.3 Protesten tegen een beslissing van de WL of diens plaats­vervanger kunnen bij de TC worden ingediend. Beroep tegen de beslissing van de TC is bij het bestuur mogelijk.

 

8 Meesterpunten

 

8.1 ABCD neemt deel aan het NBB-meester­pun­tensysteem. Toekenning van meesterpunten vindt zoveel mogelijk automatisch plaats.

 

9 Slotbepalingen

 

9.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, be­slist de WL of de TC zoveel mogelijk in de geest van dit regle­ment.

 

9.2 Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

 

9.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts na goedkeuring door de Algemene Leden­vergadering worden doorgevoerd.

 

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op

3 September 2009