Spelregels en etiquette

Download bijlage:

Inleiding:

 

BC de Toer is een bridgeclub waar gedreven en gezellig wordt gebridged. Het scherpe mes van Damocles komt niet op tafel. En dat willen we graag zo houden. Maar…

 

Bridge is ook een sport en elke sport heeft zijn regels en reglementen. Het ‘imagoprobleem’ van Bridge is de complexiteit van de spelregels. Ze zijn vrijwel onbekend en leiden soms tot frustraties. Overtredingen worden vaak met de mantel der liefde bedekt (want we spelen voor de gezelligheid), of door de spelers zelf aan tafel opgelost. Dat is een nobel streven, maar helaas voorbehouden aan de wedstrijdleider.

 

Wie het hardst roept of niet wil dat een wedstrijdleider wordt ontboden, krijgt meestal zijn of haar gelijk met vaak een verkeerde rechtzetting tot gevolg. Bij twijfel over een onduidelijke situatie aan tafel zou het ontbieden van de wedstrijdleider de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Wijs niet met de beschuldigende vinger naar de tegenstander bij een vermeende overtreding, maar roep de wedstrijdleider. Hij kent de spelregels, is neutraal en hij zal duidelijkheid verschaffen over de situatie aan tafel en de correcte afhandeling. De wedstrijdleider is je beste vriend…

 

Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen, aangevuld met ethische en technische tips. Zie het PDF-bestand voor een complete beschrijving, inclusief de meest voorkomende overtredingen en hun correcte afhandeling aan de hand van de spelregels.
 
Gebruikte afkortingen:
 

WL - Wedstrijdleider
AS - Arbitrale Score
LT - Linker Tegenstander
RT - Rechter Tegenstander
NOP - Niet Overtredende Partij
OP - Overtredende Partij
OI - Ongeoorloofde Informatie
PVO - Partner Van Overtreder
 De arbitrage

 

De arbitrage kent twee soorten overtredingen:
 
I.    technische overtreding:
 
a.  uitkomen voor de beurt
b.  verzaken
c.  onvoldoende bod
d.  onjuist aantal kaarten
e.  voor of op de beurt bieden of passen
f.   onregelmatig of voortijdig (voor)spelen
g.  verkeerde spellen spelen
h.  onterecht claimen
i.   onklaar bord
j.   verzuimen een strafkaart te spelen
k.   foutieve uitleg
 
II.    ethische overtreding:
 
a.  bieden na een aarzeling of lange denkpauze
b.  partner corrigeert foutieve uitleg tijdens het bieden
c.  in de biedbox ‘rommelen’ (bijv. twijfelen tussen bieden of passen)
d.  partner of tegenspeler voortdurend en/of vragend aankijken
e.  vragen of 1♣ (niet gealerteerd) echt is en je hebt zelf waarden in klaveren
f.   meespelen als dummy (kaarten aanwijzen, verzaking tegenpartij melden)
g.  voor arbiter spelen
h.  onreglementair seinen (bijv. hersorteren kaarten om renonce aan te geven)
i.   eigen bod alerteren of partner vragen jouw bod te alerteren
j.   misbruik van het STOP-kaartje
k.   je hand verklappen (kaartje met een praatje)
l.    je kaarten niet tellen aan het begin én einde van het spel
m.  een kaart klaar houden terwijl je niet aan de beurt bent
n.   misleiding door woord, gebaar, haast, aarzeling, manier van bieden/spelen
o.   gebruik maken van ongeoorloofde informatie
p.   een vraag stellen om partner waakzaam te maken
q.   tijdsoverschrijding (nakaarten, langzaam spelen, overmacht)
r.    ongevraagd uitleg geven als je alerteert
s.   tijdens het bieden achterop bied- of doubletkaartje kijken
t.   opzettelijk variëren van tempo of handelwijze
u.  gebruik van geheugensteuntjes
v.  eigen systeemkaart raadplegen
w.  onvolledige uitleg kleur(en) én puntenrange van partners bod
x.  gluren bij de buren
y.   ongevraagd commentaar leveren tijdens het bieden en spelen
z.   verzuimen te alerteren

 

 


 

Ethische tips

 

Tips om moeilijkheden te vermijden…

 

Manier van bieden:

 

 1. weet wat je gaat bieden voor je een pas- of biedkaartje pakt
 2. aanraken van pas- of biedkaartje kan ongeoorloofde informatie bevatten
 3. als je een paskaartje uit de biddingbox neemt of vastpakt, dan mag je niet meer een bod in een kleur doen en andersom
  (vaak voorkomende overtreding)

 

Alerteren:

 

 1. voor het spelen vermelden (pre-alert): basissysteem, signaleren, uitkomsten, ‘speciale afspraken’ zoals Montreal Relay
 2. alle biedafspraken opbiechten aan de tegenpartij (full disclosure)
 3. alerteer alles wat mogelijk onbekend is bij de tegenpartij

 

Niet alerteren:

 

 1. sterke of zwakke twee-opening
 2. biedingen boven 3SA (vanaf tweede biedronde)
 3. (re)doubletten die puntenkracht aangeven

 

Wel alerteren:

 

 1. SA-openingen met minder dan 14 of meer dan 18 punten
 2. Conventionele biedingen
 3. Stayman (alle varianten!)
 4. Transfers
 5. Inverted Minors (indien onbekend)
 6. Kunstmatige SA-biedingen
 7. support(re)doublet

 

Exacte uitleg van systeem en afspraken:

 

 1. exacte uitleg betekent volledige uitleg
 2. niet alerteren van alerteerbare bieding is verkeerde uitleg (1♣ opening met 0-2 klaveren is een berucht voorbeeld)
 3. als de tegenpartij wordt benadeeld door verkeerde of onvolledige uitleg, dan kan er een AS worden gegeven door de WL

 

Wat als mijn partner lang heeft nagedacht:

 

 1. hij mag zo lang nadenken als hij wil (maar tijdsoverschrijding kan een AS opleveren)
 2. jij mag geen gebruikmaken van zijn lange denkpauze (ontbied de WL)

 

PVO mag bieden als zijn hand ‘een bieding oplegt’ (als spelers van gelijk niveau zouden bieden zonder partners aarzeling). De WL zal na afloop kijken wat er door de andere paren op het spel is geboden en mogelijk een scorecorrectie toepassen. Bij twijfel zal altijd worden beslist in het nadeel van de overtredende partij.

 

 


 

Technische tips

 

Wat elke bridger zou moeten weten…

 

Wanneer mag een speler vragen stellen:

 

 1. Alleen als het zijn beurt is om te bieden of te spelen
 2. Herhaling van bieding mag alleen bij eerste beurt om (bij) te spelen
 3. Naar het eindbod mag gedurende het hele spel gevraagd worden
 4. Speler komt gedekt uit om zijn partner de kans te geven nog vragen te stellen
 5. Geen vragen stellen om partner wakker te maken

 

Foutieve uitleg: verbeteren of niet:

 

 1. leider of dummy moet foutieve uitleg van partner corrigeren voor de gedekte uitkomst
 2. tegenpartij mag de foutieve uitleg pas verbeteren na het spel

 

Wanneer geldt een kaart als gespeeld:

 

 1. als partner de beeldzijde zou kunnen zien (tegenpartij)
 2. als ze met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden dat ze de tafel raakt (leider)
 3. als ze zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat de kaart gespeeld is
 4. een kaart van dummy geldt als gespeeld als ze opzettelijk door de leider is aangeraakt
 5. als ze door een speler wordt genoemd of wordt aangeduid als de te spelen kaart

 

Wat mag de dummy:

 

 1. uitvoeren wat de leider hem opdraagt (dus geen kaarten aanwijzen...)
 2. proberen een fout van de leider te voorkomen (bijv. uit verkeerde hand voorspelen)
 3. vragen aan de leider of hij in de lopende slag misschien heeft verzaakt
 4. de WL roepen, maar niet als eerste wijzen op een onregelmatigheid
 5. na het beëindigen van het spel of na een claim is dummy niet langer dummy

 

Claimen:

 

 1. na het opeisen of afstaan van slagen wordt er niet meer doorgespeeld
 2. de eiser moet meteen aangeven hoe hij de resterende kaarten zal spelen
 3. als de eiser een nog niet genoemde speelwijze voorstelt, waarbij het succes afhankelijk is van het ontdekken of een bepaalde kaart al dan niet in de hand van een bepaalde tegenstander aanwezig is, dan moet de WL worden ontboden

 

Behandeling van kaarten:

 

 1. tel je kaarten bij begin én einde van het spel (AS van 40% is mogelijk)
 2. schud je eigen kaarten alvorens ze terug in het bord te steken
 3. raak nooit de kaarten van een andere speler aan zonder diens toestemming
 4. als de vier kaarten van een slag zijn omgekeerd, dan mogen ze niet meer worden ingezien
  (een speler mag wel zijn eigen laatst gespeelde kaart inzien)
 5. laat je kaarten liggen tot er overeenstemming over het aantal gewonnen slagen is
 6. laat het bord tijdens het spel in het midden van de tafel liggen in de juiste richting
  (een gedraaide hand kan een AS voor beide paren opleveren)