Statuten

Download reglement:

 

Statuten BBC Bergum

STATUTEN BERGUMER BRIDGE CLUB

NAAM EN ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging, opgericht 23 oktober 1946, draagt de naam “BERGUMER BRIDGE CLUB”. Zij heeft haar zetel in Bergum, in de gemeente Tietjerksteradeel.

Artikel 2
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 september tot 1 september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 3
3. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door, gewone leden, jeugdleden en ereleden gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, kursussen, het deelnemen aan kompetities en wedstrijden en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

LEDEN
Artikel 4
4.1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan de gewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.
4.1a Gewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het in art. 5 bepaalde zijn toegelaten.
4.1b Jeugdleden zijn zij, die zoals zodanig overeenkomstig in het art. 6 bepaalde zijn toegelaten.
4.1c Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of wegens hun buitengewone diensten in het kader van de doelstelling van de vereniging -op voordracht van het bestuur- door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4.1d Begunstigers zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse donatie, waarvan de minimale grootte door het bestuur wordt vastgesteld en die als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.
4.2. Leden in de zin der wet zijn alleen gewone leden en jeugdleden.

Artikel 5
5. Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten, die daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating.

Artikel 6
6. Als jeugdlid kan iemand worden toegelaten die daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Een jeugdlid wordt gewoon lid bij de aanvang van het verenigingsjaar dat volgt op het verenigingsjaar waarin het jeugdlid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Artikel 7
7. Het lidmaatschap van gewone leden, jeugdleden en ereleden is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

VERPLICHTINGEN VAN GEWONE LEDEN EN JEUGDLEDEN
Artikel 8

8. De verplichtingen van gewone leden en jeugdleden zijn:
8a. de statuten en de reglementen van de vereniging en indien de vereniging lid is van de Nederlandse Bridge Bond, de statuten en reglementen van de Bond alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of andere organen van de vereniging na te leven;
8b. de belangen van de vereniging en van het bridgespel in het algemeen niet te schaden;
8c. de verplichtingen die de vereniging of anderen namens haar, in naam der leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
8d. aan de financiële verplichtingen tegenover de vereniging stipt te voldoen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
9.1 Het lidmaatschap van gewone leden, jeugdleden en ereleden eindigt:
9.1a door overlijden
9.1b door opzegging door de vereniging of door de betrokkene
9.1c door royement.
9.2. Opzegging van het lidmaatschap door gewone leden, jeugdleden en ereleden kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die uiterlijk vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar, in het bezit van het bestuur van moet zijn.
9.3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving door het bestuur van de vereniging, die uiterlijk vier weken vóór de laatste dag van het verenigingsjaar per post moet zijn bezorgd. In dien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij diegene aan wie wordt opgezegd mocht besluiten en schriftelijk mededelen aan de opzegger, dat deze opzegging wordt aanvaard. In geval van opzegging door het bestuur kan betrokkene binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving van de opzegging in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering, welke dan door het bestuur bijeen geroepen kan worden.
9.4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft of indien de betrokkene door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond,voornoemd, is geroyeerd. Het royement geschiedt door het bestuur van de vereniging, dat de betrokkene ten spoedigste van het besluit tot het royement schriftelijk op de hoogte stelt, onder opgave van redenen, die tot dit besluit hebben geleid.

In geval van royement door het bestuur kan betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering, welke dan door het bestuur bijeengeroepen zal moeten worden. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd, heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond.
9.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

SCHORSING
Artikel 10
10. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar, in geval hij bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of door handelingen of gedragingen, waarbij hij het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, of indien het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond dit lid heeft geschorst. Gedurende de periode dat hij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd, heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond. In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering van de vereniging.

GELDMIDDELEN
Artikel 11
11.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit kontributie van de gewone leden, jeugdleden, donaties van de begunstigers; uit entreegelden en uit erfstellingen, legaten of schenkingen en tenslotte uit eventuele andere baten.
11.2 Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld, welke kontributies door de gewone leden en jeugdleden verschuldigd zijn.

BESTUUR
Artikel 12
12.1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
12.2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 5 stemgerechtigde leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een sekretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
12.3 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
12.4 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
12.5 Jaarlijks treed één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 13
13.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter, tesamen met de secretaris, de voorzitter tesamen met de pennigmeester, danwel de secretaris tesamen met de penningmeester, zijn bevoegd de vereniging, in en buiten rechte, te vertegenwoordigen.
13.2 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
13.3 Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
14.1 Binnen 2 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering )gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
14.2 De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen vóór de jaarvergadering, een kommissie van tenminste twee leden, die geen enkel deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De kommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
14.3 Het bestuur is verplicht aan deze kommissie, alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
14.4 Goedkeuring door de algemene vergaderig van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
14.5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemd de algemene vergadering een andere kommissie bestaande uit tenminste 3 leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kommissie. Binnen één maand na de benoeming brengt zij verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 15
15.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van 10 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden, jeugdleden, ereleden te zenden schriftelijke mededeling.
15.2 Behalve de in art. 14.1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
15.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
15.4 In de periode van half mei tot 1 september zullen in de regel geen algemene vergaderingen worden gehouden.

Artikel 16
16.1 Alle gewone leden, jeugdleden, ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering. De gewone leden, jeugdleden en ereleden hebben ieder één stem. De jeugdleden hebben geen passief kiesrecht, zolang zij niet meerderjarig zijn. Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde. Een gemachtigde stemgerechtigde kan maximaal 2 stemgerechtigden vertegenwoordigen.
16.2 Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn/haar echthtgeno(o)t(e) of
een van zijn/haar bloed-of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
16.3 Stemming over zaken en over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen over zaken is mondeling mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter
16.4 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
16.5 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk ná het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.

Artikel 17
17.1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
17.2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
18.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn tot oproeping van een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
18.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering tot behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 14 dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden, jeugdleden, ereleden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
18.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste twee derde van het totaal aantal stemgerechtigden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
18.4 Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 19
19. Het in art. 18 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

20. ARTIKEL 20
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 21
21.1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introduktie, het bedrag der kontributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
21.2 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten met de dwingende rechtelijke bepalingen van de wet, met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond gevestigd te ’s Gravenhage.

Artikel 22
22.1 Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
22.2 Bij gebreke van het quorum, kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
22.3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping van zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
22.4 Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
22.5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de algemene vergadering te bepalen, zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
22.6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 23
23 In gevallen waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement, niet voorzien, beslist het bestuur.