Nieuw voorgesteld Competitiereglement
Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 - 19:27 door Hans van Woerden

Dit concept competitiereglement, opgesteld in verband met de voorgenomen invoering van het rankingsysteem per 12 september 2017, wijkt iets af van het exemplaar dat werd meegezonden met de Poppestien van augustus 2017. Belangrijkste aanpassing is dat het artikel over combiparen is vervallen omdat combiparen niet meer nodig zijn in het nieuwe systeem. Daarnaast zijn nog enkele lay-out aanpassingen doorgevoerd.

 

COMPETITIEREGLEMENT BERGUMER BRIDGE CLUB (BBC)

 

ALGEMEEN

Artikel l

Er wordt gespeeld volgens de wedstrijdreglementen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

Ieder lid wordt geacht deze regels, zoals opgenomen in de door de NBB en Vlaamse Bridgeliga vastgestelde Nederlandse tekst (eerste druk 2017) van de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017, of de daarvoor in de plaats gekomen tekst, te kennen en te respecteren.

 

COMPETITIE-INDELING

Artikel 2

Het seizoen loopt van begin september tot uiterlijk medio mei van het volgende jaar. Er wordt op dinsdagavond respectievelijk donderdagmiddag een competitie voor paren gespeeld. De scores op een zitting worden berekend op basis van matchpunten of percentages en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules zoals opgenomen in Bijlage A.

Artikel 3

Per seizoen kan een aantal zittingen worden aangewezen als open zittingen die geen deel uitmaken van de parencompetitie, zoals een Sinterklaasdrive of Poppestiendrive of als een andere vorm van competitie, zoals persoonlijke competitie of viertallencompetitie.

Artikel 4

4.1 Aanmelding van een paar dient voor de eerste keer schriftelijk bij de wedstrijdcommissie te geschieden, ten minste een week voor de aanvang van de competitie.

4.2 Indeling geschiedt door de wedstrijdcommissie op grond van de speelsterkte, zoals bepaald in artikel 6A, dan wel - indien het nieuwe leden betreft - zoveel mogelijk in overeenstemming met de speelsterkte die de speler naar het oordeel van de wedstrijdcommissie vermoedelijk heeft. Zonder enig gegeven over de speelsterkte wordt de speler ingedeeld in de laagste lijn, met de daarbij behorende ranking.

Artikel 5

De wedstrijdcommissie maakt tijdig bekend hoe gedurende het seizoen gespeeld gaat worden. Per zitting stelt de wedstrijdleider het speelschema vast.

 

RANKING
Artikel 6

Voor elke speler wordt een ranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van de meest recent behaalde rankingpunten (zie bijlage A). Voor een speler die in het lopende seizoen minder dan het vastgestelde aantal keren rankingpunten behaald heeft, kent de wedstrijdcommissie een vervangende rankingwaarde toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.

  1. Bij het begin van een nieuw seizoen kent de wedstrijdcommissie voor elke speler een vervangende rankingwaarde toe gebaseerd op de meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen.
  2. Bij nieuwe spelers en bij invallers (bijv. donateurs of introducés) bepaalt de wedstrijdcommissie een vervangende rankingwaarde zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB-rating, of andere aanwijzingen.

Rankings worden berekend over zeven scores. De rankings worden gepubliceerd via de NBB-website van de club.

 

PAREN, DRIEMANSCHAPPEN EN SPELERS ZONDER VASTE PARTNER

Artikel 7

Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat net als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van twee van de drie spelers die bij het driemanschap horen. Wijzigingen in bestaande paren of driemanschappen, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers tijdig aan de wedstrijdcommissie schriftelijk of per email meegedeeld te worden.

Spelers zonder vaste partner, kunnen aan de clubcompetities meedoen, mits zij voor een of meer competitiezittingen over een partner beschikken.

 

LIJNINDELING

Artikel 8

Wedstrijden worden gespeeld op parenbasis als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meer (meestal twee of drie) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partners als voor incidentele partners. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt ernaar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren te vormen.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP

Artikel 9

Per bridgeseizoen wordt om het clubkampioenschap gestreden, zowel voor de dinsdagavond als ook voor de donderdagmiddag. Tijdens het seizoen worden de standen voor het clubkampioenschap gepubliceerd via de NBB-website van de club.

Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de parencompetities worden toegekend (zie bijlage A). Het seizoen heeft in beginsel 28 zittingen (zoals vermeld in het wedstrijdprogramma). In de volgende bepalingen wordt uitgegaan van percentages van het aantal zittingen, afgerond op een heel getal. (Voorbeeld: 70% van in totaal 28 zittingen per seizoen wordt afgerond op 20 zittingen.)

Het clubkampioenschap wordt uitgeroepen in twee categorieën:

  1. Individueel. Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, komt in aanmerking voor het individuele clubkampioenschap. De speler die het hoogste gemiddelde over zijn of haar behaalde rankingpunten heeft bereikt is individueel clubkampioen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet een speler minimaal 70% van de zittingen hebben gespeeld. Als een speler meer dan het minimum aantal keren heeft gespeeld, vallen maximaal de 5 slechtste scores af, maar er tellen altijd minimaal 20 scores mee. (Voorbeeld: als een speler 23 keer heeft gespeeld, vallen de 3 slechtste scores af.)
  2. Paren/Driemanschappen. In aanmerking komen alle paren en driemanschappen die op de laatste meetellende competitieavond bij de wedstrijdcommissie als aan elkaar gekoppeld bekend staan. Het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft behaald is clubkampioen paren/driemanschappen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van het paar of driemanschap minimaal 65% van de zittingen met elkaar hebben gespeeld. Bij een aantal van 28 zittingen is dat 18 zittingen. Daarnaast mag een paar/driemanschap tweemaal met aan andere partner spelen. In totaal dient een paar/driemanschap minimaal 20 zittingen gespeeld te hebben. Als een paar/driemanschap meer dan het minimum aantal keren heeft gespeeld, vallen maximaal de 5 slechtste scores af.

 

SLEMKAMPIOENSCHAP, HOOGSTE SCORE

Artikel 10

Per bridgeseizoen wordt ook om het slemkampioenschap gestreden. Het slemkampioenschap wordt berekend op basis van punten per slemcontract, als volgt:

Voor elk geboden en gemaakt klein slem ontvangt men individueel [per speler] 2 punten. Indien het geboden klein slem niet wordt gemaakt, vindt er individueel een aftrek plaats van 1 punt. Voor een geboden en gemaakt groot slem wordt individueel 5 punten toegekend. Indien het geboden groot slem niet wordt gemaakt, vindt er individueel een aftrek plaats van 2 punten. Tijdens het lopende seizoen worden de standen voor het slemkampioenschap gepubliceerd via de NBB-website van de club.

Daarnaast wordt ook een prijs uitgereikt voor het paar dat tijdens het seizoen de hoogste score (%) heeft behaald.

 

VERHINDERING

Artikel 11

Een paar dient een verhindering van het paar of van een van beide deelnemers uiterlijk de dag vóór de zitting voor 18.00 uur te melden bij de daarvoor door de wedstrijdcommissie aangewezen persoon (voor de donderdagmiddag), dan wel via afmeldenBBC@gmail.com (voor de dinsdagavond).

Let op: voor paren geldt een afmeldplicht, voor driemanschappen een aanmeldplicht onder vermelding van de twee spelers die tijdens een zitting voor het driemanschap spelen.

Voor het spelen van spelers zonder partner en introducés of invallers geldt altijd een aanmeldplicht onder vermelding van de spelers die samen spelen.

Artikel 12

Bij verhindering van een paar of van een van beide deelnemers voor meer zittingen dient tevens zo spoedig mogelijk de wedstrijdcommissie te worden geïnformeerd.

Artikel 13

De wedstrijdleider of een door de wedstrijdleider aangewezen persoon gaat na of onder de leden van de vereniging een speler zonder partner beschikbaar is en kan deze toewijzen. Men kan ook zelf iemand voordragen. Een persoon die niet aan dezelfde competitie deelneemt respectievelijk die geen lid is van de vereniging komt pas in aanmerking als er geen spelers zonder partner van de betrokken competitie beschikbaar zijn. Daarbij is leidraad dat de speelsterkte niet meer dan één competitieklasse verschilt.

In alle gevallen is voor het spelen met een voorgedragen speler de uitdrukkelijke toestemming nodig van de wedstrijdleider.

Artikel 14

Als er op een zitting méér dan één speler beschikbaar is, bepaalt de wedstrijdleider wie met wie in welke lijn speelt. Voor zover mogelijk wordt gespeeld met een speler van de zelfde speelsterkte.

 

VERLOOP VAN DE ZITTING

Artikel 15

De wedstrijdleider leidt de zitting en kan arbiters of lijnrechters aanwijzen.

Artikel 16

Er wordt strikt op tijd begonnen. Men neemt tevoren plaats aan zijn eerste speeltafel en wacht op eventuele mededelingen en het aankondigen van het begin van de speeltijd.

Artikel 17

17.1 De speler op de noordpositie bedient de bridgemate, haalt en brengt (eventueel) de spellen en kijkt of er in de goede lijn en richting gespeeld gaat worden.

17.2 Na afloop van het spel voert noord de scores in; bij afwezigheid van de bridgemate vult noord het scoreformulier in. Oost controleert uitsluitend de ingevoerde (ingevulde) score.

17.3 Noord is verantwoordelijk voor het afsluiten van elke speelronde in de Bridgemate.

17.4 Uiterlijk 24 uren na bekendmaking van de uitslag per e-mail of op de website van de NBB worden verzoeken van beide betrokken paren om wijziging van de uitslag niet meer in behandeling genomen. Deze bekendmaking zal zoveel mogelijk uiterlijk de dag na de speeldatum plaatsvinden.

Artikel 18

Iedereen is verplicht op tijd te spelen. De tijd per ronde wordt bepaald door de wedstrijdleider.

Aan het eind van de speeltijd wordt een signaal gegeven. De wisseltijd bedraagt twee minuten.

Vijf minuten tevoren wordt het eind van de speeltijd aangekondigd.

Vanaf dat moment mogen geen nieuwe spellen meer worden gespeeld. Het is ter beoordeling van de wedstrijdleider of niet gespeelde spellen mogen worden nagespeeld.

Artikel 19

Paren, die de tijdslimiet overschrijden, worden gestraft met een arbitrale score conform artikel 26 van het Wedstrijdreglement van de NBB. De sanctie voor de eerste maal gedurende een zitting is een waarschuwing door de wedstrijdleider.

Voor elke volgende maal tijdens een zitting is de sanctie vermindering van het totaal aantal punten tijdens de zitting met 25% van de top van een spel.

 

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE/WEDSTRIJDLEIDER

Artikel 20

De taak van de wedstrijdleider is het reglementair doen verlopen van de zitting conform de spelregels, het wedstrijdreglement van de NBB, en dit competitiereglement.

Artikel 21

De wedstrijdleider herstelt onregelmatigheden volgens de regels zodat het spel zo goed mogelijk vervolgd kan worden.

Artikel 22

De wedstrijdcommissie kan het bestuur verzoeken passende maatregelen te nemen, als een lid regelmatig één of meer regels van dit reglement overtreedt.

Artikel 23

In bijzondere gevallen kan door de wedstrijdcommissie of door de wedstrijdleider van dit reglement worden afgeweken.

Artikel 24

Tegen een beslissing van de wedstrijdcommissie of de wedstrijdleider kan een speler in beroep gaan bij het bestuur binnen twee dagen na het kenbaar maken van de genomen beslissing. Het bestuur geeft een reactie voor de volgende zitting.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 5 september 2017

 

Bijlage A : Berekening van Rankingpunten

Per speelmoment (zie ook artikel 2) krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. (Zie ook onderstaande figuren).

Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde M van rankingpunten. Voor het behalen van een gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden) worden M rankingpunten toegekend. Voor betere scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij behalen van een score T (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een score t, M-B punten. (B = 20). Voor T en t worden de volgende waarden gehanteerd: T = 63,5% en t = 36,5%. Dit leidt er toe dat bijvoorbeeld in de B-lijn een score van 63,5% leidt tot 90 rankingpunten.

 Voor andere scores hoger of lager dan T of t, worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend.

Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal.

Er gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen:

 

lijn

Gemiddeld (M)

A

80

B

70

C

60

 

           

 

Het bovenstaande schema geldt voor de dinsdagavond. Op donderdagmiddag zullen er doorgaans twee lijnen zijn die lopen van 100 tot 50 (A-lijn) en van 90 tot 40 (B-lijn).

Bij zittingen met een aantal lijnen dat afwijkt van de ‘norm’ (3 op dinsdagavond, 2 op donderdagmiddag kan de breedte van elke lijn gerekt naar rato van het aantal gespeelde lijnen.

Verdere toelichting van de berekening van rankingpunten is te vinden in het document "De NBB-Clubranking", zoals gepubliceerd op de NBB-website.

De wedstrijdcommissie zal voor aanvang van het seizoen vastleggen hoe de diverse configuratieinstellingen van het rankingprogramma worden ingesteld en welke rekenmethode daarbij wordt aangehouden.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 5 september 2017