Wedstrijdreglement , V4

WEDSTRIJDREGLEMENT Bridgeclub Gorredijk
(Versie 6: ingaande op 4 september 2012)
1. Begripsbepalingen
a) Er is een Technische Commissie (TC) met een voorzitter, die tevens
namens de TC zitting heeft in het bestuur van de vereniging. Verder zijn
in ieder geval lid van de TC de wedstrijdleider (WL) en één of meerdere
leden die met Portal kunnen werken.
b) Een competitie (serie) bestaat uit 4 tot 6 zittingen, waaruit promotie c.q.
degradatie voortvloeit.
c) Een zitting is een uit zes à zeven ronden bestaande speelperiode.

2. Algemeen
a) De TC is belast met de handhaving van dit reglement. In gevallen waarin
het WR niet voorziet beslist de WL, zo nodig in overleg met de TC.
b) Tegen een beslissing van de WL kan beroep worden aangetekend bij
het bestuur, die een protestcommissie (PC) formeert.
c) Wijzigingen van dit reglement zijn van kracht als de Algemene
Ledenvergadering daarmee instemt.
d) De WL maakt bekend welke arbiter voor de verschillende lijnen
ontboden moet worden.
e) Een arbiter moet ontboden worden zodra de aandacht is gevestigd op
een onregelmatigheid.
f) Alle wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de
bepalingen en spelregels van de NBB, zoals vastgelegd in de
‘Spelregels voor Wedstrijdbridge’.
g) Nieuwe paren van buiten de vereniging worden, indien hun speelsterkte
bekend is, zo mogelijk ingedeeld naar sterkte, e.e.a. ter beoordeling van
de TC. Nieuwgevormde paren binnen de vereniging, worden ingedeeld
in de lijn waarin de spelers voorheen speelden, e.e.a. ter beoordeling
van de TC.

3. Rond de wedstrijd
a) Bij verhindering moet tot uiterlijk 10 uur van de betreffende speeldag bij
de WL of een door deze aangewezen lid van de TC worden afgemeld
(zie ook 5.a).
b) Alle spelers dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
c) De borden die de windrichting aangeven mogen niet worden gedraaid
zonder voorkennis van de WL en de spellen blijven de gehele ronde op
het tafelbord liggen.
d) Als een spel voor de laatste keer is gespeeld dient de noordhand open in
het board te worden terug gestoken ten teken dat het spel opnieuw moet
worden geschud.

4. Het spelen
a) Voor aanvang van het spelen controleren beide paren of zij tegen het
juiste paar en met de goede spellen spelen.
b) Wij scoren m.b.v. het Portal systeem van de NBB in combinatie met de
Bridgemate.
c) Speler N voert voor het spelen van ieder spel het spelnummer en het
contract in. Blijkt men niet het correcte spel te spelen dan kan het nog
worden gecorrigeerd.
d) Het gebruik van systeemkaarten is voor de A- en B-lijn verplicht. Nieuwe
leden krijgen een zitting de tijd om hun systeemkaart samen te stellen.
e) Een ronde van 4 spellen duurt een halfuur; 5 minuten voor afloop van de
betreffende ronde geeft de zoemer het signaal dat men met het laatste
spel moet zijn begonnen. Voor tijdsoverschrijding zie 5.b.
f) Indien in de laagste lijn een spel wegens tijdgebrek niet kan worden
gespeeld, dan kan dit in de Bridgemate worden ingetoetst. Dit spel wordt
dan voor de betreffende paren niet meegerekend.
g) Tijdens het bieden mag een speler informatie vragen over het bieden
van de tegenstanders als hij/zij aan de beurt is om te bieden. De vraag
wordt gesteld aan de partner van de tegenspeler die de bieding deed.
h) Bij ieder ‘sprongbod’ –ook bij een openingsbod vanaf 2-hoogte- dient het
stopkaartje voorafgaand aan dat bod op tafel te worden gelegd. Na het
uitbrengen van het bod wordt het stopkaartje na ca. 10 sec. teruggezet
in de biedbox waarna de linker tegenspeler door mag gaan met de
bieding.
i) De partner van een bieder is verplicht te alerteren volgens de regels van
de NBB. Uitdrukkelijk wordt ter verduidelijking bepaald dat als een kleur
geboden wordt die niet op bezit in die kleur duidt (minimaal een 4-kaart)
de tegenspelers via alerteren gewaarschuwd dienen te worden. Dit geldt
ook als een bod een tweede kleur wil melden (zoals bijv. bij Muiderberg).

j) Uitzonderingen op de alerteerregels zijn:
o Als de tegenpartij het alerteren voor aanvang van de ronde heeft
verboden;

o 1§ en 1r met tenminste een driekaart;
o Een doublet dat gebaseerd is op algemene kracht en/of voor straf
wordt gegeven en dus geen conventionele betekenis heeft;

o Ieder bod op 4-niveau of hoger, tenzij het conventionele biedingen
zijn, gedaan in de eerste biedronde gerekend vanaf het
openingsbod.
k) Het gebruik van “rode” of “bruine stickerconventies” is niet toegestaan.
l) Het is niet onsportief om tegenstanders die een lange bedenktijd
gebruiken daarop attent te maken; bij volharding dient de WL te worden
gewaarschuwd.
m) Na het beëindigen van een spel voert Noord de uitslag in in de
BridgeMate. Oost controleert en maakt de resultaten van de vorige
rondes aan de tafelgenoten bekend.

5. Correcties en sancties
a) Afmelden na 10.00 uur wordt als te laat beschouwd, na 18.00 uur als
niet afmelden. Tenzij er een geldige reden wordt opgegeven, zulks ter
beoordeling van de WL, geldt in voorkomende gevallen een score gelijk
aan het eigen gemiddelde met een aftrek van 5 resp.10%-punten.
b) Tijdsoverschrijding in een ronde wordt de eerste keer met een
waarschuwing voor beide partijen afgedaan. Voor elke volgende keer in
een zitting kan % in mindering worden gebracht op de score over die
zitting.

6. Competitie-indeling
a) Er wordt gespeeld in lijnen, aangeduid met A, B, C, enz. Het aantal lijnen
is afhankelijk van het aantal deelnemende paren, maar er wordt
gestreefd naar een even aantal van maximaal 14, maar minimaal 10
paren per lijn en een getalsmatig evenwichtige verdeling over de
verschillende lijnen.
b) Na iedere serie promoveren en degraderen in principe 3 paren. In lijnen
tot en met 10 paren promoveren er 2 en degraderen er 2 paren. Bij meer
dan 14 paren promoveren er 4 paren en degraderen er 4 paren. De A-lijn
volgt de B-lijn (kleinste lijn volgt de grootste). Indien een evenwichtige
indeling dit noodzakelijk maakt kan hiervan door de WL, incidenteel na
overleg met TC, worden afgeweken mits dit voor aanvang van de serie is
bekendgemaakt.
c) Om te promoveren/degraderen dient een paar minstens 50% van de
zittingen in de opgegeven samenstelling te hebben gespeeld.
d) Indien een paar (met kennisgeving) een groot aantal aaneengesloten
series afwezig is, volgt slechts eenmaal degradatie.

e) Het paar dat aan het eind van het seizoen de hoogste totaalscore heeft
behaald in de reguliere parencompetitie is clubkampioen. Om zich te
klasseren moet men minstens 80% van de wedstrijden, gerekend over
het gehele seizoen, met de eigen partner hebben gespeeld. Wedstrijden
gespeeld als combipaar, wedstrijden gespeeld met een invaller of niet
gespeelde wedstrijden, worden voor het klassement verrekend
overeenkomstig de regels van artikel 7 van het wedstrijdreglement.
f) Voor competities buiten de reguliere parencompetitie om geldt dat men

meer dan 50% van de wedstrijden moet hebben gespeeld om in de
eindstand te worden opgenomen. Niet gespeelde wedstrijden worden
gehonoreerd met een score gelijk aan het eigen gemiddelde van het
paar.

7. Competitie reglementen
a) De WL mag zo nodig een niet-lid met een lid laten spelen, of desnoods 2
niet-leden, om een stilzittafel te voorkomen.
b) Als in twee lijnen een ‘stilzit’ optreedt, kan de WL besluiten de
‘stilzitparen’ tegen elkaar te laten spelen aan een zgn. wisseltafel.
Wanneer het paren uit de A- en de D-lijn betreft, worden de gespeelde
spellen niet meegeteld voor de einduitslag.
c) Een speler wiens partner niet aanwezig is, kan een paar vormen met
een andere speler die in dezelfde omstandigheden verkeert of geen
vaste partner heeft. Dit mag eventueel een niet lid zijn, mits tijdig gemeld
bij de WL. Beide spelers behouden hun score met een minimum van
45% en een maximum van 55%, tenzij beide spelers voor aanvang van
de zitting aan de WL melden dat zij hun score onverkort willen laten
tellen. Het bedoelde paar wordt bij voorkeur in de lijn van de hoogst
geklasseerde speler ingedeeld.
d) Indien een speler in een hogere lijn speelt, behoudt hij/zij de eigen score
met een minimum van het eigen gemiddelde en een absoluut minimum
van 45%. Een bovengrens wordt niet ingesteld. Indien een speler in een
lagere lijn speelt, behoudt hij/zij hun eigen score met een maximum van
het eigen gemiddelde met een absoluut maximum van 55%. Een
ondergrens wordt niet ingesteld.
e) Paren in een hogere lijn behouden hun eigen score met een minimum
van hun eigen gemiddelde. Paren in een lagere lijn behouden hun eigen
score met een maximum van hun eigen gemiddelde.
f) Voor een competitieserie gelden de volgende bepalingen bij afwezigheid
van een paar:

o Bij 1x afwezig: het gemiddelde van reeds behaalde en nog te
behalen scores; Bij afwezigheid van de eerste zitting wordt de
score voorlopig bepaalt op 50%;

o Bij 2x afwezig: het gemiddelde minus 5%;
o Bij 3x afwezig: het gemiddelde minus 10%. Zie ook artikel 6.c.
Scores behaald als combipaar zijn medebepalend bij de berekening van
het eigen gemiddelde.

8. Roken
a) Tijdens de clubavond is roken in de speelzaal verboden.
b) Na de 2
e en na de 4e ronde is er een rookpauze van 5 minuten. Roken is
uitsluitend in de buitenlucht toegestaan!
c) De rokers dienen ervoor zorg te dragen dat zij stipt op tijd weer aan de
speeltafel zitten.