Statuten B.C. Gorredijk

Statuten Bridgeclub Gorredijk
deze versie is goedgekeurd in de buitengewone ledenvergadering 23-4-2019
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Gorredijk” en is voor onbepaalde tijd opgericht op 10
december 1968.
Zij heeft haar zetel in Gorredijk, gemeente Opsterland.

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door
de leden de gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van eigen
competities en interne en externe drives, het geven van bridgecursussen, het bevorderen van
deelname van de leden aan competities of drives van de Nederlandse of Friese Bridgebond en
verder door al hetgeen voor beoefening v van het bridgespel nuttig kan worden geacht,

Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
Artikel 4
4.1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
4.2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het i in artikel 5 bepaalde.
4.3. Ereleden zijn zij, die vanwege hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of vanwege
hun buitengewone verdiensten in het kader van de doelstelling van de vereniging door de
ledenvergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5
5.1. Als gewoon lid Kan iemand worden toegelaten, die daartoe een verzoek bij het bestuur van de
vereniging heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.
5.2. Bij afwijzing door het bestuur heeft de afgewezene recht van beroep op de ledenvergadering.

Artikel 6
Aan het lidmaatschap is een contributie verbonden, die jaarlijks door de ledenvergadering wordt
vastgesteld.
De contributie dient uiterlijk 1 oktober aan de penningmeester voldaan te worden. In bepaalde
omstandigheden kan de penningmeester hiervan afwijken.

Artikel 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar, ingeval hij/zij
bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat hij/zij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend. De geschorste kan tegen het besluit van schorsing in beroep gaan bij de
ledenvergadering.

Artikel 8
8.1. Het lidmaatschap van gewone leden en ereleden eindigt:
1. door overlijden;
2. door opzegging door de betrokkene;
3. door royement.
8.2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden en wel vóór het begin van de
jaarlijkse competitie, uiterlijk 15 augustus.

8.3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in Strijd met de statuten of
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op ernstige wijze benadeeld heeft. Het
royement geschiedt door het bestuur van de vereniging, dat de betrokkene binnen 14 dagen van het
besluit tot royement schriftelijk en onder opgave van redenen die tot dit besluit hebben geleid, in
kennis stelt. De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
royement in beroep gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende de
uitspraak over het beroep is de betrokkene geschorst.
8.4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak
eindigt, blijft desniettemin de contributie voor het gehele jaar door de betrokkene verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 9
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit de
inleggelden van drives, cursusgelden en eventuele andere baten. Ereleden zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.

Artikel 10
10.1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. De bestuursleden
worden door de ledenvergadering uit de leden benoemd. De bestuursfuncties, waaronder die van
voorzitter, secretaris en penningmeester, worden onderling verdeeld.
10.2. De leden hebben het recht tot uiterlijk drie dagen vóór de ledenvergadering kandidaten of
tegenkandidaten te stellen. Elke kandidatuur moet ondersteund worden door een lijst met
tenminste tien handtekeningen van leden. De kandidaat dient schriftelijk te bevestigen dat hij/zij
met de kandidaatstelling instemt.
10.3. De bestuursleden worden voor een termijn van vier jaren benoemd. Zij zijn ten hoogste
eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaren.
Aftreden geschiedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. De voorzitter van de
Technische Commissie maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het bestuur. De benoeming van
deze functionaris geschiedt voor onbepaalde tijd.
10.4. De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien daartoe termen
aanwezig zijn en mits het punt op de agenda staat. Voor een zodanig besluit is een meerderheid
vereist van de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen. De bestuursleden kunnen te allen
tijde zelf ontslag nemen, mits dit schriftelijk geschiedt.

Artikel 11
11.1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en de secretaris zijn
bevoegd de vereniging in en buiten rechten te vertegenwoordigen, gezamenlijk dan wel - bij
ontstentenis van een van beiden - één hunner tezamen met een ander lid van het bestuur.
11.2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende.

Artikel 12
12.1. Aan het begin van het speelseizoen – uiterlijk op 15 oktober - wordt een jaarvergadering
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van
de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid.
12.2. De jaarvergadering benoemt een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het lopende jaar.
De in de vorige jaarvergadering benoemde commissie doet in de jaarvergadering verslag van het
onderzoek over het laatst verstreken verenigingsjaar.
12.3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen
en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

12.4. Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot décharge.
12.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
jaarvergadering een nieuwe commissie, bestaande uit tenminste drie andere leden, welke een
nieuw onderzoek instelt en daarvan verslag uitbrengt in een buitengewone ledenvergadering, die
binnen twee maanden na de jaarvergadering wordt belegd. Wordt opnieuw goedkeuring geweigerd,
dan stelt het bestuur zijn functies ter beschikking.

Artikel 13
13.1. De jaarvergadering en eventuele buitengewone ledenvergadering(en) worden bijeen geroepen
door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt
door een aan alle leden te zenden schriftelijke uitnodiging met een agenda van de te bespreken
onderwerpen.
13.2. Tenminste 10 leden kunnen bij het bestuur een verzoek indienen een
buitengewone
ledenvergadering
uit te schrijven, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur
is verplicht binnen een maand de vergadering te beleggen.

Artikel 14
14.1. Alle gewone leden en ereleden hebben toegang tot alle vergaderingen en hebben ieder één
stem.
14.2, Alle
stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste vijf leden om een schriftelijke
stemming vragen. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk.
14.3. Het stemmen over personen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen. Zijn er meer dan twee kandidaten voor een functie, dan wordt bij stemming bepaald op
welke twee kandidaten het meeste stemmen zijn uitgebracht. Over deze twee kandidaten wordt
vervolgens opnieuw gestemd.
14.4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen en
stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 15
15.1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij afwezigheid zal één der andere
bestuursleden de vergadering leiden.
15.2. Van het ter jaarvergadering of buitengewone ledenvergadering verhandelde wordt door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid
notulen gehouden.
Artikel 16
Wijziging van de statuten
kan slechts plaats hebben in een daartoe uitgeschreven jaarvergadering
of buitengewone ledenvergadering, na een besluit waarvoor een volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen vereist is.

Artikel 17
17.1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de ledenvergadering, genomen
met ten minste twee-derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin
tenminste drie-vierde van de leden aanwezig is. Bij ontbreken van het quorum wordt een nieuwe
vergadering uitgeschreven, tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste. Daarin kan,
ongeacht het aantal aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten met een meerderheid van
twee-derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
17.2. Bij de oproeping tot de in 17.1. bedoelde vergadering(en) moet worden medegedeeld dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot
zodanige vergadering(en) moet tenminste 14 dagen bedragen.
17.3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.

17.4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 17.5. Na
ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden
“in liquidatie” worden toegevoegd.

Artikel 18
18.1. Waar in artikel 13.1 melding wordt gemaakt van het versturen van een schriftelijke
uitnodiging en de agenda wordt het versturen
per e-mail daaraan gelijkgesteld.
18.2. Waar in artikel 12.1 melding wordt gemaakt van het overleggen van bescheiden wordt het
versturen per e-mail daaraan gelijkgesteld.
18.3. Ieder lid dient een e-mail adres aan het bestuur door te geven waar deze stukken naar kunnen
worden verstuurd. Dit hoeft niet zijn of haar eigen e-mail adres te zijn.
18.4. Aan leden die geen e-mail adres doorgeven zal enkel de agenda van de vergadering worden
overhandigd of toegestuurd.
--------------------------------------------------------