Huishoudelijk Reglement

 

Doel.

Artikel 1.

Het doel van de vereniging is het beoefenen van het bridgespel.

 

Duur.

Artikel 2.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Lidmaatschap.

Artikel 3.

 1. De vereniging kent leden. Leden zijn zij die zich hebben aangemeld bij het bestuur.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

 

Artikel 4.

1.Het lidmaatschap eindigt:

a.  door overlijden van het lid;

b.  door opzegging door een lid;

c.  door opzegging door de vereniging

 

*   Opzegging van het lidmaatschap kan alleen gedaan worden aan het eind van het boekjaar en wordt schriftelijk medegedeeld aan het bestuur. Dit met inachtneming van opzegtermijn van tenminste vier weken. Er zal geen restitutie worden verleend voor reeds betaalde contributie. In uitzonderlijke gevallen zal, op verzoek, het bestuur beslissen.

 

*   Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan alleen tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan. Dit wanneer een lid, na herhaaldelijke

schriftelijke aanmaning, niet aan de verplichting tot betaling van de contributie heeft voldaan, dan wel niet voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap

 

Contributies.

Artikel 5.

Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Bestuur.

Artikel 6.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen die uit hun midden een secretaris en

    penningmeester aanwijzen. De voorzitter wordt steeds door de algemene    

    ledenvergadering benoemd.

2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks treedt één

    bestuurslid, volgens rooster, af en is terstond herkiesbaar. Voorkeur hierbij is dat     

    voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.

3. Wanneer het aantal bestuursleden beneden het in dit artikel genoemde minimum is

    gedaald, blijft het  bestuur bevoegd en is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

    ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature aan de orde komt.

 

 

Artikel 7.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter – tezamen met de secretaris.
 3. De penningmeester voert de boekhouding. Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende. Elk jaar zal in de algemene ledenvergadering een kascommissie worden gekozen, bestaande uit twee leden en een reserve lid. Ieder jaar treedt een commissielid af en wordt een nieuw lid benoemd. Leden van deze commissie hebben zitting voor een periode van twee jaar. Aan het einde van het boekjaar nodigt de penningmeester deze commissie uit voor een financiële controle en verleent deze commissie alle medewerking bij het vervullen van haar taak.

 

Artikel 8.

 1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.
 2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door haar plaatsvervanger.
 3. Van de algemene ledenvergaderingen worden notulen opgesteld door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon en in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.
 4. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als dit wenselijk is.
 5. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het houden van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

 

Artikel 9.

Als een bridgepartner onverhoopt verhinderd is een zitting te spelen zal de wedstrijdleiding,  indien mogelijk, zorgen voor een invaller. Dit kan een invaller zijn van binnen de club dan wel iemand die geen lid is van deze club. Als er geen invaller voor handen is zal de wedstrijdleiding dit melden. Er is dan nog de mogelijkheid om zelf een partner te zoeken. Als ook dit niet lukt dan kan de speler waarvan de partner afwezig is, niet worden ingedeeld.

Bestuur noch wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor afwezigheid van een partner.

 

Reglementen.

Artikel 10.

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering  indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden van de vereniging.

 

Slotbepaling.

Artikel 11.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.