Wedstrijdreglement

Download reglement:

Wedstrijdreglement B.C. Ter Merwe versie 16 november 2016

 

Niet roken.
Artikel 1

In alle aan de Vereniging beschikbaar gestelde ruimten wordt niet gerookt.

Systeemkaart.
Artikel 2.

Het gebruik van een systeemkaart tijdens de zittingen kan door de wedstrijdleiding in bepaalde of in alle groepen verplicht worden gesteld. Bij herhaalde omissie van een verplicht gestelde systeemkaart kan als straf de op de zitting behaalde score met maximaal 2% worden verlaagd.

Wedstrijdrooster.
Artikel 3.

Het wedstrijdrooster voor een seizoen wordt door de wedstrijdleiding vastgesteld. Elke competitie bestaat uit een van te voren vastgesteld aantal zittingen.

Melden.
Artikel 4.

Iedere speler meldt zich op de speelavond vóór 19.15 uur bij de wedstrijdleiding. Indien een zitting op een ander moment van de dag plaats vindt, wordt dit tijdstip vooraf aangekondigd.

Afmelden bij verhindering.
Artikel 5.

1. Indien een speler verhinderd is aan een zitting deel te nemen, meldt hij zich af bij de wedstrijdleiding. Dit afmelden dient vóór 12.00 uur van de betreffende speeldag te geschieden, tenzij er sprake is van overmacht.
2. Een paar, waarvan een lid zich niet tijdig afmeldt, krijgt voor de gemiste zitting een score van 0%.

Score bij verhindering van een paar.
Artikel 6.

1. Indien een paar verhinderd is aan een zitting deel te nemen, kan niet een vervangend paar zijn plaats innemen.
2. Bij de eerste verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner, echter met een maximum van 52,5%.
3. Bij de tweede verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner, echter met een maximum van 47,5%.
4. Bij de derde verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner, echter met een maximum van 40%.
5. Bij de vierde en volgende verhindering in een competitie wordt een score van 0% verleend.
6. Indien een paar vóór de aanvang van de vóórlaatste zitting van de lopende competitie niet heeft gemeld, dat ze als paar op de laatste zitting afwezig zal zijn, wordt aan dit paar voor de laatste zitting een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner, echter met een maximum van 40%.

Score bij verhindering van één speler.
Artikel 7.

1. Indien een speler verhinderd is aan een zitting deel te nemen, wordt zijn plaats ingenomen door een speler, waarvan de partner op die zitting eveneens verhinderd is. Dit gelegenheidspaar wordt ingedeeld in de hoogste groep, waarin een van deze spelers uitkomt. Is geen speler aanwezig, wiens partner eveneens verhinderd is, dan roept de wedstrijdleiding -indien mogelijk – een invallende speler van buiten de Vereniging op.
2. In voornoemde gevallen geldt voor het gelegenheidspaar:
a. indien beide partners behoren tot de groep, waarin is gespeeld: De behaalde score met een minimum, gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner.
b. indien één partner behoort tot een lagere groep dan waarin is gespeeld:
I. voor de partner, die in de eigen groep speelt: De behaalde score met een minimum, gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner;
II. voor de partner, die in een hogere groep speelt: De behaalde score verhoogd met 3% met een minimum, gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner.
c. indien gespeeld is met een invallende speler: De behaalde score met een minimum, gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner.
3. Deze minimum score, genoemd in Artikel 7, lid 2, letters a t/m c, geldt slechts, indien in deze competitie op tenminste de helft van het aantal zittingen met de eigen partner is gespeeld.
4. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat een gelegenheidspaar speelt in de laagste groep waarin een van deze spelers uitkomt. De speler uit de hogere groep krijgt in dat geval de behaalde score met als maximum het eigen gemiddelde in de hogere groep.

 

Oneven aantal paren in een groep.
Artikel 8.

1. Indien op een zitting het aantal paren in een groep oneven is, zal door de wedstrijdleiding uit de naast lagere groep een paar worden aangewezen om deze groep te completeren tot een even aantal.

Het paar, dat hiervoor wordt aangewezen, is het paar, dat op dat moment in de lopende competitie een score heeft van 50% of die het dichtst bij de 50% ligt. Is dat paar niet beschikbaar voor het spelen in een hogere groep, dan wordt het paar aangewezen, dat , met voorbijgaan van het eerstgenoemde paar, een score heeft, die het dichtst bij de 50% ligt, enz.
Voor de eerste zitting van een competitie is de einduitslag van de daaraan voorafgaande competitie bepalend.
Een paar mag slechts éénmaal tijdens een competitie invallen in een hogere groep.
Invallen volgens het hier voorgaande is verplicht.
2. Voor het invallende paar geldt als score het behaalde percentage verhoogd met 3% met een minimum, gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie voor zover gespeeld met de eigen partner. Deze minimum score geldt slechts, indien in deze competitie op meer dan de helft van het aantal zittingen met de eigen partner is gespeeld.
3. Is het niet mogelijk alle groepen te completeren tot even aantallen, dan kan de wedstrijdleiding een paar van buiten de Vereniging oproepen om in te vallen.

Nieuwe leden.
Artikel 9.

Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste groep. De wedstrijdleiding kan echter nieuwe leden, waarvan de speelsterkte bekend is, indelen in een hogere groep. De wedstrijdleiding is bevoegd toe te staan, dat buiten mededinging door gastparen wordt deelgenomen.

Split-up.
Artikel 10.

1. Indien een lid het partnership verbreekt en gaat spelen met een lid, dat is ingedeeld in dezelfde groep, blijft dit nieuwe paar in die groep.
2. Indien een lid uit de A-groep gaat spelen met een lid uit de B-groep, wordt dit paar ingedeeld in de B-groep.
Indien een lid uit de B-groep gaat spelen met een lid uit de C-groep, wordt dit paar ingedeeld in de C-groep.
Indien een lid uit de C-groep gaat spelen met een lid uit de D-groep, wordt dit paar ingedeeld in de D-groep.
3. Indien een lid uit de A-groep gaat spelen met een lid uit de C-groep, wordt dit paar ingedeeld in de B-groep.
Indien een lid uit de B-groep gaat spelen met een lid uit de D-groep, wordt dit paar ingedeeld in de C-groep.
4. Als een paar tijdens een lopende competitie het partnership verbreekt, verliezen beide spelers hun recht op een plaats in de oorspronkelijke groep.
5. Indien een lid gaat spelen met een nieuw lid, wordt dit paar ingedeeld in de groep onder die,
waar het oude lid in speelde.

Promotie/Degradatie.
Artikel 11.

1. De promotie-degradatieregeling wordt vóór de aanvang van elke competitie vastgesteld en aan de leden medegedeeld.
2. Zolang er een evenwichtige verdeling van het aantal paren over de groepen aanwezig is promoveren en degraderen bij een groep van 10 t/m 13 paren 3 paren en bij een groep van 14 paren en hoger 4 paren.
3. Ontstaat een onevenwichtige verdeling van het aantal paren over de groepen, dan kan de wedstrijdleiding het volgende toepassen:
a. zonder voorafgaande mededeling versterkt promoveren;
b. met voorafgaande mededeling: versterkt degraderen en eventuele andere aanpassingen.
4. Promotie kan slechts plaatsvinden, indien een bestaand paar op meer dan de helft van het aantal zittingen van de betreffende competitie als bestaand paar heeft gespeeld.
5. Is een paar gedurende een competitie op meer dan de helft van de zittingen afwezig geweest, dan degradeert dit paar automatisch, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

Protesteren.
Artikel 12.

1. De uitslagenlijst, welke wordt opgemaakt aan de hand van het resultaat van een zitting is definitief 30 minuten ná aanvang van de volgende zitting.
2. Een protest tegen de officiële uitslagenlijst of tegen een beslissing van de wedstrijdleider wordt via de wedstrijdleider ingediend bij het Bestuur van de Vereniging. Beide spelers dienen met het protest in te stemmen. Het Bestuur beslist op het protest, nadat de Protestcommissie is gehoord. Het protest moet zijn ingediend, vóórdat 30 minuten van de volgende zitting zijn verlopen.

Clubkampioenschap.
Artikel 13.

1. De Clubkampioen over een seizoen wordt bepaald aan de hand van kampioenpunten.

Het paar met de meeste kampioenpunten mag zich clubkampioen noemen.

 

2. Voor het vaststellen van de kampioenpunten wordt uitgegaan van het gezamenlijk aantal MP dat door beide partners van een bridgepaar gedurende het betreffende seizoen in de eigen clubcompetitie is behaald.
 

Slemkampioenschap.

Artikel 14.

1. Op het eind van het seizoen is het paar met de meeste punten Slemkampioen. Bij gelijk eindigen van meerdere paren  is het paar met de grootste positieve score, de winnaar.          

2. Per geboden klein slem wordt 1 punt bijgeteld voor het halen van de slem of 1 punt afgetrokken voor het niet maken

van de slem. Voor groot slem worden 3 punten bijgeteld of afgetrokken.

 

Slotbepalingen.
Artikel 15.

1. Wijziging van dit reglement kan door ieder lid van de Vereniging worden voorgesteld. Het voorstel wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering onder de bepalingen, vermeld in statuten en huishoudelijk reglement.
2. In de gevallen, waarin de Spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB, dit reglement, de
statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.