Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Algemeen

 

Artikel 1

Bridgeclub Ter Merwe is een "niet roken" vereniging. D.w.z. dat er niet gerookt mag worden vanaf de aankomst tot en met het vertrek aan het einde van de drive, noch in de speelruimte, noch op enige andere plaats.

 

Artikel 2

Bridgeclub Ter Merwe is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Lidmaatschap no. 16017

 

Artikel 3

1.  Aanmelden voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Over toelating wordt door het bestuur beslist.

2. Nieuwe leden betalen een door het bestuur vast te stellen bedrag aan          inleggeld.

3. Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden deze eisen. 4. Ereleden betalen geen contributie.

5. De financiële bijdrage van donateurs bedraagt per jaar minimaal 25% van de contributie van het betreffende jaar.

6. De contributie is per jaar en bij vooruitbetaling verschuldigd.

7. Schorsing van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur

worden gedaan, als er sprake is van o.a. :

Te laat betalen van de contributie

Herhaaldelijk niet of te laat afmelden

Verstoring van de speelbijeenkomsten

Aanstootgevend gedrag.

        Gedurende de schorsing heeft het lid geen stemrecht

 

Bestuur

 

Artikel 4

1. Kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door: Het bestuur.

Een lid, waarbij de schriftelijke kandidaatstelling door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekend dient te zijn.

2. Is er slechts 1 kandidaat dan wordt deze als gekozen beschouwd.

3. Het Bestuur is bevoegd de wedstrijdleider(s) te benoemen.

4. Voor het vervullen van een bepaalde taak of opdracht kan het bestuur een commissie instellen.

5. Alle voor de vereniging bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend of door hen, die deze rechtens vervangen.

 

Algemene Vergadering

 

Artikel 5

De gewone orde van werkzaamheden op de jaarlijkse Algemene Vergadering is als volgt:

A: behandeling van de notulen van de vorige vergadering

B: Ingekomen stukken

C: Jaarverslag van de secretaris

D: Financiële jaarverslag van de penningmeester en verslag hierover door de kascommissie.

E: Begroting voor het komende verenigingsjaar.

F: Vaststellen contributie komend seizoen.

G: Mededelingen en voorstellen van het bestuur.

H: Verkiezing van leden van het bestuur

I: Verkiezing van leden van de kascommissie

J: Rondvraag.

 

Artikel 6

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.