Statuten

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Bridge Club Ter Merwe. 2. Zij heeft haar zetel te Dordrecht.

 

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van - en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

DUUR

 

Artikel 3

1. De vereniging werd opnieuw opgericht op 24 maart 1998 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt, evenals het boekjaar, van 1 september tot 31 augustus, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op 31 augustus 1999.

 

LEDEN EN DONATEURS

 

Artikel 4

1. De vereniging kent leden en ereleden, terwijl de vereniging daarnaast donateurs kent.                                     .

2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen in overeenstemming met de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels.

3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van een of meer leden.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen minimum bijdrage.

6. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

 

REGISTER

 

Artikel 5

Het Bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging door de vereniging;

c. door ontzetting;

d. door overlijden van het lid.

 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. ­

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijze van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand, nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden ( tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen).

c. Binnen een maand, nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

a. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan.

b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de Statuten of het Huishoudelijk Reglement aan het lidmaatschap worden gesteld.

De opzegtermijn is tenminste 2 maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan echter onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. ­

 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn ontzetting wordt behandeld; het betreffende lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

CONTRIBUTIES

 

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

BESTUUR

 

Artikel 8

1. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

 

2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien. In de eerstvolgende algemene vergadering zal de voordracht plaats vinden.

 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van, bedanken door het bestuurslid of het beëindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

 

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

Artikel 9

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 

2. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

3. Wanneer de wettelijke regels dit toestaan, is het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de verenging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk; waarbij minimaal een der leden de functie van voorzitter, secretaris of penningmeest dient te hebben.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Artikel 11

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst (vanwege zijn ontzetting) lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn ontzetting wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergaderingen worden gehouden, behoudens stemming over personen; deze zal schriftelijk plaats vinden, tenzij de vergadering anders beslist.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 12

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid treedt een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming zijn de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming vervallen.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 13

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van he1 boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen; haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en 3 bedoelde stukken en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering. Vergt dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie na overleg met het bestuur op kosten van de vereniging een deskundige raadplegen.

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

 

Artikel 14

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet of statuten verplicht is.

2. Op verzoek van tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houdend binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid;3 bepaald of door middel van een advertentie in tenminste een veel gelezen mediamiddel. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling of daaraan gelijkgestelde wijze aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 15

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bij de oproeping zal de voorgestelde wijziging woordelijk zijn bekendgemaakt.

2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bepalingen in strijd met de wet zijn ongeldig.

 

ONTBINDING. EN VEREFFENING

 

Artikel 16

1. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN

 

Artikel17

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of de statuten van de vereniging.