Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bijlage 9, ALV 10.09.2015

(herziening van Art, 2, 3, 5, 7, 8,  aangenomen op ALV, dd. 01.09.2015)

 

Art. 1              ALGEMENE BEPALINGEN

Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen.

Art. 2              LEDEN

 

De vereniging heeft twee soorten lidmaatschap:

  1. Gewone leden.

Deze leden nemen deel aan de door de club georganiseerde competitie zittingen en "open zittingen" (drives) volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Zij betalen de maximale  jaarlijkse contributie. Gewone leden hebben kosteloos toegang tot het recreatie bridge.

  1. Recreatie leden.

Deze leden nemen deel aan de wekelijkse "vrije inloop" middagen en naar wens aan de open zittingen. Zij betalen een contributie die ongeveer de helft bedraagt van de maximale, jaarlijkse contributie.

Beide soorten leden worden aangemeld bij de NBB als lid van BC De Mookers (15011).

 

3.     Deelnemers aan het recreatie bridge die geen lid wensen te worden van de club worden niet bij de NBB aangemeld en zij betalen bij deelname een financiële bijdrage, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, te voldoen bij aanvang van de zitting.

 

Art. 3              TOELATING NIEUWE LEDEN

Het bestuur laat een nieuw lid toe indien er plaats in de vereniging is.  

 

Art. 4              SPELREGELS

De leden zijn verplicht geen andere spel- of wedstrijdregels te hanteren dan die, welke door het bestuur zijn goedgekeurd en die als regel gelijkluidend zijn aan de spel- en wedstrijdregels als bepaald door de Nederlandse Bridgebond.

Art. 5              CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie voor de gewone leden en de recreatie leden, alsmedevan de wekelijkse bijdrage voor recreanten, wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

Art. 6              BOETES

Bij verzuim zonder geldige reden, dan wel het niet zorgdragen voor invallers bij interne competitiewedstrijden of andere wedstrijden, kan door het bestuur een boete opgelegd worden, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld in de ledenvergadering.

Art. 7              BESTUUR

 

De leden van het bestuur worden gekozen op een ALV met inachtneming van Art. 13 en 14.

 

De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en zijn voor een volgende periode herkiesbaar. Aftreden geschiedt volgens een rooster, met dien verstande dat per jaar maximaal 2 leden aftreden en evenveel nieuwe bestuursleden in functie worden geokozen.

Indien een aftredend bestuurslid zich herkiesbaar wil stellen, is hij/zij de kandidaat die door het bestuur wordt voorgedragen.

 

Gewone leden kunnen worden voorgedragen voor een vacante funktie in het bestuur door een schriftelijke aanmelding die vergezeld gaat van een voordracht door 5 gewone leden. Deze voordracht dient uiterlijk 48 u. vóór de ALV bij de secretaris te worden ingediend.

Art. 8              VOORZITTER

De voorzitter draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle overige regels en bepalingen. Hij/zij is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft gedelegeerd.

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij/zij heeft het recht vergaderingen en bijeenkomsten van alle door de vereniging ingestelde commissies bij te wonen en heeft daar een adviserende stem, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

Art. 9              SECRETARIS

De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat. In de ledenvergadering brengt hij een beknopt verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij/zij is belast met de correspondentie, de zorg voor het archief, het notuleren van de vergaderingen en het bijhouden van de ledenlijst.

 

Art. 10            PENNINGMEESTER

De penningmeester beheert de kas, draagt zorg voor de inning van de contributies en andere inkomsten en verricht alle betalingen, waarvan een bewijsstuk aanwezig dient te zijn. Hij/zij verstrekt de door de leden gekozen kascommissie alle inlichtingen betreffende het beheer.

Art. 11            VACATURES

In tussentijdse vacatures wordt voorzien door het bestuur. Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt definitief een nieuw bestuurslid gekozen. Dit bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreden zou zijn geweest.

 

Art. 12             VERGADERINGEN

Jaarlijks wordt - bij voorkeur in september - een ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering wordt:

a)    door de secretaris een beknopt jaarverslag uitgebracht

b)    door de penningmeester rekening en verantwoording gegeven en een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ingediend

c)    door de kascommissie verslag uitgebracht over haar bevindingen, waarna de penningmeester wordt gedechargeerd, tenzij daartegen bezwaren bestaan

d)    een nieuwe kascommissie gekozen

e)    voorzien in vacatures in het bestuur

f)     de hoogte van de contributie, boetes en eventuele andere bijdragen voor het komende jaar worden vastgesteld

g)    het voor het komende jaar te volgen speelplan bekend gemaakt

h)    een besluit genomen over alle andere voorstellen

i)     een rondvraag gehouden.

 

Art. 13            STEMMINGEN

Personen worden door de ledenvergadering gekozen bij enkele kandidaatstelling of door middel van schriftelijke stemming. Over zaken wordt - indien stemming wordt gevraagd - mondeling gestemd.

Bij schriftelijk stemming zijn ongeldig de stembriefjes, die een persoon of zaak niet duidelijk aangeven, meer namen vermelden dan gevraagd wordt, of ondertekend zijn. Niet-ingevulde stem-briefjes tellen slechts mee bij het vaststellen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Art. 12              

Art .14            VERKIEZING

Bij verkiezing van personen in functie vindt, indien bij eerste stemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die de meeste geldig uitgebrachte stemmen hebben verworven. Wanneer hierbij de stemmen staken beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Onder volstrekte meerderheid dient te worden verstaan: méér dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 

Art. 15            KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit twee leden. Zij mogen niet tot het bestuur behoren en worden jaarlijks door de ledenvergadering voor het komende verenigingsjaar gekozen. Hun verkiezing geschiedt bij enkele kandidaatstelling of door middel van schriftelijke stemming.

Zij treden na één jaar af; slechts één van hen is voor het volgende verenigingsjaar herkiesbaar.

Art. 16            VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie brengt in de ledenvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie is te allen tijde bevoegd inzage te hebben van boeken en bescheiden die betrekking hebben op het financiële beheer van de vereniging.

Art. 17            STATUTENWIJZIGING

Voor wijziging van de statuten is een besluit van de ledenvergadering vereist. Een voorstel tot wijziging kan uitgaan van het bestuur of van ten minste 10 stemgerechtigde leden en moet onder volledige omschrijving van de voorgestelde wijziging worden vermeld op de agenda.

Voor een besluit als bedoeld in dit artikel is vereist een quorum van de helft van de leden en een meerderheid van ten minste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 18            ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie - met inachtneming van art. 1702 van het B.W. - door een daartoe door de ledenvergadering aan te wijzen commissie. De ledenvergadering beslist over de bestemming van het archief, materialen en eventueel saldo.

Art. 19            SLOTBEPALINGEN

Het huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de ledenvergadering

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.