Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement (WR) BC Zuid-West (BCZW)

 

1. Algemeen

 

In alle wedstrijden zijn de "Spelregels voor Westrijdbridge" en het Wedstrijdreglement der Nederlandse Bridge Bond (WR der NBB) van toepassing voor zover daar in dit reglement niet van wordt afgeweken.

 

1.1 Systeemkaarten

Ieder paar dient te beschikken over twee volledig en gelijkluidende ingevulde systeemkaarten en deze bij aanvang van elke speelronde aan de tegenstanders te overhandigen.

 

1.2 Alerteren

Het alerteren is verplicht overeenkomstig de door de NBB opgestelde regelgeving. Dit betekent dat de partner van degene die een conventionele bieding doet deze dient te alerteren. Biedingen boven 3SA worden niet gealerteerd behalve in de eerste biedronde.

 

 

1.3 Stopregel

Het gebruik van de stopregel is voorgeschreven. Dit betekent dat iedere speler die een sprongbod doet verplicht is dit vooraf met "STOP" aan te kondigen. De opvolgende speler is verplicht ongeveer 10 seconden te wachten alvorens een bieding te doen.

 

1.4 Biedingboxen

Het gebruik van biedingboxen is voor alle wedstrijden voorgeschreven. De regels hiervoor zijn vermeld in het WR der NBB.

 

1.5 Onregelmatigheden

Bij elke onregelmatigheid dient de arbiter te worden ontboden. Door problemen zelf op te lossen kunt u uw recht op herstel verliezen, of u kunt zelf onderworpen worden aan eventuele straffen.

 

1.6 Protesten

Tegen een beslissing van de arbiter kan binnen 8 dagen schriftelijk protest worden aangetekend. Hiervoor dient een volledig ingevuld protestformulier bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd. Het protest wordt behandeld door het protest comité dat meestal bestaat uit de technische commissie van BCZW. Dit protest is gratis.

 

Tegen de uitspraak van het protestcomité is beroep mogelijk bij de protestcommissie van de NBB. De kosten van dit beroep bedragen €25,= welke geretourneerd worden indien het protesterend paar in het gelijk wordt gesteld.

 

Ter verificatie van de beslissing van een arbiter kan de arbiter zelf de technische commissie om een oordeel vragen. Het oordeel van de TC vervangt de uitspraak van de arbiter en hiertegen kan op normale wijze geprotesteerd worden.

 

Protesten tegen de uitslag kunnen binnen 30 minuten na het bekend worden van de definitieve uitslag ingediend worden. Normaliter zal de definitieve uitslag de week na de wedstrijd bekend zijn.

 

1.7 Speeltempo

Het speeltempo wordt aangegeven door de wedstrijdleider. Normaal krijgt u 30 minuten voor 4 spellen en 2 minuten om te wisselen.

 

Voor het te laat beginnen of het te langzaam spelen zullen strafpunten worden toegekend volgens het WR der NBB.

 

1.8 Aanwezigheid/Aanvang speelavond

Elke speelavond begint om 19.45 tenzij dit van te voren anders is aangegeven. U dient 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

 

1.9 Rookregel

Mits er voldoende tijd is, mag er op de aangewezen plaatsen in de pauze gerookt worden.

 

 

2. Parencompetities in groepen.

 

2.1 Indeling – promotie/degradatie

Bij aanvang van het seizoen deelt de wedstrijdleider in samenwerking met de Technische commissie (TC) de groepen in, uitgaande van de eindstanden van de laatste parencompetitie van het voorgaande seizoen.

 

In een seizoen worden een aantal competities gehouden. Elke competitie bestaat uit minstens 5 zittingen (avonden), tenzij anders is aangegeven.

 

Na elke competitie vindt promotie en degradatie plaats. Per groep promoveert en degradeert 20% (naar boven afgerond) van het aantal paren, met dien verstande dat het aantal paren dat promoveert (maximaal) gelijk is aan het aantal paren dat uit de eerst hogere groep degradeert.

 

Bij een groep van 6-10 paren degraderen/promoveren 2 paren

Bij een groep van 11-15 paren degraderen/promoveren 3 paren

Bij een groep van 16-20 paren degraderen/promoveren 4 paren

De TC kan versterkte of verminderde promotie/degradatie toepassen. Dit wordt voor aanvang van een competitie aangekondigd.

 

Om voor promotie in aanmerking te komen moet men minstens de helft van het aantal zittingen in de orginele samenstelling hebben gespeeld. Het bestuur kan hier in uitzondelijke gevallen van afwijken.

 

In samenspraak met de TC/WL kan een paar een competitie overslaan zonder te degraderen naar een lagere groep.

 

Bij het splitsen/veranderen van een partnership bepaalt de TC in welke groep(en) de nieuwe paren (het nieuwe paar) zullen gaan spelen.

 

 

 

2.2 Aantal paren/groepen

Het aantal paren per groep ligt bij voorkeur tussen de 12 en 16 maar door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

 

Het aantal paren per groep is bij voorkeur gelijk.

 

Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal paren dat meespeelt in de competitie:

 

minder dan 34 paren – bij voorkeur 2 groepen

tussen 36 en 46 paren – bij voorkeur 3 groepen

etc.

De TC kan hiervan afwijken in samenspraak met het bestuur.

 

 

2.3 Invallersregeling

Een uitvallend paar dient zelf voor invallers te zorgen. Om dit te vergemakkelijken zal het bestuur een lijst van mogelijke invallers maken.

 

Spelen met invallers

Een paar met een uitvallende speler(s) die zich la(a)t(en) vervangen, zal een correctie op de behaalde score van die zitting krijgen:

Minimaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie - 5 %.

Maximaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie + 5%.

 

Een paar wat minder dan de helft van het aantal zittingen in een competitie in de oor­spronke­lijke samenstelling heeft gespeeld, krijgt geen correctie. Dit paar kan niet promoveren of 1 competitie degraderen en telt niet mee in de stand van de competitie. Mocht dit het geval zijn in 2 aansluitende competities zal het paar automatisch degraderen.

 

Een paar kan zich ook afmelden voor een hele competitie, hiervoor gelden dezelfde regels.

 

Als niet voor het begin van de competitie bij de WL is gemeld dat er (misschien) van de niet-degradatie regeling gebruik gemaakt zal worden, zal de TC beslissen of een paar wel of niet degradeert.

 

Uitvallen

Een uitvallend paar dat zich op tijd afmeldt krijgt geen vervangende score, de zitting telt niet mee voor de competitiestand. Op tijd betekent een afmelding ontvangen tot 12 uur ’s middags op de dag van de zitting door de persoon verantwoordelijk voor de afmeldingen. Op dit moment meldt u zich af bij de wedstrijdleider (bij voorkeur via de website of email).

Een afmelding bij een ander persoon wordt niet gezien als een tijdige afmelding voor aanvang van de zitting.

 

Een uitvallend paar dat zich niet op tijd afmeldt maar wel voor aanvang van de zitting, kan een vervangende score krijgen. Dit hangt af van hoe vaak dit gebeurt in een seizoen:

1-2 keer: geen vervangende score.

vaker: een vervangende score van 40%.

 

Een uitvallend paar dat zich niet afmeldt krijgt een vervangende score van 30%. Het vaker wegblijven zonder afmelding zal resulteren in een lagere vervangende score en automatische degradatie. Dit ter beoordeling van de TC en het bestuur.

 

Overig

De TC kan in uitzonderlijke gevallen van alle bovenstaande regelingen afwijken.

 

 

 

2.4. Overige zaken

 

Tijdscore
Mocht een paar wegens tijdsoverschrijding een spel niet kunnen spelen, dan krijgt het daarvoor geen vervangende score. Heeft een paar geen schuld aan deze tijdsoverschrijding, dit ter beoordeling van de arbiter, dan krijgt het een vervangende score van 60%; Het veroorzakend paar van de tijdsoverschrijding krijgt een vervangende score van 40%.

 

Uitslag

Mocht tijdens een zitting een spel minder vaak gespeeld zijn, dan dient voor de scoring van dit spel de formule van Neuberg toegepast te worden.

 

Mocht een paar tijdens een zitting een ander aantal spellen gespeeld hebben (bv stilzittafel), dan wordt de totaal uitslag berekend met toepassing van het 'gewogen gemiddelde'. Dit houdt in dat een zitting van bv 20 spellen minder zwaar meetelt dan een zitting van 24 spellen.

 

 

 

 

3. Viertallen competitie

 

3.1 Indeling - promotie/degradatie

Voorkeur heeft het spelen in groepen. De WL in samenspraak met de TC bepaalt hoe de viertallencompetitie opgezet wordt.

 

Een competitie bestaat uit 5 tot 12 zittingen, waarbij er 1of 2 zittingen per avond gespeeld kunnen worden. Het minimaal aantal gespeelde spellen per competitie is 100.

 

 

Het spelen in groepen

Voor aanvang van de competitie deelt de wedstrijdleider in samenwerking met de Technische commissie (TC) de groepen in, uitgaande van de eindstanden van de laatste viertallencompetitie van het voorgaande seizoen.

Recht op een plaats geldt voor viertallen die spelen in dezelfde samenstelling. Voor dezelfde samenstelling geldt dat 3 van de 4 spelers gelijk zijn aan die van de vorige viertallencompetitie.

 

Na elke competitie vindt promotie en degradatie plaats. Per groep promoveert en degradeert 20% (naar beneden afgerond) van het aantal viertallen, met dien verstande dat het aantal viertallen dat promoveert (maximaal) gelijk is aan het aantal viertallen dat uit de eerst hogere groep degradeert.
Dit houdt in dat in groepen van 6 viertallen, er 1 viertal promoveert en 1 viertal degradeert.

 

Spelen in 1 groep.

De competitie wordt gespeeld volgens de Swiss indeling. Na elke avond wordt een nieuwe indeling gemaakt naar aanleiding van de actuele stand, met dien verstande dat viertallen maar 1 keer tegen elkaar mogen spelen.

De eerste avond wordt door de WL ingedeeld.

De laatste ronde kan worden ingedeeld naar de actuele stand waarbij niet gekeken wordt welke viertallen al tegen elkaar hebben gespeeld (Deens). Dit laatste alleen wanneer minstens de helft van de meespelende viertallen al is ontmoet in voorgaande zittingen of als het aantal reeds gespeelde zittingen groter is dan 9.

 

 

3.2 Aantal viertallen/groepen

Er is geen minimum of maximum aan het aantal viertallen. Bij voorkeur spelen 6 viertallen in 1 groep.

 

 

3.3 Invallersregeling

Een uitvallend paar/viertal dient zelf voor invallers te zorgen.

 

Geen invallers

Mocht een viertal uitvallen dan krijgt het een vervangende score.

 

Zonder tijdige afmelding: 0 VP

Met tijdige afmelding: Het eigen gemiddelde met een maximum van 10 VPs

De tegenstanders krijgen ook een vervangende score, het eigen gemiddelde met een minimum van 19 VPs.

 

Één invallende speler

 

Geen vervangende score.

 

Meer invallende spelers

 

Geen vervangende score mits het vervangend viertal ongeveer even sterk is als het oorspronkelijke, dit ter beoordeling van de TC.

 

Mocht de TC van mening zijn dat dit viertal veel sterker/zwakker is dan kan een correctie toegepast worden op de score van dit viertal en zijn tegenstanders.

 

 

 

3.4 Overige zaken

 

Tijdscore

Mocht door tijdoverschrijding en/of andere redenen een spel niet gespeeld kunnen worden, dan krijgt de overtredende partij een straf van -3 imps. Mocht er geen overtredende partij zijn dan wordt het spel geannuleerd.

 

 

 

4. Parencompetitie integraal

 

Hiervoor gelden de meeste regelingen als voor de parencompetitie in groepen.

 

 

 

4.1 Indeling - promotie/degradatie

Indeling van de paren wordt gedaan door middel van inschrijving.

 

Er kan in deze competitie niet gepromoveerd of gedegradeerd worden.

 

 

4.2 Aantal paren/groepen

Er is geen minimum of maximum aan het aantal paren.

 

 

4.3 Invallersregeling

Een uitvallend paar dient zelf voor invallers te zorgen. Om dit te vergemakkelijken zal het bestuur een lijst van mogelijke invallers maken.

 

Spelen met invallers

Een paar met een uitvallende speler(s) die zich la(a)t(en) vervangen, zal een correctie op de behaalde score van die zitting krijgen:

Minimaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie - 5 %.

Maximaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie + 5%.

 

Uitvallen

U dient hier altijd voor een invaller te zorgen.

 

Een uitvallend paar dat zich afmeldt krijgt een vervangende score:

Een vervangende score van het eigen gemiddelde - 10%.

 

Een uitvallend paar dat zich niet afmeldt krijgt een vervangende score van het E.G. -30%. Het vaker wegblijven zonder afmelding zal resulteren in een lagere vervangende score. Dit ter beoordeling van de TC en het bestuur.

 

Overig

De TC kan in uitzonderlijke gevallen van alle bovenstaande regelingen afwijken.

 

 

4.4 overige zaken

Dit is gelijk aan de zaken beschreven bij 2.4

 

 

 

5. Butler competitie

 

De butler competitie kan gespeeld worden als integraal competitie of als parencompetitie in groepen. Behalve de uitzonderingen hieronder genoemd zijn de regelingen voor deze competities van toepassing.

 

 

5.3 Invallersregeling

Een uitvallend paar dient zelf voor invallers te zorgen. Om dit te vergemakkelijken zal het bestuur een lijst van mogelijke invallers maken.

 

Spelen met invallers

Een paar met een uitvallende speler(s) die zich la(a)t(en) vervangen, zal een correctie op de behaalde score van die zitting krijgen:

Minimaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie -15 imps.

Maximaal scoort men het eigen gemiddelde van die competitie +15 imps.

 

Een paar wat minder dan de helft van het aantal zittingen in een competitie in de oor­spronke­lijke samenstelling heeft gespeeld, krijgt geen correctie. Dit paar kan niet promoveren of 1 competitie degraderen en telt niet mee in de stand van de competitie. Mocht dit het geval zijn in 2 aansluitende competities zal het paar automatisch degraderen.

 

Een paar kan zich ook afmelden voor een hele competitie, hiervoor gelden dezelfde regels.

 

Mocht het bestuur van mening zijn dat een paar misbruik van de niet-degradatie regeling heeft gemaakt, wordt alsnog besloten tot degradatie. Om dit te voorkomen wordt aangeraden om voor het begin van de competitie bij de WL te melden dat er (misschien) van deze regeling gebruik zal worden gemaakt.

 

Uitvallen

Een uitvallend paar dat zich op tijd afmeldt krijgt geen vervangende score, de zitting telt niet mee voor de competitiestand. Op tijd betekent een afmelding ontvangen tot 12 uur ’s middags op de dag van de zitting door de persoon verantwoordelijk voor de afmeldingen. Op dit moment meldt u zich af bij de wedstrijdleider (bij voorkeur via de website of email).

Een afmelding bij een ander persoon wordt niet gezien als een tijdige afmelding voor aanvang van de zitting.

 

Een uitvallend paar dat zich niet op tijd afmeldt maar wel voor aanvang van de zitting, kan een vervangende score krijgen. Dit hangt af van hoe vaak dit gebeurt in een seizoen:

1-2 keer: geen vervangende score.

vaker: een vervangende score van -30 imps.

 

Een uitvallend paar dat zich niet afmeldt krijgt een vervangende score van -60 imps. Het vaker wegblijven zonder afmelding zal resulteren in een lagere vervangende score en automatische degradatie. Dit ter beoordeling van de TC en het bestuur.

 

Overig

De TC kan in uitzonderlijke gevallen van alle bovenstaande regelingen afwijken.

 

 

5.4 Overig

 

Tijdscore
Mocht een paar wegens tijdsoverschrijding een spel niet kunnen spelen, dan krijgt het daarvoor geen vervangende score. Heeft een paar geen schuld aan deze tijdsoverschrijding, dit ter beoordeling van de arbiter, dan krijgt het een vervangende score van +2 imps; Het veroorzakend paar van de tijdsoverschrijding krijgt een vervangende score van -2 imps.

 

Uitslag

Geen Neuberg is van toepassing. Voor een stilzittafel ontvangt het paar de gemiddelde score van die competitie.

 

 

 

6. Diverse drives

Indien een wedstrijd niet in een voorgaande categorie past, heet het een drive.

 

Bij een drive zijn de regelingen 2, 3, 4 en/of 5 niet van toepassing.

 

Drives tellen wel mee voor de slemcompetitie, maar niet voor het clubkampioenschap.

 

Waar mogelijk zal voor een drive meesterpunten aangevraagd worden.

 

 

 

7. Slemcompetitie

 

Een slem gespeeld in elke competitie waarbij in meer of mindere mate controle aanwezig is, telt mee voor het slemklassement.

 

Klein slem:
Elk klein slem wat geboden en gemaakt wordt scoort 2 punten.

 

Groot slem:
Elk groot slem wat geboden en gemaakt wordt scoort 5 punten.

 

 

 

8. Clubkampioen

 

Om de clubkampioen over het hele seizoen te kunnen berekenen moet elke zitting- of competitie-uitslag omgezet worden in een aantal punten.
Een zitting telt alleen mee als deze gespeeld wordt in de oorspronkelijke samenstelling van het paar of driemanschap. Zittingen gespeeld met invallers tellen dus niet mee.
Voor competities waar het niet mogelijk is om dit per zitting uit te rekenen (bv viertallen), wordt het resultaat genomen van de hele competitie, vermenigvuldigd met het aantal zittingen.

 

Voor het bepalen van de punten geldt de volgende regeling:

 

Competitie in groepen van ongelijke sterkte.
Per plaats gaan er 3 punten af tot en met plaats <x> (zoek op in tabel).

Voor plaatsen lager dan plaats <x> wordt elke keer 2 punten afgetrokken:

Nr 1 in groep A krijgt 100 punten.

Nr 2 in groep A krijgt 3 punten minder.

...

Nr <x> in groep A krijgt 3 punten minder.

Nr <x>+1 in groep A krijgt 2 punten minder.

Etc.

 

Nr 1 in groep B krijgt hetzelfde als plaats <x> in groep A (zoek x op in tabel)

Nr 2 in groep B krijgt 3 punten minder...

Nr <x> in groep B krijgt 3 punten minder.

Nr <x>+1 in groep B krijgt 2 punten minder.

Etc.

 

Nr 1 in groep C krijgt hetzelfde als plaats <x> in groep B (zoek x op in tabel)

Nr 2 in groep C krijgt 3 punten minder.

Etc.

Etc.

 

Tabel.

Aantal paren

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Plaats <x>

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Competitie in groepen van gelijke sterkte.
Voor elke groep geldt dat het aantal punten dat er per plaats wordt afgetrokken is:

(Het aantal paren van alle groepen / het aantal paren van de eigen groep) * 2.

 

De nummer 1 krijgt:

101 - (het aantal paren van alle groepen / het aantal paren van de eigen groep) waarbij wordt afgerond naar boven.

 

Zijn er bijvoorbeeld 2 groepen van gelijke sterkte, groep1 heeft 20 paren, groep2 10 paren dan geldt:

Voor groep 1:

Nr 1 krijgt 101 - (30/20) = 99,5 = afgerond 100 punten

Nr 2 krijgt (30/20) * 2 punten minder ( = 3 punten minder, = 97 punten).

Etc.

Nr 20 (laatste) krijgt 43 punten.

Voor groep 2:

Nr 1 krijgt 101 – (30/10) = 98 punten

Nr 2 krijgt (30/10) * 2 punten minder ( = 6 punten minder, = 92 punten).

Etc.

Nr 10 (laatste) krijgt 44 punten.

 

 

Diverse drives

Deze tellen niet mee.