Wedstrijd- en Huishoudelijk Reglement

Wedstrijdreglement                                                                                                  

Voorlopig (t.b.v. het NBB Ranking systeem)

versie 20 januari 2020

 

Artikel  1.  INTERNE COMPETITIES.

 

A :  Organisatie.

 1. Het bestuur organiseert elk speelseizoen in overleg met de technische commissie (TC) de interne competities. Deze kunnen bestaan uit paren-, viertallen-, of laddercompetities, aangevuld met diverse drives. Het totale programma zal ± 35 zittingen omvatten en plaatsvinden in de periode augustus – mei. Er kan zowel op de woensdagavond als de donderdagmiddag worden gespeeld.
 2. Voor de parencompetitie geldt dat de leden/deelnemers aan deze competities in paren en volgens de gezamenlijke speelsterkte van het paar  in groepen zullen worden ingedeeld, de z.g. lijnen.
 3. Het vormen van vaste paren geschiedt geheel vrijwillig. Het wisselen van partner dient tijdig aan de WL te worden doorgegeven.
 4. De WL en diens vervanger(s) worden benoemd door het bestuur.
 5. De TC wordt gevormd door maximaal vijf leden, die uit hun midden een voorzitter kiezen. De WL maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van de TC.
 6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
 7. Overal in dit reglement kunt u voor “paren” ook lezen “drietallen”. Een drietal bestaat uit drie leden, waarvan er twee meespelen op een competitiezitting. De derde blijft thuis. Wie thuis blijft wordt door het drietal onderling geregeld. Bij andere drives kunnen ze zo mogelijk als drietal meedoen; dit ter bepaling door de WL.

 

B :  Indeling in groepen.

 1. De TC is verantwoordelijk voor de indeling van de paren in de verschillende groepen. De indeling wordt gedaan op basis van de zogenaamde actuele spelersranking. Deze worden als volgt bepaald: Per zitting (een speelavond of –middag) wordt het behaalde resultaat, uitgedrukt in percentages, omgezet in zogenaamde rankingpunten. De actuele spelersranking wordt bepaald door het gemiddelde van zijn of haar zes meest recent behaalde rankingpunten op de betreffende speelavond of -middag. Deze ranking is persoonlijk, hij wordt dus voor elke speler afzonderlijk bepaald. Voor elke zitting wordt een nieuwe indeling gemaakt op basis van de som van de ranking van de spelers dat samen een paar vormt.
 2. Aan het begin van een nieuw speelseizoen kent de TC voor elke speler voorlopige rankingpunten toe die gebaseerd zijn op de score van het afgelopen seizoen. Voor een speler die minder dan zes keer rankingpunten heeft behaald, kent de TC voorlopige rankingpunten toe, die in plaats van de ontbrekende rankingscores meetellen. Om een zo goed mogelijke verdeling in groepen te verkrijgen houdt de TC rekening  met het aantal deelnemers. In principe zullen de groepen bij een parencompetitie uit minimaal 8 paren bestaan.
 3. Bij nieuwe leden of aspirant-leden stelt de TC de hoogte van de ranking zo redelijk mogelijk vast op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.

 

C :  Promotie en degradatie

 1. Promotie en degradatie vindt na elke zitting plaats op basis van de actuele ranking van het paar.

 

D :  Invallers.

 1. Als een speler niet aan een zitting kan deelnemen, dient hij/zij dat zo spoedig mogelijk aan zijn/haar partner en de WL mee te delen. In overleg met de WL wordt naar een vervanger gezocht, die voor de betreffende zitting als invaller fungeert. Bij voorkeur wordt de invaller onder de eigen leden gezocht. Een niet-lid mag als invaller fungeren, doch alleen indien er geen clubleden voor die plaats beschikbaar zijn.
 2. Indien van twee paren elk één speler afwezig is en zij hebben gelijkwaardige rankingpunten, zal de WL de twee overblijvende spelers combineren.
 3. Voor nieuwe invallers stelt de TC de hoogte van de ranking zo redelijk mogelijk vast op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen

 

E :  Verzuim.

 1. Elk paar of speler die een zitting is verhinderd en dit niet of niet tijdig aan de WL of diens vervanger bekend heeft gemaakt, krijgt voor deze zitting een aftrek van 10 rankingpunten van de op dat moment behaalde actuele spelersranking. Bij eventuele overmacht beslist de TC.

 

Artikel  2.  ANDERE DOOR B.C.W. TE ORGANISEREN WEDSTRIJDEN.

Voor de organisatie van drives, andere wedstrijden of evenementen stelt het bestuur de regels vast en is de WL belast met de uitvoering.

 

Artikel  3.  DISTRICTCOMPETITIES.

 1. A. Parencompetities: dit zijn persoonlijke wedstrijden. Hierover worden de leden voor aanvang van het nieuwe seizoen door de WL geïnformeerd.

B. Viertallencompetities: dit zijn verenigingswedstrijden. Hierover worden de leden op de  voor aanvang van het nieuwe seizoen door de secretaris geïnformeerd.

 1. In overleg met de deelnemers worden de viertallen door de TC samengesteld en naar sterkte ingedeeld.
 2. Elk viertal wijst een aanvoerder (captain) aan; deze is belast met de leiding over het viertal en draagt de volle verantwoording voor zijn team en voor de goede gang van zaken tijdens deze wedstrijden.
 3. De opgegeven viertallen worden door het verenigingssecretariaat ingeschreven bij de Districtscompetitieleider (DKL) en verbinden zich daarbij de gehele competitie in de gekozen samenstelling te spelen.
 4. Alleen spelers die aan de clubcompetitie deelnemen, kunnen in aanmerking komen om voor de club in de districts-viertallencompetitie te spelen.
 5. Invallers moeten clublid zijn en moeten toestemming hebben van de DKL.

 

Artikel  4.  DOOR ANDERE VERENIGINGEN GEORGANISEERDE WEDSTRIJDEN.

Voor wedstrijden tegen andere verenigingen, waarbij de club door één of meer teams wordt vertegenwoordigd, worden paren of viertallen door het bestuur gekozen.

 

Artikel  5.  ARBITRAGE.

 1. Bij overtredingen tegen de spelregels en/of andere reglementen zal de WL of zijn vervanger arbitreren.
 2. Tegen iedere beslissing van de WL kan protest worden aangetekend bij de TC. Het voornemen daartoe moet binnen dertig minuten na het beëindigen van de zitting of drive bij de WL zijn ingediend. Het protest moet schriftelijk binnen tweemaal vierentwintig uur bij de WL worden bekendgemaakt. De WL stelt dit protest voorzien van zijn commentaar binnen tweemaal vierentwintig uur ter hand van de TC.
 3. Protest tegen een besluit van de TC moet binnen tweemaal vierentwintig uur na het bekend worden van dat besluit schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De wijze waarop het bestuur vervolgens op dit protest beslist is aan het bestuur die daarbij de consequenties van het besluit in haar overweging mee zal nemen. Het bestuur zal niet inhoudelijk ingaan op het protest.
 4. Protesten dienen indien mogelijk binnen acht dagen te worden afgehandeld.

 

Artikel  6.  CLUBKAMPIOENSCHAP

 1. De WL informeert de leden hieromtrent bij de aanvang van het bridgeseizoen. Het aandenken voor de kampioenen zal zo snel mogelijk na het seizoen uitgereikt worden. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar dat het hoogste gemiddelde over alle met elkaar behaalde rankingpunten heeft gescoord. Omals clubkampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van een paar minimaal 20 keer hebben gespeeld. Van de 20 keer mogen maximaal 3 resultaten zijn behaald met een invaller. Zijn in dit geval meer dan het mogelijke aantal resultaten behaald met invallers dan tellen daarvan de beste resultaten mee. Zodra een paar 20 keer met elkaar heeft gespeeld (zonder invallers) tellen de met invallers behaalde scores niet meer mee.

 

Artikel  7.  MEESTERPUNTEN.

Na elke zitting zullen volgens de geldende schaal van de NBB in elke groep meesterpunten worden uitgereikt.

 

Artikel  8.  BIJZONDERE BEPALINGEN.

 1. Het gebruik van volledig ingevulde systeemkaarten is verplicht. Het gebruik van Berry’s geheugensteun wordt aan de deelnemers overgelaten. Bij de aanvang van een speelronde dienen zij de kaart te overhandigen aan hun tegenstander.
 2. Na een rondpas (slotpas) mag niet opnieuw worden gedeeld.
 3. De noordspeler vult de score in op de Bridgemate en de oostspeler controleert. Bij storing van de Bridgemate wordt de WL geroepen, die dan kan bepalen dat er verder met een scorekaart gewerkt gaat worden voor die tafel(s).
 4. De WL start de bridge-klok bij aanvang van het eerste spel. Deze geeft het verloop van de zitting aan en geeft per ronde van vier spellen na vijfentwintig minuten het sein voor de laatste vijf minuten en daarna volgt het wisselsein. Een nieuw spel kan niet meer worden gestart als het sein voor de laatste vijf minuten heeft geklonken.
 5. Er zal naar worden gestreefd na een zitting de voorlopige uitslag bekend te maken en later ook zo spoedig mogelijk via internet.
 6. De voorlopige uitslag wordt na controle door de WL als definitieve uiterlijk op de volgende clubavond of –middag gepubliceerd. Tegen de uitslag kan protest aangetekend worden bij de WL tot uiterlijk een half uur na aanvang van deze zitting.
 7. Gebruik van een mobiele telefoon of tablet is tijdens de zitting niet toegestaan. Inkomende gesprekken dienen bij voorkeur via de beheerder van de zaal te lopen. De gsm van de club blijft tijdens het spelen aan staan, zodat (natuurlijk alleen bij hoge noodzaak) van buitenaf altijd een lid bereikt kan worden.

 

Artikel  9.  STRAFBEPALINGEN.

 1. Moedwillig foutief invoeren van een Bridgemate of invullen van een scorekaart zal per keer worden bestraft met een vermindering van 10 % van de top op de score van beide paren. Foutief ingevulde gegevens kunnen straffeloos tot het einde van elke zitting, in het bijzijn van beide paren, worden gecorrigeerd. Latere correcties kunnen alleen geschieden in overleg met de WL en beide paren.
 2. Moedwillig onklaar maken van een bord: ieder paar waarvan één hand of beide handen in een verkeerd vakje is gestoken, of één of meer onjuiste kaarten bevat, of onvolledig is, wordt bestraft met vermindering van 10 % van de top van het spel.
 3. Tijdsoverschrijding in het nadeel van de volgende spelers wordt bestraft met 25 % van de top van elk niet gespeeld of te laat gespeeld spel. De vermindering geldt voor beide paren, tenzij één van de paren tijdens het spelen via arbitrage aannemelijk maakt dat de schuld van de vertraging geheel of gedeeltelijk bij het andere paar berust. Toestemming voor het naspelen van maximaal één spel voorkomt de straf van 25 %.

 

 

Artikel  11.  LEEMTEN IN HET WEDSTRIJD REGLEMENT.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur gehoord de TC.

Het reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan slechts worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering. Eventuele wijzigingen dienen schriftelijk aan de leden te worden bekend gemaakt.