Competitiereglement voor Clubranking

 1 Algemene bepalingen

 1.1 Werkingssfeer

 1.2 Bepalingen

 1.3 Deelname

 1.4 Wedstrijdleiding

 1.5 Technische commissie

 Competities

 2.1 Aanmelding

 2.2 Wedstrijdkalender

 2.3 Afgelasting wedstrijden

 2.4 Competitie schema

 2.5 Indeling in klassen

 2.6 Klassenbepaling

 2.7 Scores, verzuim, scoreregeling bij invallen of verzuim

 2.8 Tijdregel

 2.9 Uitslagen en protesten

 2.10 Promotie en degradatie

 3 Clubkampioenschap

 4 Slotbepalingen

 4.1 Algemeen

 4.2 In werking treden Algemene bepalingen.

 

 1.1 Werkingssfeer. Dit reglement heeft alleen betrekking op competitiewedstrijden georganiseerd door de Bridgeclub Axel.

 1.2 Bepalingen. De wedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor Wedstrijd bridge" (uitgave NBB), dit reglement en de eventueel nader door de NBB verstrekte richtlijnen.

 1.3 Deelname. Voor de competitie kunnen zich alleen ereleden en clubleden inschrijven. Elke twee leden die één van deze hoedanigheden bezitten, kunnen een paar vormen.

 1.4 Wedstrijdleiding. De leiding van de competitiewedstrijden berust bij de wedstrijdleider die, bij afwezigheid, vervangen wordt door de plaatsvervangend wedstrijdleider.

 1.5 Technische commissie. Het bestuur benoemt een technische commissie van 3 leden + 2 reserveleden, welke in zaken op gebied van competitie-indeling, wedstrijdleiding, wedstrijdregels e.d., het bestuur adviseert of in nader omschreven zaken besluiten neemt. Reserveleden vervangen die commissieleden, die bij een besluit met eigen belang te maken hebben.

 2 Competities.

 2.1 Aanmelding. De aanmelding van de paren dient tenminste één week vóór aanvang van de competitie, met opgave van de namen van de spelers, te geschieden door schriftelijke opgave bij de wedstrijdleider.

 2.2 Wedstrijdkalender. De competitiewedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op die clubavonden waarop geen bonds- en/of districtswedstrijden volgens rooster zijn vastgesteld.

 2.2.a Vervallen.

 2.3 Afgelasting wedstrijden. Het bestuur kan beslissen een competitiewedstrijd te verschuiven of te laten vervallen indien ten gevolge van bijzondere omstandigheden minder dan 70% van de aan de competitie deelnemende paren aanwezig zijn.

 2.4 Competitieschema. Er is één competitie die uit meerdere zittingen bestaat. De speeldata worden door het bestuur vastgesteld en tijdig aan de leden bekend gemaakt. 

 2.5 Indeling in klassen. De paren worden ingedeeld naar sterkte die bepaald wordt door het NBB-Clubranking systeem. Indien er voldoende deelname is wordt er gespeeld in meerdere klassen. Deze klassen bevatten 8 t/m 16 paren.

 2.6 Klassenbepalingen.

De klassen (lijnen) worden ingedeeld volgens het NBB-Clubranking systeem.

Zie ook art. 2.10.1

 2.6.1  Vervallen.

 2.6.2 Voor een nieuw lid worden de ranking-punten als volgt bepaald:

- Indien afkomstig van een andere club die het NBB-Ranking systeem toepast de daar behaalde rankingpunten.

- In alle overige gevallen: Een vervangende ranking op basis van verwachte sterkte.

 2.6.3 Vervallen.

 2.6.4 Vervallen.

 2.6.5  Vervallen.

 2.6.6 Vervallen.

 2.6.7  Vervallen.

 2.7 Scores en verzuim.

 2.7.1  Vervallen. 

 2.7.2 Vervallen. 

 2.7.2a Vervallen. 

 2.7.3 Vervallen.

 2.7.4  Een lid kan maximaal twee maal per competitiejaar met een invaller van buiten de club spelen. Geldt enkel voor de    parencompetitie.

 2.7.4 a  Een invaller van buiten de club kan maximaal twee maal per competitiejaar meespelen. Geldt enkel voor de parencompetitie.

  Dit artikel is gewijzigd / uitgebreid na beslissing in de bestuursvergadering van 19 juli 2018. Geldt m.i.v. het wedstrijdjaar 2018/2019.

 2.7.5 Vervallen.

 2.7.6 Vervallen.

 2.7.7 Als een paar niet aan een competitieavond kan deelnemen of als men met een andere partner speelt, dient men dit voor 16:30 uur op de betreffende speelavond door te geven (zie wedstrijdprogramma). Niet afmelden kan een straf van 10% tot gevolg hebben. Bij verhindering voor een 4-tallenwedstrijd dient men altijd zelf voor invallers te zorgen.

 2.7.8 Vervallen.

 2.8 Tijdregel. Er zal in een dusdanig tempo gespeeld moeten worden dat de wedstrijd tussen 23:15 en 23:30 uur beëindigd kan worden. De voorlopige uitslag kan dan ongeveer voor 24:00 uur bekend gemaakt worden. Om dit te bereiken worden de volgende regels aangehouden Er wordt gespeeld met een klok. Deze klok geeft de volgende signalen Een langgerekte pieptoon aan het begin en het einde van iedere ronde. Een pulserende pieptoon 5 minuten vóór het einde van de ronde. De tijdsduur per ronde is als volgt bepaald: 7.5 minuten per spel, dus 30 minuten voor 1 ronde (4 spellen). Na het "nog 5 minuten signaal" mag niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Het spelen en noteren moet binnen deze 5 minuten voltooid zijn. Na het verstrijken van de totale rondetijd heeft men 2 minuten tijd om van tafel te wisselen. Elk paar dat de score dan nog niet heeft ingevuld krijgt 1 strafpunt genoteerd. Indien er door buitengewone oorzaken vertraging is ontstaan, mag door een paar een spel zonder straf nagespeeld worden. Indien door een paar meerdere spellen nagespeeld moeten worden kan een arbitrale score worden toegekend plus 1 strafpunt voor het paar dat ten tweede male te laat is. Op de zitting-score, van een paar dat wegens tijdsoverschrijding strafpunten heeft behaald, worden de volgende percentages in mindering gebracht :

Voor 1 strafpunt Geen vermindering. Voor 2 strafpunten 1 % van het behaalde percentage. Voor 3 strafpunten 3% van het behaalde percentage. Voor 4 strafpunten 6% van het behaalde percentage. Voor 5 strafpunten 10% van het behaalde percentage.

 2.9 Uitslagen en protesten.

 2.9.1 De scores worden bepaald volgens de artikelen 77 en 78 uit de "Spelregels voor wedstrijdbridge". Voor de competitiestand worden de scores uitgerekend in gewogen percentages, d.w.z.  het gemiddelde per gespeeld spel.

 2.9.2 Getracht wordt direct na afloop van een wedstrijd de voorlopige uitslag te berekenen en mede te delen. De definitieve uitslag wordt op de eerstvolgende clubavond bekend gemaakt.

 2.9.3 Tegen de berekening van de uitslag kunnen deelnemers binnen één week na de definitieve uitslag protest aantekenen bij de technische commissie. De technische commissie geeft hierna binnen één week uitslag.

 2.10 Promotie en degradatie.

 2.10.1 Promotie en degradatie wordt bepaald door het NBB-Clubranking systeem. Na elke zitting kan er promotie of degradatie plaatsvinden. Is afhankelijk van:

 - Het (gemiddelde) aantal ranking-punten behaald in de afgelopen zes zittingen waarbij men   aanwezig was. Voor paren geldt dat de individueel (gemiddeld) behaalde ranking-punten bij elkaar geteld worden.

- Het aantal aanwezige paren in de komende zitting.

 2.10.2 Vervallen.

 3. Regeling clubkampioenschap. Het clubkampioenschap wordt bepaald door het NBB-Clubranking systeem. Voor het clubkampioenschap tellen alleen de onderlinge competities mee, namelijk paren en 4-tallen.

Er is enkel een clubkampioenschap voor paren.

 

Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over alle met elkaar behaalde ranking-punten heeft gescoord. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van een paar of driemanschap een minimaal aantal keren (60%) met elkaar hebben gespeeld. Van die 60% mogen maximaal 5 resultaten zijn behaald met een invaller. Zijn in dit geval meer dan het mogelijke aantal

resultaten behaald met invallers dan tellen daarvan de beste resultaten mee. Zodra een paar of driemanschap 60% met elkaar heeft gespeeld (zonder invaller) tellen met invallers behaalde scores niet meer mee.

Indien een paar of driemanschap vaker dan 60% heeft gespeeld, vallen de maximaal 5 slechtste scores af. Er tellen echter altijd minimaal 60% van de scores mee.

 

Voor driemanschappen geldt: als twee van de drie spelers met elkaar hebben gespeeld dan telt hun resultaat mee, ook als de derde speler met een ander heeft meegespeeld. Bij viertallenwedstrijden is het voldoende dat partners van een paar of driemanschap binnen het zelfde team hebben gespeeld om deze wedstrijd als “ met elkaar ” gespeeld te rekenen.

 

4 Slotbepalingen.

 4.1 Algemeen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, raadpleegt men: Spelregels voor wedstrijdbridge, uitgaven N.B.B. Wedstrijdreglement van de N.B.B. Competitiereglement van de N.B.B. In alle andere gevallen beslist de technische commissie.

 4.2 Inwerkingtreding. Dit reglement is opgesteld : 11 september 1983 en treedt in september 1983 in werking. Laatste wijziging :

 

Augustus 2017.

Wizigingen i.v.m. invoering Clubranking.

 

Bestuursvergadering 8 augustus 2016.

 Uitgangspunten vaststellen welke team in welke klasse de BC Axel vertegenwoordigen.

 1. Teams die de BC Axel willen vertegenwoordigen in de NBB viertallen districtscompetitie dienen zich als 4-tal aan te melden. Indeling wordt beslist door bestuur op advies Technische Commissie.

 2. Streven is om de teams naar sterkte in de verschillende klassen in te delen. Sterkste teams in de hoogste klassen.

 3. Een viertal dat zich tijdens de voorafgaande competitie in een klasse handhaafde, heeft in dezelfde samenstelling voorrang voor spelen in die klasse.

 4. Een viertal dat tijdens de voorafgaande competitie een klasse promoveerde, heeft in dezelfde samenstelling voorrang voor spelen in die hogere klasse.

 5. De speelsterkte van gewijzigde/nieuw gevormde teams worden vastgesteld op basis van de gemiddelde NBB rating van de teamleden. Hiervoor geldt de officiële NBB rating*) per begin van het nieuwe seizoen.

 6. Na toepassen van pt. 3 en 4 worden de teams op volgorde van de speelsterkte volgens pt. 5 ingedeeld op de voor BC Axel beschikbare plaatsen in de NBB districtscompetitie. *)

Ratingsysteem Nederlandse Bridge Bond De ratinggevens worden afgeleid van het bestaande systeem van Meesterpunten, die voor alle wedstrijden al worden toegekend. Ieder lid van de NBB zal in de stand worden opgenomen. Uitgangspunten vaststellen Rating · Kwalitatieve resultaten (eerste plaatsen in topevenementen) zijn belangrijk; · Kwantitatieve resultaten (constant goede prestaties) zijn eveneens belangrijk. Om te voorkomen dat veel spelen automatisch leidt tot een veel betere rating tellen per seizoen maximaal tien resultaten mee. Daarvan tellen de vijf beste resultaten volledig mee, de opvolgende vijf beste resultaten tellen voor de helft mee; · Historische resultaten moeten gedurende een aantal jaren meetellen, hun gewicht moet echter steeds minder worden. Daarom zakken resultaten van vorige seizoenen per seizoen 25% in waarde; · De ratingpunten die iemand voor een wedstrijd krijgt, zijn gelijk aan de meesterpunten van die wedstrijd. Alle bridgewedstrijden waar meesterpunten worden toegekend tellen mee voor het behalen van ratingpunten. Ratingsysteem Vergelijkbaar met de tennissport komen er twee ranglijsten: de NBB-rating en de Transfer Race. Transfer Race Voor de Transfer Race (seizoenranglijst) tellen van het lopende seizoen de meesterpunten van de vijf hoogste resultaten voor 100% mee en de vijf opvolgende resultaten voor 50%. De optelsom van deze tien resultaten bepalen de stand van de Transfer Race. Alleen het lopende seizoen telt mee voor de Transfer Race. De Transfer Race is vooral publicitair interessant. Iedereen begint aan het begin van het seizoen op nul, de stand verandert voortdurend, en het blijft tot het eind van het seizoen spannend wie als eerste zal eindigen. NBB-rating De eindresultaten van de vier voorgaande Transfer Races bepalen de NBB-rating van een speler. De vier laatste seizoenen tellen in aflopend gewicht mee. De NBB-rating is de 'eerlijkste' ranglijst, de NBB-rating is een goede indicatie voor de sterkte van een speler. De opbouw van de NBB-rating is als volgt: 100% van de punten van de Transfer Race van het voorgaande afgesloten seizoen 75% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen 50% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen 25% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen De optelsom van deze vier resultaten is de NBB-rating. Verschil tussen Transfer Race en de NBB-rating Voor de Transfer Race tellen alleen de punten van het lopende seizoen mee. De NBB-rating is de (gewogen) optelling van de laatste vier Transfer Race eindtotalen. Het lopende seizoen telt dus niet mee voor de NBB-rating. Door deze methodiek hebben het moment van invoeren van de Meesterpunten en het moment waarop een wedstrijd in het seizoen valt, geen invloed op de NBB-rating. Praktische Uitwerking De Transfer Race wordt ieder jaar op 1 oktober afgesloten en dan start de telling van het nieuwe seizoen. Bij de NBB-rating worden op 1 september de punten van de Transfer Race van het vorige seizoen bij het saldo opgeteld en het oudste resultaat (5 seizoenen oud) vervalt. De jaarresultaten worden op dat moment herberekend naar het procentuele gewicht dat aan dat seizoen wordt toegekend. Iedere dag worden alle klassementen opnieuw berekend en dan worden ook nagekomen meesterpunten van voorgaande seizoenen verwerkt.

 

 Parameters Clubranking Parencompetitie: