Statuten

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Art. 1: De naam van de vereniging is “Bridgeclub Axel” en de vereniging is gevestigd in Axel

DUUR

Art. 2: De vereniging is opgericht op 11 november 1976. Ze is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Art. 3: De vereniging stelt zich ten doel de bridgesport te beoefenen en te bevorderen.

LEDEN

Art. 4: De vereniging kan bestaan uit gewone leden, jeugdleden en ereleden.

Art. 5: Gewone leden zijn natuurlijke personen. Jeugdleden zijn gewone leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van de vereniging door de ledenvergadering als zodanig worden benoemd.

Art. 6: Het lidmaatschap wordt beëindigd door:

1. Schriftelijke opzegging.
2. Een besluit van het bestuur op grond van wanbetaling of handelingen in strijd met het doel, het belang of de goede naam van de vereniging.
3. Overlijden.

BESTUUR

Art. 7: Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden. De leden van het bestuur worden door de ledenvergadering benoemd uit de clubleden. De voorzitter wordt door de bestuursleden gekozen. De kandidaatstelling wordt geregeld door het huishoudelijk reglement evenals het aftreden.

LEDENVERGADERING

Art. 8: Ieder jaar wordt tenminste één ledenvergadering gehouden. Tijdens een ledenvergadering hebben de aanwezige leden stemrecht.

GELDMIDDELEN

Art. 9: De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributie.
2. schenkingen
3. andere baten.
De wijze van vaststelling van de contributie van de leden is in het huishoudelijk reglement geregeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 10: Een huishoudelijk reglement vast te stellen door de algemene vergadering.
In dit reglement zijn alle zaken opgenomen, die er volgens de ledenvergadering in horen te staan. De inhoud van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten.
In het huishoudelijk reglement kunnen alleen tijdens een ledenvergadering veranderingen worden aangebracht.

STATUTEN WIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Art. 11: Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot het ontbinden van de vereniging kunnen slechts genomen worden met minstens tweederde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen in de ledenvergadering. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is eveneens vereist dat tweederde deel van de leden aanwezig is. Als dat niet het geval is, dan dient er een nieuwe vergadering te worden belegd. Op deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden besloten worden tot ontbinding van de vereniging.