Statuten

Download reglement:

 

STATUTEN.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: Rookvrije bridgeclub "Rôner Sans" en is gevestigd te Roden.

Artikel 2. 

De vereniging is opgericht op één september negentienhonderd drie en tachtig en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus daaraanvolgend.

 DOEL

Artikel 3. 

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. de leden de gelegenheid te bieden onder rookvrije omstandigheden het bridgespel in competitieverband te beoefenen;

b. het organiseren van wedstrijden voor haar leden;

c. alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 LIDMAATSCHAP.

Artikel 4. 

1. De vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone leden en leden van verdienste.

2. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die als lid van de verenigingzijn aangenomen en die hun contributie hebben betaald.

3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van twee of meer leden.

4. Gewone leden hebben aktief en passief kiesrecht.

5. Gewone leden hebben het recht van initiatief.

6. Leden van verdienste hebben een adviserende stem, wanneer zij niet tevens gewoon lid zijn.

7. Het bestuur beslist over de toelating van leden.

8. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

9. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden en de leden van verdienste zijn opgenomen.

 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt:

---a. door overlijden van het lid;

---b. door schriftelijke opzegging van het lid uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar;

---c. door schriftelijke opzegging voor het bestuur.

----- Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

---d. door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het te laten voortduren.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, dat volgt op de datum waartegen was opgezegd.

4. Van een besluit tot opzegging op grond van het feit, dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld.

---Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst met dien verstande, dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene ledenvergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de bijdrage voor het hele jaar verschuldigd. Het bestuur kan dispensatie verlenen.

 GELDMIDDELEN - JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 6. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.

 Bestuur.

Artikel 7. 

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen.

3. Een bestuurslid kan slechts één functie bekleden. In geval van dringende noodzaak kan onderlinge vervanging plaatsvinden op grond van een daartoe binnen het bestuur vastgestelde regeling.

4. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen en voorts zoveel meer als een van de bestuursleden voor de goede gang van zaken binnen de vereniging noodzakelijk acht.

5. Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of degene die hem vervangt notulen vervaardigd; deze worden door hem en de voorzitter ondertekend.

6. Tot de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

7. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

8. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het in vorige lid gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

 Artikel 8. 

1. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

---Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

2. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in de tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in

3. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door overlijden van of bedanken door het bestuurslid of door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

4. In zijn eerste vergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt het voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan de leden.

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de taak van twee of meer bestuursleden behoort is ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat ee eventuele tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen af te wenden.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.

---Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verlopen van die termijn.

 BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 9. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met de leiding van de vereniging, de handhaving van de statuten en reglementen, de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de vereniging.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

---a. hetzij het bestuur;

---b. hetzij de voorzitter;

---c. hetzij twee andere bestuursleden

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door een of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen welke een bij huishoudelijk reglement gestelde waarde niet te boven gaat.

5. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbind, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld aan een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd indien de algemene vergadering daaraan haar goedkeuring heeft gehecht.

6. Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door noch aan de vereniging worden tegengeworpen.

 REKENING EN VERANTWOORDING - JAARVERSLAG - BEGROTING.

Artikel 10. 

1. a. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

---b. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

------De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

2. Uiterlijk zes maanden na afloop van een boekjaar, dat gelijk is aan het verenigingsjaar, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. Dit verslag bevat onder meer een balans en een staat van baten en lasten en een toelichting op de cijfers ter décharge van het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid

3. Na verloop van de onder 2. genoemde termijn kan elk lid de rekening en verantwoording als daar bedoeld in rechte van het bestuur vorderen.

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden en stukken in punt 2, bedoeld tien jaren lang te bewaren.

5. Op de <u>eerste</u> in een verenigingsjaar te houden algemene vergadering wordt door het bestuur de voor dat jaar geldende begroting van uitgaven en ontvangsten ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

---De begroting bevat onder meer een voorstel ten aanzien van de vaststelling van de contributie.

 ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 11. 

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, ook wel "algemene ledenvergadering" genoemd, gehouden.

---Aan de algemene ledenvereniging komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. De algemene ledenvergaderingen worden door middel van schriftelijke kennisgeving onder gelijktijdige vermelding van de agenda bijeengeroepen door het bestuur met in achtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

-- - het jaarverslag van de secretaris en de commissies;

-- - behandeling en vaststelling van de jaarstukken;

-- - voorziening in vacatures;

-- - voorstellen van het bestuur en/of de leden zoals aangekondigd op convocatie.

-- - de benoeming van een kascommissie zoals bedoeld in artikel 10 lid 1.b.

4. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. Ook worden algemene ledenvergaderingen gehouden op schriftelijke verzoek aan het bestuur door tenminste tien procent (10%) van de leden met opgave van de te behandelen agendapunten. Het bestuur dient aan een zodanig verzoek binnen een maand gevolg te geven. Doet het dit niet dan hebben deze leden het recht zelf een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

 Artikel 12. 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 4, en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan in het vorige lid bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. De bestuursleden zijn eveneens gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

4. Een lid kan slechts één ander lid machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

 BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 13. 

1. De algemene ledenvergadering kan slechts bindende besluiten nemen omtrent onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst.

2. Tenzij anders in de statuten is bepaald worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:

-- - zijn ondertekend;

-- - onleesbaar zijn;

-- - niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde weergeven.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering bepaalt, dat over bepaalde zaken schriftelijk wordt gestemd.

5. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid heeft gekregen vindt herstemming plaats en is hij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken bij de herstemming de stemmen dan beslist het lot.

 STATUTENWIJZIGING.

Artikel 14. 

1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Tenminste veertien dagen vòòr voornoemde vergadering moet aan de leden schriftelijk de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk worden medegedeeld.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statuten een notariële akte is opgemaakt.

---Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden.

5. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

 REGLEMENTEN.

Artikel 15. 

1. De organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van de vereniging kunnen nader worden geregeld in een huishoudelijk reglement. Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

2. Iedere vaststelling of wijziging van de statuten alsmede van een reglement wordt schriftelijk ter kennis van de leden gebracht onder vermelding van de datum van de in werking treding en met de letterlijke weergave van de tekst.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

 ONTBINDING.

Artikel 16. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

OVERGANGSBEPALING.

Artikel 17. 

Het eerste verenigingsjaar na de datum van in werking treden van deze statuten wordt, voor zover het de financiële jaarverantwoording betreft, geacht te zijn begonnen op één september daaraan voorafgaand.

 SLOTBEPALING.

Artikel 18. 

In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering. In spoedeisende gevallen beslist het bestuur, dat daarvan in de eerstvolgende ledenvergadering verantwoording aflegt.