Competitiereglement

Download reglement:

 

 

Competitie reglement

 

Artikel 01:  Technische commissie   

De Technische Commissie (TC) bestaat minimaal uit drie leden.

De leden van de TC worden voor twee jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering en zijn herkiesbaar.

Eén lid van de TC fungeert als Wedstrijdleider (WL).

De WL organiseert en leidt de clubmiddagen en zorgt tevens indien nodig voor arbitrage, daarbij geassisteerd door de aangestelde arbiters

 

 

Artikel 02: Spelregels.

 

Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en de

alerteerregels van de Nederlandse BridgBridgebond (NBB) .

Een protest tegen een arbitrale beslissing moet binnen een kwartier na

afloop van het laatste spel bij de TC worden ingediend.

Als de TC het protest niet honoreert, kan men binnen twee dagen een

schriftelijk protest indienen bij het bestuur.

 

Wanneer een vorm van competitie wordt gespeeld, wordt in de

A-lijn verplicht dat men een volgens de regels ingevulde systeemkaart

op tafel legt.                                                                                  

        

Artikel 03: Competitie indeling

Naast een aantal parencompetities van vijf of zes speelmiddagen kunnen

er elk seizoen diverse drives worden georganiseerd.

 

Aan de parencompetitie kunnen naast paren ook driemanschappen

deelnemen.

Een driemanschap bestaat uit drie spelers, waarvan steeds twee aan een

competitiewedstrijd deelnemen. 

De derde speler mag tijdens zo’n wedstrijd niet invallen in een ander paar

 of driemanschap. 

De TC bepaalt de aard en de duur van de te spelen competitie.

 

Tenzij anders is bepaald wordt er in groepen gespeeld, te weten: A, B, C,

 enz. Het aantal paren per groep is ter beoordeling aan de TC.

De indeling van de paren in de groepen wordt door de TC gemaakt op

basis van de uitslag van de voorafgaande competitie en de besluiten der

Algemene Vergadering.

 

 Nieuwe paren, die door het Bestuur als lid zijn geaccepteerd en zich tijdig

voor aanvang van een competitie als paar bij de TC hebben aangemeld,

kunnen hieraan deelnemen.  Zij beginnen in de laagste groep, met dien

verstande dat de TC bevoegd is een paar, dat voor de laagste groep veel te

sterk wordt geacht, in een hogere groep in te delen 

 

Na elke parencompetie is er promotie en degradatie.

Aan het begin van elk nieuw bridgeseizoen worden de

Promotie-degradatieregels bekend gemaakt in het eerste “Dakje” van het

seizoen. Indien hier, door dwingende reden, onverhoopt van moet worden

afgeweken, wordt dit van te voren bekend gemaakt. 

 

Aan het eind van het bridgeseizoen wordt het kampioenspaar bepaald.

Dat is het paar dat in de 5 competitierondes het hoogste gemiddelde percentage heeft.

 

Na elke parencompetitie kunnen er door partnerruil nieuwe paren worden

gevormd. Hoort men qua speelsterkte in dezelfde groep dan blijft men in

die groep. 

Is het nieuwe paar uit verschillende groepen afkomstig, dan speelt dit paar

de volgende competitie in de  laagste van die groepen. Verwisseling van

partner is alleen mogelijk mits dit tenminste één week voor de dag 

waarop men in de nieuwe combinatie wil spelen wordt gemeld. 

 

Een speler, die door zijn partner is opgezegd of die zijn partner anderszins

heeft verloren, behoudt zijn plaats in de groep, waarin hij het recht heeft

verkregen te spelen. Dit recht vervalt, indien men niet, of tijdelijk  niet, aan

de competitie deelneemt.

De opgezegde partij heeft het recht zich een nieuwe partner te kiezen of

tijdelijk met een invaller te spelen. 

Hij zal echter tijdig en wel uiterlijk één week voor de aanvang van de

 nieuwe competitie aan de WL/TC moeten  meedelen of van dit recht

gebruik gemaakt wordt en met welke partner/invaller hij de nieuwe

competitie zal gaan spelen.

De speler die opzegt degradeert met zijn eventuele nieuwe partner. 

Indien een paar in verband met clubbelangen (districts- , of

bondswedstrijden, invoer computer of  anderszins) op een competitieavond

niet kan spelen, ontvangt het paar een score van 52,5 %.

 

Wanneer, ten gevolge van clubbelangen, de wedstrijdleider of een arbiter

in een ronde niet alle spellen kunnen spelen, ontvangt zowel het paar

waarin deze functionaris speelt, als ook het tegenpaar voor de niet

gespeelde spellen een gemiddelde plusscore

 

Artikel  04: De organisatie van de clubmiddagen.

Een lid dat op een competitiemiddag niet kan spelen, is verplicht zich af te melden op de dag ervoor voor 17.00 uur

 

 

 

           Dus afmelden vóór maandag 17.00 uur

 

 

Bij tijdige afzegging krijgt men een score van 45%.

Bij niet tijdig afzeggen ontvangt men een score van 35%, behoudens force majeure, zulks ter beoordeling van de TC.

 

Een paar kan alleen promoveren als zij tenminste 3 zittingen van een competitieronde hebben samengespeeld als paar. Zij kunnen wel degraderen”.

Een paar dat een volledige competitieronde niet kan meespelen behoudt zijn plaats in dezelfde lijn en zal op hun verzoek niet in de betreffende competitieronde worden opgenomen. 

 

Bij spelen met een invaller die geen lid van de club is krijgt men in principe de behaalde score ( maar nooit hoger dan 55% en nooit lager dan 45%) .

 

Bij spelen met een invaller die wel lid is van de club (combinatiepaar) krijgen de beide paren waaruit de combinatie is gevormd de behaalde score met een minimum van 45%.

Zijn de leden van het combinatiepaar afkomstig uit verschillende groepen dan spelen zij in principe in de groep van de hoogst geplaatste speler.

In dat geval krijgen zij de door hun behaalde score met een minimum van 48%.

 

Als er tijdens een speelmiddag twee speelgroepen met een oneven aantal paren zijn, kan de TC een paar uit de “lagere” groep aanwijzen om in de “hogere” groep te spelen.

In dit geval wordt de behaalde score voor beide spelers vermeerderd met 3% met een maximum van 60 % en een minimum van 48%.

Indien in meerdere groepen een oneven aantal paren deelneemt aan de competitiemiddag kan door de WL een zogenoemde combitafel worden toegevoegd.

Aan deze combitafel spelen de paren uit de hoogste groep NZ en de paren uit de lagere groep OW een aparte set spellen.

De scores worden volgens de richtlijnen van de NBB berekend.

Indien in meer dan twee groepen een oneven aantal paren deelneemt, wordt de combitafel gevormd van twee aansluitende groepen.

 

Artikel 05:  Straffen.

Indien vijf minuten voor het einde van een speelronde nog met één of

meer spellen begonnen moet worden, dan mogen deze spellen niet meer

gespeeld worden.

 

Is het overduidelijk welk paar te langzaam heeft gespeeld, dan krijgt dit

paar een arbitrale score van 40% op elk niet gespeeld spel, de

tegenstander 50%.

De niet overtredende partij roept nadat twee spellen gespeeld zijn de

wedstrijdleiding. Er wordt altijd eerst een waarschuwing voor te

langzaam spelen gegeven.

 

In de overige gevallen krijgen beide paren 40%.

 

Noteringsfouten kunnen straffeloos worden gecorrigeerd, mits beide

partijen akkoord zijn en dit door beide paren wordt gemeld aan de WL

voor aanvang van de volgende ronde.

Indien in een parenwedstrijd wel het juiste spel wordt gespeeld, doch in

de verkeerde lijn, dan worden de paren geacht het resultaat te hebben

verkregen in die lijn waarin zij metterdaad hebben gespeeld.

Op de scorekaart wordt daarom genoteerd zoals er gespeeld is.

De WL dient hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

 

 Ieder paar dat een speelhand in een verkeerd vakje heeft gestoken of

onvolledig heeft teruggestopt, kan worden gestraft door het verminderen

van de score van de zitting met 1%.

 

Een speler die zijn hand inziet zonder zijn kaarten te hebben geteld,

wordt wanneer dit er teveel of te weinig blijken te zijn, gestraft door

 vermindering van de score van de zitting met 0,5%.

 

Indien naar het oordeel van de WL het spel na herstel niet meer gespeeld

kan worden, door het bekend zijn van één of meer kaarten, geeft de WL

een arbitrale score.

 

Artikel 06:  Gang van zaken aan tafel.

Noord ziet toe op een juiste gang van zaken. Samen met Oost controleert

hij of de juiste spellen gespeeld worden.

Begin in principe altijd met het laagst genummerde spel

 

 

Versiedatum: 14 december 2004

Gewijzigd       23 oktober 2019