Huishoudelijk Reglement

 

Laatste wijziging 24-01-2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC BORGER

Artikel 1. Activiteiten.

 1. Het seizoen start in de eerste of tweede week van september voor de competitie op de dinsdagavond en donderdagmiddag. Na afloop van de competities wordt een ledenvergadering en slotdrive georganiseerd. Het bestuur organiseert voor de leden: competities, vrije bridgeavonden en bijzondere bridgedrives. Tevens worden er open drives georganiseerd. Het bestuur maakt hiervan vroegtijdig een jaarplanning. Dit activiteitenplan moet aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.
 2. De wedstrijdregels worden door het bestuur vastgesteld, maar moeten in elk geval in overeenstemming zijn met het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond.
 3. Bij open drives kan het bestuur besluiten, dat een niet-lid als wedstrijdleider optreed.
 4. Het bestuur kan zich voor bepaalde activiteiten laten bijstaan door een commissie, bv. een technische commissie, een prijzencommissie, een feestcommissie, enz. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 2. Definities.

 1. Technische commissie: Degenen, die namens het bestuur de bridgeactiviteiten voorbereiden, verder afgekort met TC.
 2. Wedstrijdleider: Degene, die tijdens het bridgen namens het bestuur de algemene leiding heeft, verder afgekort met WL.
 3. Arbiter: Degene, die tijdens het bridgen onregelmatigheden beoordeelt, verder afgekort met AR.
 4. Competitie: Een aantal achtereenvolgende zittingen, gevolgd door promotie/degradatie.
 5. Zitting: Een speelavond of -middag, waarop een bepaald aantal ronden moet worden gespeeld.
 6. Ronde: Een deel van een zitting, waarbij de spelers niet van speeltafel verwisselen.
 7. Prijzencommissie: Degenen, die namens het bestuur de prijzentafel verzorgen, verder afgekort met PC.

Artikel 3. Competities.

 1. Elk clubjaar worden per competitielijn drie competities gespeeld van ieder vijf zittingen, per zitting zeven ronden, per ronde vier spellen. Het aantal groepen van deelnemers per competitielijn wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De groepen worden in afnemende speelsterkte met letters aangeduid.
 2. De competitieavonden worden gehouden op iedere dinsdagavond van de maand. Het bestuur kan om organisatorische redenen hiervan afwijken.

Artikel 4. Overige bridgeactiviteiten.

 1. Op de donderdagavonden kan een aantal vrije bridgeavonden voor leden georganiseerd worden. Introducés zijn hierbij incidenteel welkom.
 2. Op de laatste dinsdagavonden voor Kerst en Pasen worden speciale drives voor leden georganiseerd.
 3. Open drives worden georganiseerd volgens een activiteitenplanning, welke op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 5. Deelname aan een competitie.

 1. Het bestuur bepaalt in alle redelijkheid welke paren mogen deelnemen aan de competitie. Paren, die in dezelfde samenstelling reeds aan de competitie hebben deelgenomen, hebben hierbij absolute voorrang. Zij, die reeds eerder in de competitie hebben gespeeld in een andere samenstelling, hebben enige voorrang bij plaatsing. Ook wordt het tijdstip van aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging hierin betrokken.
 2. Een paar, dat bij het begin van een verenigingsjaar wordt geplaatst voor de competitie, is verplicht in dezelfde samenstelling alle drie competities uit te spelen, tenzij een geldige reden voor ontbinding van het partnership bestaat, zulks ter beoordeling van het bestuur.
 3. In geval van een langdurige afwezigheid van een van de partners wegens ziekte of een andere ernstige reden kan het partnership tijdelijk worden voortgezet met een vaste invaller van ongeveer dezelfde sterkte als de afwezige partner, zulks ter beoordeling van het bestuur.
 4. Een paar, dat in de aangemelde samenstelling nog niet eerder in de competitie heeft gespeeld, wordt door het bestuur geplaatst in de groep met de veronderstelde speelsterkte van het aangemelde paar. De indeling kan echter niet in de hoogste groep plaats vinden en ook mag er door de plaatsing geen reeds geplaatst paar worden verdrongen.

Artikel 6. Verzuim en invallers.

 1. Een paar is verplicht bij verhindering op een competitieavond of een speciale drive voor leden hiervan bericht te geven aan de TC, uiterlijk op de speeldag vóór 12.00 uur.
 2. Bij éénmalige verhindering van een volledig paar op een competitieavond, wordt ongeacht de reden een competitiescore in de eindstand berekend gelijk aan het gemiddelde van de overige behaalde scores. Indien een volledig paar twee of meer competitieavonden afwezig is, wordt voor elke afwezigheid een score van 45 % berekend in de eindstand.
 3. Een paar, dat zonder tijdige kennisgeving van een zitting weg blijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen, die gelijk is aan de laagst behaalde score van die zitting in de betreffende groep.
 4. Indien één speler van een paar verhinderd is, is de overblijvende speler gerechtigd aan de competitieavond deel te nemen met een invaller. De TC heeft het beslissingsrecht met welke invaller mag worden gespeeld. De behaalde score is de score die geldt voor de eindstand met een ondergrens van 45%.
 5. Wanneer in de dezelfde competitiegroep van twee paren elk een partner verhinderd is, mogen de beide overblijvende spelers met goedkeuring van de TC een paar vormen. De behaalde score is de score die geldt voor de eindstand met een ondergrens van 45%.
 6. Worden minder dan 3 zittingen door het volledig paar gespeeld dan worden alle scores van de niet samengespeelde zittingen in de eindrangschikking vastgesteld op 45%.
 7. De paren dienen op het vastgesteld tijdstip aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan de WL voor de niet gespeelde spellen een arbitrale score bepalen.

Artikel 7. Promotie/Degradatie.

 1. Voor promotie komen in aanmerking de bovenste 25% van de paren in een groep.
 2. Het aantal paren dat degradeert is afhankelijk van het aantal promoverende paren uit de onderliggende groep. Er wordt hierbij rekening gehouden met de groepsgrootte na promotie vanuit de onderliggende groep.
 3. Een paar dat in een competitieronde geen enkele avond aanwezig is geweest degradeert aan het einde van die competitieronde
 4. Bij een aaneengesloten ziekteperiode van 5 weken of langer van één competitiespeler blijft het paar ingedeeld in de groep waarin men zich vóór de aanvang van het verzuim bevond. Deze bescherming geldt maximaal één competitieronde.
 5. Indien om organisatorische redenen de groepsgrootte veranderd moet worden, kan het bestuur versterkte promotie of degradatie toe passen.

Artikel 8. Uitslag en Ranglijst.

 1. Na afloop van een drive wordt zo spoedig mogelijk de uitslag bekend gemaakt. Na afloop van een competitieavond wordt een voorlopige uitslag bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt vóór aanvang van de volgende competitieavond bekend gemaakt.
 2. Vóór aanvang van een competitieavond wordt een ranglijst bekend gemaakt van de tot dan toe gespeelde avonden in de lopende competitie.
 3. In elke competitielijn is aan het einde van het seizoen het paar kampioen, dat alle competities van het seizoen in de hoogste groep heeft gespeeld, minimaal 70 % van de competitieavonden zelf heeft gespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft gehaald. Aan dit paar wordt een prijs uitgereikt.

Artikel 9. Wedstrijdbepalingen voor parenwedstrijden.

 1. Een ronde bevat vier spellen. De speeltijd bedraagt maximaal 30 minuten per ronde. Vijf minuten voor het einde van een ronde wordt gewaarschuwd. Indien dan nog niet met het laatste spel is begonnen, wordt dit spel niet meer gespeeld en als zodanig in de bridgemate ingevoerd.
 2. Paren die de tijd per ronde overschrijden krijgen een waarschuwing. De tweede keer dat dit op dezelfde avond gebeurd wordt er door de WL een arbitrale score gegeven voor de betreffende spellen.
 3. De AR dient voor elke onregelmatigheid geroepen te worden. De AR probeert het probleem op te lossen en bepaalt of er arbitrale maatregelen moeten worden getroffen. Verzuimt men bij onregelmatigheden de AR te roepen dan leidt dit tot het vervallen van alle rechten op dit spel.
 4. De bridgemate wordt door Noord bediend, Oost controleert het ingevulde nauwgezet. Correcties kunnen tot het einde van de betreffende ronde na overleg met de AR  door de WL doorgevoerd worden. Indien na het  invoeren van het laatste spel in de ronde blijkt dat er een invoerfout is gepleegd dan kunnen correcties in de score op de computer na overleg met de AR door de WL worden doorgevoerd.
 5. Het uitrekenen van de scores gebeurd door de computer met behulp van het NBB-rekenprogramma.

Artikel 10. Systeemkaarten.

 1. Het is gewenst dat elk paar twee volledig ingevulde systeemkaarten ter inzage op tafel leggen vóór aanvang van een ronde. Op verzoek is het paar verplicht zijn systeemkaart mondeling toe te lichten.
 2. In de A-lijn is een systeemkaart verplicht; in de overige lijnen wordt het aanbevolen.

Artikel 11. Prijzen.

 1. Het bestuur bepaalt wanneer, hoeveel en voor welke bedragen er bij clubactiviteiten prijzen worden beschikbaar gesteld. Ook geeft het bestuur aan hoe de prijzen over de winnaars worden verdeeld.
 2. De PC, bestaande uit minimaal 3 personen, bepaalt welke prijzen ter beschikking zullen worden gesteld.

 

Artikel 12. Protesten.

 1. Protesten tegen een arbitrale beslissing moeten binnen 30 minuten na afloop van een competitieavond aan de WL gemeld worden. Hierna moet het protest binnen 48 uur schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 2. Andere protesten dan tegen arbitrale beslissingen moeten binnen een week schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Het bestuur zal zijn bindend oordeel over de onder a en b genoemde protesten schriftelijk aan de betrokkenen kenbaar maken. Het bestuur is hierbij bevoegd derden om advies te vragen.

 

Artikel 13. Slotbepalingen.

 1. Dit reglement moet worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
 2. Elk lid wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

- - - Einde - - -