Statuten

Download reglement:
Statuten.doc (39.5 KB)

Statuten BC Borger

STATUTEN BRIDGECLUB BORGER.

Artikel 1. Naam, oprichtingsdatum en verenigingsjaar:

a. De vereniging draagt de naam: "Bridgeclub BORGER", in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
b. De vereniging werd opgericht op 6 april 1951 te Borger.
c. De plaats van vestiging is Borger.
d. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

Artikel 2. Doel:

a. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van het bridgespel in al zijn verschijningsvormen te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond daarvoor vaststelt.
b. De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:
c. Het organiseren van bridgecompetities en drives.
d. Lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond.
e. Het promoten en eventueel organiseren van bridgeactiviteiten, waartoe de Nederlandse Bridge Bond of andere bridgeverenigingen haar uitnodigen.
f. Het organiseren van andere activiteiten passend in het gestelde doel.

Artikel 3. Leden:

a. De vereniging kent drie soorten leden, te weten gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Het lidmaatschap is persoonlijk.
b. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de gewone leden. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende ledenvergadering tot toelating worden besloten.
c. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of ten minste drie leden.
d. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en leden van verdienste zijn opgenomen.

Artikel 4. Einde van het lidmaatschap:

a. Het lidmaatschap eindigt:
- door opzegging door het lid.
- door overlijden van het lid.
- door opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.
- door royement van het lid door de Nederlandse Bridge Bond.
b. Opzegging door het bestuur of ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, c.q. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het lid kan hiertegen in beroep gaan tijdens de eerstvolgende ledenvergadering, mits hiertoe bij het bestuur een schriftelijk verzoek is ontvangen.
c. Beëindiging van het lidmaatschap, anders dan door overlijden of ontzetting door het bestuur, kan slechts geschieden aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dit ter beoordeling van het bestuur.
d. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 5. De Ledenvergadering.

a. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering gehouden. De agenda bevat tenminste:
- verslag voorgaande ledenvergadering
- jaarverslag secretaris
- jaarverslag penningmeester
- verslag kascommissie
- eventueel verkiezing bestuursleden en/of kascommissieleden
- planning voor het komende seizoen
- rondvraag
b. De jaarlijkse ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
c. Andere ledenvergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit wenselijk acht of indien hiertoe een door tenminste 10 leden ondertekend schriftelijk verzoek bij het bestuur is ontvangen. De oproeping geschiedt als omschreven in lid 5b.
d. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
e. Besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
f. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie is gekozen.
g. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur daartoe door de ledenvergadering bevoegd is verklaard.
h. De voorzitter of zijn door het bestuur aangewezen vervanger leidt de vergaderingen. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of diens door het bestuur aangewezen vervanger notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering, na de leden over de inhoud gehoord te hebben, door de voorzitter vastgesteld door ondertekening.

Artikel 6. Het bestuur.

a. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur bestaat echter uit ten minste vijf personen, die door de ledenvergadering uit de leden worden gekozen.
b. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Een voordracht kan worden opgemaakt door het bestuur als mede door tenminste vijf leden.
c. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
d. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond weer herkiesbaar.
e. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt de plaats op het rooster van aftreden in van zijn voorganger.
f. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld. Het bestuur doet hiervan mededeling aan de leden.
g. Een ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.

Artikel 7. Geldmiddelen.

a. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, inleggelden, schenkingen en eventuele andere ontvangsten.
b. De jaarlijkse contributie van de leden wordt door de ledenvergadering vastgesteld. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
c. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het bestuur legt aan de algemene ledenvergadering aan het eind van het speelseizoen rekening en verantwoording af over het gevoerde beheer.
d. De ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee leden. De kascommissieleden worden voor twee jaren benoemd en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn niet terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur.
e. De kascommissie onderzoekt het financiële beleid via de door de penningmeester bijgehouden boekhouding en brengt verslag uit aan de ledenvergadering.
f. Goedkeuring door de ledenvergadering van het financiële beleid strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, welke uit de stukken blijken.

Artikel 8. Huishoudelijk Reglement.

a. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven omtrent de werkzaamheden van het bestuur, de clubactiviteiten en alle verdere onderwerpen waarvan een regeling gewenst wordt geacht.
b. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op een schriftelijk voorstel van ten minste tien leden.
c. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, de statuten van de vereniging of de statuten van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 9. Statutenwijzigingen.

a. In de statuten kunnen geen veranderingen worden aangebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat er een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
b. Een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste zeven dagen voor de ledenvergadering aan de leden ter inzage worden toegezonden.
c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste de instemming van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig is. Indien geen tweederde van het aantal leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe ledenvergadering gehouden, waarin over het voorstel een besluit wordt genomen met instemming van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 10. Ontbinding van de vereniging.

a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering.
b. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de ledenvergadering ten minste twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid verantwoording af te leggen aan de leden na liquidatie van de vereniging of uiterlijk binnen drie maanden na aanvaarding van hun opdracht.
c. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de ledenvergadering te bepalen doel.

- - - Einde - - -

 

 

 

 

gegevens per dinsdag 26 juni 2007 print