Huishoudelijk reglement

Huishoudelijkreglement

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit huishoudelijk reglement geeft regels voor de vereniging “Bridge Club Gieten”.
 2. Een aanmelding voor het lidmaatschap van de Bridge Club Gieten dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur van de vereniging. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een formulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris. Op de eerstvolgende speelmiddag/avond wordt de naam van het nieuwe lid voorgelezen.
 3. De leden zijn verplicht bij een adres- of mail wijziging hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de secretaris.
 4. Via de website van de Bridgeclub Gieten zijn de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement voor alle leden beschikbaar. Elk nieuw lid wordt hiervan in kennis gesteld en wordt desgevraagd éénmalig van een exemplaar van genoemde statuten en reglementen voorzien, nadat de verschuldigde contributie is voldaan.

 

Artikel 2. Contributie

 1. Het bedrag van de contributie wordt op voordracht van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld.
 2. De contributie voor enkelleden bedraagt € 40,00 en voor dubbelleden € 35,00.
  Deze bedragen zijn inclusief € 5,00 voor de drie feestelijke drives.

 

Artikel 3. Deelname

 1. De leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde evenementen met betaling van de eventuele inschrijfgelden.

 

Artikel 4. Besluitvorming en bezwaren

 1. Door toetreding onderwerpen de leden zich aan het huishoudelijk reglement en aan de tijdens de ledenvergadering reglementair genomen besluiten. Het wedstrijdreglement geldt alleen voor de competitiebridgers. Huishoudelijke mededelingen en andere stukken, toegezonden aan de bij de secretaris bekende adressen zijn voor de leden bindend.
 2. Bezwaren, opmerkingen of voorstellen moeten door de leden schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Deze is verplicht het bezwaar, de opmerking of het voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering ter tafel te brengen.

 

Artikel 5. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarbij is voorzien in de bestuursfuncties van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid.
 2. Een van de bestuursleden is tevens voorzitter van de technische commissie van tenminste 4 door het bestuur aangewezen clubleden.
 3. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies met specifieke taakstellingen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. In elke in te stellen commissie kan een lid van het bestuur zitting nemen.
 4. De technische commissie is in het bijzonder belast met:
 • a) Het zorgen voor de stipte nakoming van het wedstrijdreglement dat door de leden is goedgekeurd;
 • b) Organisatie van de jaarlijkse drives en leiding hiervan;
 • c) Organisatie, uitvoering en leiding van de onderlinge competitie.

 

Artikel 6. Competitie en zittingen

 1. De club is opgedeeld in vijf afdelingen, die voor de leden de mogelijkheid biedt om in het speelseizoen op onderscheidene niveaus competitie te spelen op:
 • a. iedere 1e en 3e en 5e dinsdagavond van de maand;
 • b. iedere 2e en 4e dinsdagavond van de maand;
 • c. de donderdagmiddag om de week;
 • d. iedere 1e en 3e en 5e maandagavond van de maand;
 • e. iedere 2e en 4e maandagavond van de maand.

 

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. Het bestuur voorziet in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
 2. Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan.
 3. Dit reglement is opgemaakt en goedgekeurd op de ledenvergadering van 25 augustus 1992; de aanpassingen aan het middagbridge zijn vastgesteld op de ledenvergadering van 26 augustus 1997; de aanpassing aan de frequentie van de dinsdagavond competitie is vastgesteld op de ledenvergadering van 8 mei 2007.
 4. De laatste aanpassingen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 3 mei 2016.