Wedstrijdreglement

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Definities:
  T.C.: de leden van de Technische Commissie, als bedoeld in art. 8 van het Huishoudelijk Reglement.
  Een ronde: een deel van de zitting, waarbij spelers niet van plaats verwisselen.
  Een zitting: een spelersperiode, waarbij een bepaald aantal tafels gespeeld moet worden.
  Een competitie: een aantal zittingen, waarna promotie en degradatie volgt.
 2. Er wordt gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond”.
 3. Er wordt gespeeld in verschillende groepen, in afnemende sterkte, t.w. A.B.C.; zo nodig kunnen lagere groepen worden ingesteld.

 

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname is voorbehouden aan de leden van de BC Gieten. Het bestuur en/of de T.C. is gerechtigd dispensatie te verlenen aan nieuwelingen en gastspelers.
 2. Leden, die niet wensen mee te doen aan een competitie, dienen zich uiterlijk een week voor de aanvang van deze competitie af te melden bij de T.C.. Indien bij de T.C. geen melding van partnerverandering bij spelende paren is gedaan, wordt stilzwijgend aangenomen dat de nieuwe competitie in dezelfde samenstelling wordt gespeeld.
 3. Het bestuur en/of de T.C.  is gerechtigd nieuwe deelnemers te weigeren. Zij zal dit echter alleen doen indien er door ruimtegebrek geen plaatsing mogelijk is. Zo nodig zal er door het bestuur en/of de T.C. een wachtlijst worden aangelegd.
 4. Een paar dat zich voor een competitie heeft aangemeld, is verplicht deze uit te spelen, tenzij er een geldige reden is waarom dit niet kan, zulks ter beoordeling van de T.C.
 5. Indien een paar van samenstelling verandert, bepaalt de T.C. wanneer en in welke groep dit paar wordt ingedeeld. Dit kan eventueel leiden tot versterkte degradatie.
 6. Een paar dat voor de eerste maal aan een competitie deelneemt, wordt als regel in de laagste groep ingedeeld. De T.C. mag van deze regel afwijken indien zij van mening is dat het paar qua sterkte in een hogere groep thuishoort, ook al heeft dit versterkte degradatie dan wel verminderde promotie tot gevolg.

 

Artikel 3. Invallers

 1. Spelen met een invaller is altijd toegestaan. Het paar krijgt dan een aangepaste score met een minimum van 48%. De behaalde score zal echter nooit hoger zijn dan de hoogst behaalde score in de competitieronde van het oorspronkelijke paar. De behaalde score wordt definitief als de competitieronde is afgelopen.
 2. Moet een compleet paar verzuimen dan kan het zich laten vervangen door een ander paar. Dit natuurlijk in overleg met de T.C. De score van dit vervangende paar wordt altijd een minimum van 48%. Ook hier geldt dat de behaalde score nooit hoger zal zijn dan de hoogst behaalde score in de competitieronde van het oorspronkelijke paar. De behaalde score wordt eveneens pas definitief nadat de competitieronde is afgelopen.
 3. Wanneer op een zitting in dezelfde groep van 2 paren elk een partner verhinderd is, mogen de beide anderen voor die zitting een combipaar vormen. Het spelen met een speler uit eigen groep (invaller) heeft altijd de voorkeur boven het spelen met iemand uit een andere groep.
  Indien er wordt gespeeld met iemand uit een andere groep, wordt er bij voorkeur gespeeld in de groep van de hoogste speler.
  De behaalde score door een inval- of combipaar, bestaande uit spelers uit dezelfde als wel uit een andere groep, geldt voor beide oorspronkelijke paren. Deze zal voor elk paar nooit hoger kunnen zijn dan de zelf in de competitieronde behaalde hoogste score met een minimum van 48%. De behaalde score(s) word(t)(en) pas definitief nadat de gehele competitieronde is afgelopen. 
 4. Indien een paar weg blijft en geen vervangend paar heeft gevonden wordt een score van 45% genoteerd, tenzij de hoogst behaalde score onder de 45% ligt. Deze regel geldt voor alle competitie-zittingen.
 5. Indien een paar op verzoek van de T.C. in een hogere lijn gaat spelen wordt voor dit paar de behaalde score geldig met een minimum van 50%.

 

Artikel 4. Verzuim

 1. Spelers zijn verplicht bij verhindering hiervan bericht te zenden aan de wedstrijdleider: 
  a. ingeval van avondbridge vóór 14.00 uur op de dag van de zitting;
  b. ingeval van middagbridge vóór 11.00 uur op de dag van de zitting;
  c. het afmelden kan bij de desbetreffende wedstrijdleider via het afmeldformulier;
  d. het afmelden kan via de website.
 2. Spelers dienen op het vastgestelde tijdstip in de zaal aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan de T.C. voor de niet gespeelde spellen een arbitrale score toewijzen.

 

Artikel 5. promotie en degradatie

 1. Recht op promotie hebben die paren, die als nummer 1, 2 en 3 in een competitie geëindigd zijn (mits er minimaal drie keer met eigen partner is gespeeld.) Bij groepen van 10 paren of meer kan de T.C. deze regel aanpassen. Dit wordt bij aanvang van een competitie bekend gemaakt.
 2. Degraderen doen die paren, die als laatste 3 (drie) in een competitie geëindigd zijn. Tot deze paren worden ook degenen gerekend die niet tenminste 3 (drie) keer met de eigen partner hebben gespeeld, of meer dan 4 (vier) keer zonder toestemming van de T.C. afwezig zijn geweest tenzij de T.C. anders beslist.
 3. Indien door het wegvallen van een paar een plaats vrijkomt in een groep kan de T.C. die plaats toewijzen door versterkte promotie toe te passen.
 4. Indien om organisatorische redenen de groepsgrootte verandering behoeft kan de T.C. besluiten versterkte promotie dan wel versterkte degradatie toe te passen.

 

Artikel 6. Uitslag en ranglijst

 1. Na afloop van een zitting wordt indien mogelijk een voorlopige uitslag bekend gemaakt.
 2. Na afloop van de zitting staan de uitslag en de competitiestand vermeld op onze website. Binnen 24 uur kan hierop worden gereageerd bij de T.C. Deze zal i.o.m. de betrokken paren eventueel een wijziging doorvoeren.
 3. Aan het eind van het seizoen is kampioen het paar of driemanschap dat van de 1-3-5 competitie van een seizoen in de hoogste groep heeft gespeeld en in minimaal 70% van het totaal aantal zittingen zelf heeft gespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft behaald.
 4. Tijdens de slotdrive zal de Veningabokaal worden uitgereikt aan het paar dat over de drie feestelijke drives, te weten de Kerst- Paas- en Slotdrive dehoogste score heeft behaald.

 

Artikel 7. Wedstrijdbepalingen

 1. Voor alle groepen bedraagt de speeltijd 30 minuten voor 4 spellen plus 2 minuten wisseltijd.
  Paren die deze tijd na een ronde overschrijden krijgen de eerste maal een waarschuwing. De tweede keer zal 25% van de top van een spel in mindering worden gebracht, daarna 50% enz. Vijf minuten voor het einde van de wisseltijd wordt gewaarschuwd. 
 2. Vóór aanvang van de zitting zal bekend gemaakt worden wie met de wedstrijdleiding is belast. De wedstrijdleider dient voor elke onregelmatigheid geroepen te worden. Verzuimt men de wedstrijdleider te roepen bij een onregelmatigheid dan kan dit leiden tot het vervallen van de rechten.
 3. Voor en na het spel dienen de kaarten geteld te worden. Indien dit is verzuimd en is daardoor het spel in het ongerede geraakt, dan zal het paar dat de overtreding beging, 25% van de top van het spel in mindering worden gebracht, onverminderd het bepaalde in de spelregels.
 4. De Bridgemate moet door Noord worden ingevuld, Oost of West moet dat controleren. Notatiefouten kunnen tot het einde van de betreffende ronde straffeloos door de wedstrijdleider worden gecorrigeerd. Ongeacht wie genoteerd heeft kan er bij herhaalde constatering van een notatiefout aan beide paren dezelfde straf worden opgelegd. Meer dan één notatiefout in een spel wordt slechts éénmaal bestraft. De straf voor een notatiefout bedraagt 25% van de top van een spel met een minimum van één punt.
 5. Het board moet gedurende het spel en de notatie in de goede speelrichting blijven liggen. Overtreding kan door de wedstrijdleider worden bestraft. (Strafmaat: zie punt 7.4)
 6. Bij rondpassen in de eerste ronde wordt niet opnieuw gewassen.
 7. Na het spelen van de eerste ronde van iedere competitiezitting zal de klok worden stilgezet, opdat de spelverdelingen in de bridgemates kunnen worden ingebracht.

 

Artikel 8. Protesten

 1. Protesten tegen arbitrale beslissingen moeten binnen 30 minuten na afloop van een zittingaan aan de wedstrijdleider kenbaar worden gemaakt. Hierna moet het protest binnen 2 x 24 uur schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.
 2. Protesten, andere dan tegen arbitrale beslissingen, moeten binnen een week schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Hiervoor zijn standaard formulieren beschikbaar bij de T.C. De protesten zullen door een door het bestuur benoemde, neutrale commissie worden behandeld en na afwerking worden gearchiveerd door het secretariaat.
 3. Het bestuur zal zijn bindend oordeel inzake art. 8.1 en 8.2 schriftelijk doen toekomen aan betrokkenen.
 4. Het bestuur is gerechtigd derden advies te vragen.

 

Artikel 9. Diversen

 1. Vóór aanvang van het seizoen zal aan ieder lid een wedstrijdrooster worden toegezonden.
 2. Opbergen van het materiaal geschiedt door de T.C.

 

Artikel 10. Slotbepalingen 

 1. In alle gevallen waarin dit reglementen niet voorziet, beslist de T.C..                                               
 2. Bij verschil van mening beslist in laatste instantie het bestuur.
 3. Het reglement is opgemaakt en goedgekeurd op de ledenvergadering van 29 november 1988.       
 4. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld op de ledenvergadering van 26 augustus 1997.
 5. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld op de ledenvergadering van 15 mei 2001.
 6. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld op de ledenvergadering van 8 mei 2007.
 7. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld op de ledenvergadering van 14 mei 2013.
 8. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld op de ledenvergadering van 3 mei 2016.
 9. De wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgestled op de ledenvergadering van 9 mei 2017.
 10. Dit reglement treedt in werking op de datum van de vaststelling door de ledenvergadering.