Speel- en Wedstrijdreglement

   

ROEPT U INGEVAL VAN ONREGELMATIGHEDEN OF ONDUIDELIJKHEDEN ALTIJD DE WEDSTRIJDLEIDER !!

1. SPEELSEIZOEN EN WEDSTRIJDORGANISATIE

Het speelseizoen van de B.B.K. loopt van september tot mei. Voor aanvang van het seizoen stelt het bestuur aan de ledenvergadering het wedstrijdschema van de competitie voor, waarop voorkomen:
a. Meerkamp: een aantal drives, waarbij alle paren van de club uit de diverse lijnen door elkaar worden ingedeeld.
b. Periode-kampioenschappen: een serie van 3 of 4 periodes van elk 6-8 drives, waarbij de paren naar sterkte in groepen van tenminste 8 paren door de w.l. worden ingedeeld.

Het paar, dat in een periode de hoogste score heeft behaald, is periode-kampioen van haar groep. Na afloop van elke periode promoveren tenminste 2 paren en maximaal 25% van de paren naar de naasthogere groep. Dit betreft de paren met de hoogste scores. Een gelijk aantal paren met de laagste scores degradeert naar de naastlagere groep. Bij gelijk eindigen beslist het onderling resultaat. Indien echter door bijzondere omstandigheden, zoals onevenwichtige verdeling van de paren over de groepen, een andere regeling naar het oordeel van de w.l. noodzakelijk is, dan kan deze na overleg met het bestuur hiervan afwijken. De leden zullen zo spoedig mogelijk van een afwijkende regeling in kennis worden gesteld.
Promoveren in de A-lijn is niet mogelijk, hetzelfde geldt voor degraderen in de laagste lijn.
c. Nieuw aangemelde paren starten een competitieronde in de laagste lijn, behoudens in gevallen waarbij een nieuw paar ( naar het oordeel van het bestuur ) duidelijk in een hogere lijn thuishoort èn er tegelijkertijd een paar uit een hogere lijn de vereniging verlaat.
d. Wanneer één of meerdere paren uit de A- of B-groep worden opgesplitst, kunnen de volgende situaties met bijbehorende regels ontstaan:
(1) Één der spelers van een paar verlaat de vereniging en de achterblijvende speler gaat met een nieuw lid spelen. Dit paar behoudt zijn plaats in dezelfde lijn.
(2) Één der spelers van een paar verlaat de vereniging en de achterblijvende speler gaat met iemand uit een lagere lijn spelen. Dit paar wordt in de lijn van de achterblijvende geplaatst.
(3) Een paar besluit om niet samen verder te spelen en beiden gaan met een nieuw lid spelen. Beide paren beginnen in de laagste lijn.
e. Plaatspunten en club-kampioenschap.
Behalve matchpunten per drive worden aan het eind van elke periode plaatsingscijfers aan de paren toegekend: het hoogst in lijn A geëindigde paar ontvangt het plaatsingscijfer 1, het 2e paar plaatsingscijfer 2 enz. enz.
De paren in de lagere lijn(en) worden doorgenummerd, zodat een aanéén gesloten reeks van plaatsingscijfers ontstaat. Bij de vaststelling wie na 4 perioden club-kampioen is geworden, telt in de eerste plaats de som van de vier plaatsingscijfers. Het paar met het laagste aantal plaatspunten is club-kampioen van het seizoen. Bij gelijk aantal plaatspunten beslist de behaalde score in percentages.

2. ROKEN.

In de speelzaal is roken verboden. Na elke derde ronde zal de w.l. een pauze van minimaal 10 minuten inlassen.

3. ABSENTIES.

a1. Indien een lid, c.q. paar verhinderd is de clubavond bij te wonen , dient het zich volgens de instructie van de w.l. af te melden.
Bij tijdig bericht van verhindering ontvangt het betreffende paar bij :

de 1ste absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde(het z.g. Eigen Gemiddelde).

de 2e absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde,met een maximum van 50,0%

de 3e absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde,met een maximum van 47,5%

de 4e absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde, met een maximum van 45,0%

de 5e absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde, met een maximum van 42,5%

de 6e absentie: het in die gehele periode werkelijk behaalde gemiddelde, met een maximum van 40,0%

DEFINITIE "EIGEN GEMIDDELDE":

Het gewogen gemiddelde van álle zittingscores welke in een bepaalde periode zijn behaald, gespeeld hebbend in de originele samenstelling (eigen partner),of met een combispeler uit de zelfde lijn.

a2. Daarnaast kan een paar dat langere tijd niet aanwezig kan zijn      ( minstens 50% van het aantal zittingen van de betr. periode)aangeven een periode buiten mededinging te willen meespelen.Het paar zal dan na de betr. periode niet degraderen of promoveren, en zal niet voorkomen in de competitiestand. ( wel in de uitslagen van de zittingen die ze bezocht hebben). Een paar zal het verzoek om buiten mededinging mee te spelen vóór aanvang van de periode moeten doen.Het plaatsingscijfer dat het paar dat buiten mededinging heeft meegespeeld krijgt toebedeeld is het laagste in de betr. lijn in de betr. periode.
Deze paragraaf is niet van toepassing voor de laagste lijn.                 

a3.Dispensatie t.a.v. degradatie kan aangevraagd worden bij het bestuur. Voorwaarde is dat men ongeveer vier competitie-ronden meespeelt in de A-lijn                                                                     

 

b. Zonder bericht van verhindering wordt de laagste score in die groep voor die avond/middag genoteerd.

c. In bijzondere gevallen beslist de w.l.

4. HET SPELEN

a. Vóór de aanvang van een speelronde is elke speler verplicht, ongevraagd, een systeemkaart van het door het bestuur vastgestelde model aan zijn rechter tegenstander te overhandigen. De w.l. kan bepaalde groepen vrijstellen van het gebruik van de systeemkaart en kan bepaalde sancties opleggen. Bij onduidelijkheden is elke speler bovendien gerechtigd volledige uitleg te vragen van biedingen, bied- en spelconventies en speelwijzen, zodra hij/zij aan de beurt is te bieden, c.q. bij of voor te spelen e.e.a. volgens de regel dat:
alle bied- en spelconventies en afspraken vrijelijk en volledig voor de tegenstanders toegankelijk dienen te zijn.
Van het systeem afwijkende biedingen, mits deze sporadisch voorkomen, en welke afwijkingen ook voor de partner onbekend zijn, zijn niet strafbaar, maar foutieve uitleg van het bied- c.q. speelsysteem, altijd !!!

b. Noord is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken aan de tafel en vult het resultaat van elk spel op de scorekaart in. Oost is verplicht al deze handelingen te controleren en is dus medeverantwoordelijk.
Indien de bridgemate wordt gebruikt is Noord eveneens verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken en dient Oost de ingevoerde gegevens te controleren en de ingevoerde scores te bevestigen.
Iedere speler is verplicht vóór aanvang van het spelen zijn kaarten te tellen en na afloop van het spel zijn hand in het juiste vak van het mapje terug te plaatsen. Het is elke speler verboden kaarten van een andere speler aan te raken, laat staan uit de mapjes/plastc boards te halen.

c. Teneinde de drives vlot te laten verlopen, wordt de maximale speeltijd voor 4 spellen vastgesteld op 30 minuten, inclusief wisselen.Indien een tafel deze tijd overschrijdt, dan is de w.l. bevoegd de betreffende paren te vermanen sneller en op tijd te spelen. Elke volgende overschrijding van de speeltijd wordt bestraft met een vermindering van de eindscore van het betreffende spel met 25% van de top van een spel. De w.l. kan deze straf verminderen, indien één der paren aannemelijk maakt, dat zij niet schuldig is aan de vertraging. Spelers, die menen dat hun tegenstanders te langzaam spelen, dienen de w.l. tijdig te waarschuwen.
Na het sein "nog 5 minuten" mag niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Overtredingen worden bestraft met 25% van de top van een spel. Als een spel hierdoor reglementair niet gespeeld wordt, dan ontvangen beide paren een arbitrale score van maximaal 50%, mits de w.l. na afloop van deze ronde direct wordt gewaarschuwd.

d. Indien er in meer dan één groep een oneven aantal paren verwacht wordt, dan is de w.l. bevoegd een paar in een andere groep te plaatsen. Als een paar in een hogere groep wordt geplaatst, ontvangt zij de behaalde score met een minimum van het werkelijk in de eigen groep behaalde gemiddelde.
Als een paar in een lagere groep wordt geplaatst, ontvangt zij de behaalde score met een maximum van het in de eigen groep behaalde werkelijke gemiddelde.
Wordt gespeeld met een combi-partner uit dezelfde lijn dan blijft de behaalde score volledig bestaan.  

                                                        

Wordt gespeeld met een combi-speler uit een andere lijn  dan is de toe te kennen score dat wat men speelt met een maximum van het Eigen gemiddelde + 5% en een minimum van Eigen gemiddelde -5%

e. Indien een paar op de verkeerde plaats of met een onjuist aantal kaarten heeft gespeeld, regelt de w.l. het verdere verloop van de wedstrijd. De w.l. kan aan het eind van de zitting een straf opleggen.

f. Als de juiste paren het juiste spel in de verkeerde richting hebben gespeeld, worden de partijen geacht het resultaat te hebben behaald in de richting waarin zij het spel hebben gespeeld.

5. HET VERLOOP VAN EEN ZITTING

a. Er dient op maandagavond om 19.30 uur en op woensdagmiddag om 13.30 uur met spelen te kunnen worden gestart. Dit impliceert dat één der spelers van een paar zich op maandagavond uiterlijk om 19.15 uur en op woensdagmiddag uiterlijk om 13.15 uur bij de w.l. moet hebben gemeld om het gidskaartje af te halen.

b. Men kan beginnen met spelen zodra de w.l. dit nadrukkelijk heeft aangekondigd.

c. Elk lid wordt geacht de spelregels te kennen en zich daaraan te houden. Bij elke onregelmatigheid tijdens het bieden of spelen is het verstandig direct de w.l. te ontbieden. Deze zal altijd trachten de onregelmatigheid volgens de officiële spelregels van de N.B.B. te corrigeren. De beslissing van de w.l. dient aan tafel hoffelijk geaccepteerd te worden. Na afloop van een zitting kan altijd een protest tegen de beslissing ingediend worden bij het bestuur en in tweede instantie bij de protestcommissie van het district. Als hoogste beroepsorgaan geldt de landelijke protestcommissie van de N.B.B.

d. Voor de volledigheid enkele spelregels waartegen regelmatig wordt gezondigd:

(1) Tijdens het bieden mag u vragen stellen over de betekenis van een bieding van een tegenstander, doch alleen wanneer u zelf aan de beurt bent om te bieden. De vraag dient eerlijk en volledig te worden beantwoord. Voorkom echter het stellen van vragen, die uw partner informatie geven over uw eigen kaarten.
(2) Ook tijdens het afspelen mogen nog bepaalde vragen worden gesteld over biedingen, uitkomsten en signalering.
(3) Blijf altijd hoffelijk tegen uw partner en tegenstanders. U mag nimmer door woord, gebaar of gelaatsuitdrukking uw genoegen of ongenoegen over uw partner kenbaar maken.
(4) Kom altijd "gedekt" uit ( beeldzijde naar onder). Pas als uw partner u toestemming geeft om uit te komen, draait u de kaart open.
(5) Vragen om alle kaarten in een slag nog even te mogen zien, is alleen toegestaan als u uw eigen kaart hog open hebt. Is uw kaart ook al dicht, dan hebt u geen recht meer op inzage. U mag nooit aan de kaarten van uw tegenstanders of van uw partner zitten.

6. ARBITRAGE

Het is de spelers verboden overtredingen van de spel- c.q. wedstrijdregels zelf aan tafel te regelen. Bij onregelmatigheden dient de w.l. ontboden te worden; uitsluitend deze is bevoegd de wedstrijdregels toe te passen. Bovenstaande regels gelden als aanvulling op , en zijn gedeeltelijk ontleend aan de "Spelregels voo Wedstrijdbridge "van de Nederlandse Bridge Bond, maar vervangen ze uiteraard niet.

7. ONVOORZIEN

In die gevallen of situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.