Statuten

Download reglement:

Statuten B.C. Rolde.

 

Naam en zetel.

Artikel 1.

 1. de vereniging draagt de naam “Bridgeclub Rolde”.
  zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.
 2. zij heeft haar zetel te Rolde.

 

Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

Artikel 2.

 1. de vereniging werd opgericht in september 1962 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

 

Doel.

Artikel 3

 1. de vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin van het woord te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort, daarvoor vaststellen.
 2. de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond
  2. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse  Bridgebond behoort
  3. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht

 

Leden en begunstigers.

Artikel 4.

 1. de vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone leden en ereleden terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
 2. leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe in de statuten vast te stellen regels.
 3. ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
 4. begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 5. begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 6. het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 7. bij niet toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 8. het bestuur heeft een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.

 

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 5.

 1. het lidmaatschap eindigt:

  1. door opzegging van het lid
  2. door overlijden van het lid
  3. door opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lid kan hiertegen in beroep gaan tijdens de eerstvolgende ledenvergadering, mits hiertoe bij het bestuur een schriftelijk verzoek is ontvangen.
  4. door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond.
 2. opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming  van een opzeggingstermijn van vier weken.
 3. wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

 

 

 

 

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.

Artikel 6.

 1. de rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat  de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel blijft verschuldigd.
 2. opzegging geschiedt door het bestuur.

 

Geldmiddelen.

Artikel 7.

 1. de geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. de jaarlijkse contributie van de leden wordt door de ledenvergadering vastgesteld. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
 3. het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 4. het bestuur legt aan de algemene ledenvergadering aan het einde van het speelseizoen rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

 

Bestuur.

Artikel 8.

 1. het bestuur bestaat uit tenminste drie, maar bij voorkeur uit vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. de benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.
  een voordracht kan worden opgemaakt door het bestuur als mede door tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping van de ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.
 4. echtparen of geregistreerde partners mogen niet gelijktijdig in het bestuur plaatsnemen.
 5. de bestuursleden die de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris zullen bekleden, worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, uitgezonderd de functies van voorzitter en penningmeester.
 6. het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der functionarissen een vervanger aanwijzen.
 7. elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst.
 8. elk bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
  de aftredende is herkiesbaar.
  wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 9. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

 

Bestuurstaken.

Artikel 9.

 1. behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de  voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 4. het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

 

Rekening en verantwoording.

Artikel 10.

 1. het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige  aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. het bestuur brengt op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. de algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden en ereleden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
  vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan.
 4. het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, inzage in de boeken en bescheiden te geven.
 5. goedkeuring door de ledenvergadering van het financiële beleid strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, welke uit de stukken voor alle handelingen blijken.
 6. het bestuur is verplicht de bescheiden tien jaar lang te bewaren.

 

Ledenvergadering.

Artikel 11.

 1. jaarlijks, uiterlijk in de eerste zes maanden van het boekingsjaar wordt een ledenvergadering gehouden.
 2. de agenda bevat tenminste:
  1. verslag voorgaande ledenvergadering.
  2. jaarverslag penningmeester.
  3. jaarverslag secretaris.
  4. verslag kascommissie.
  5. eventueel verkiezing bestuursleden en/of kascommissieleden
  6. planning voor komende seizoen.
  7. rondvraag.
 3. de jaarlijkse ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk/email aan de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
  andere ledenvergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit wenselijk acht of indien hiertoe door tenminste tien leden ondertekend schriftelijk verzoek bij het bestuur is ontvangen. De oproeping geschied als omschreven in lid 3.
 4. alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 5. besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
 6. een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem/haar, zijn /haar stem uit te brengen in de vergaderingen. Deze machtiging dient tenminste vier dagen voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur bekend gemaakt te worden. Ieder lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.
 1. indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie is gekozen.
 2. door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden verklaard.
 3. de voorzitter of zijn door het bestuur aangewezen vervanger leidt de vergaderingen. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of diens door het bestuur aangewezen vervanger notulen gemaakt. deze notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering na de leden over de inhoud te hebben gehoord, door de voorzitter vastgesteld door ondertekening.

 

Statuten wijziging

Artikel 12.

 1. in de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de statuten van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht, en van het district waartoe de vereniging behoort.
  dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge Bond
  .
 1. zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 2. een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen
  vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Ontbinding

Artikel 13.

 1. de vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doel.

 

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14.

 1. de algemene vergadering kan huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
 2. het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. de statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de Nederlandse Bridgebond of het district waartoe de vereniging behoort.
 4. dit lid mag nimmer worden gewijzigd.

 

Goedgekeurd op de ALV van 31 augustus 2017