Statuten

 

Statuten

Artikel 1

Naam en zetel

1. De club draagt de naam Norger Bridgeclub "Klavertje Vier" en is gevestigd te Norg in de gemeente Noordenveld.

2. De club is opgericht op vier januari negentienhonderd drieënzestig (04-01-1963) en is aangegaan voor onbepaalde duur.

 

Artikel 2

Doel

De club stelt zich ten doel:

1. het beoefenen en bevorderen van de bridgesport;

2. het vermeerderen van de kennis van het bridgen evenals de vaardigheid in het correct spelen.

 

Artikel 3

Middelen

De club tracht dit doel te bereiken door:

1. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Bridge Bond, in deze statuten nader aan te duiden als “de bond”;

2. de leden in de gelegenheid te stellen het bridgespel op vaste speelmomenten in competitieverband te beoefenen;

3. bridgedrives te organiseren voor leden en niet-leden van de club of de bond;

4. als club deel te nemen aan door de bond georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en competities;

5. contact te zoeken en te onderhouden met soortgelijke clubs.

 

Artikel 4

Inrichting

1. Organen van de club zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie door de algemene ledenvergadering beslissings­bevoegdheid is toegekend.

2. Het bestuur kan een of meer commissies instellen voor het vervullen van bepaalde taken. Het kan tot lid van dergelijke commissies zowel leden van het bestuur als gewone leden van de club benoemen. Deze commissies vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Artikel 5

Lidmaatschap

1. De club bestaat uit gewone leden en ereleden.

1.1 Gewone leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten overeenkomstig met wat in het huishoudelijk reglement is bepaald.

1.2 Ereleden zijn leden die als wegens hun bijzondere verdiensten voor de club op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met tenminste twee/derde van de in de betrokken vergadering uitgebrachte stemmen.

1.3 Alle leden hebben stemrecht.

2. Het lidmaatschap van de gewone leden en ereleden eindigt:
- door overlijden,
- door schriftelijke opzegging aan het bestuur voor één augustus.

Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het lopende clubjaar,

- door opzegging namens de club,
- door royement wegens wanbetaling van verschuldigde contributie of wangedrag, krachtens een door een ledenvergadering, op voorstel van het bestuur genomen besluit. Zij die wegens wangedrag als lid zijn geroyeerd, kunnen niet opnieuw lid van de club worden.

3. Gemelde opzeggingen kunnen alleen geschieden tegen het einde van een clubjaar met inachtneming van een termijn van minstens een maand.

4. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen als een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of als redelijkerwijs van de club niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 

Artikel 6

Verplichtingen

1. De leden zijn verplicht:

1.1 de statuten en de reglementen van de club, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 4 lid 1, na te leven;

1.2 de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdreglementen na te leven;

1.3 de belangen van de club en die van de bond niet te schaden;

2. Door de club kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur daartoe door de algemene ledenvergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

 

Artikel 7

Tuchtrechtspraak

1. Het is niet toegestaan te handelen of na te laten in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van de club als daardoor de belangen van de club worden geschaad;

2. Het is ook niet toelaatbaar te handelen of na te laten in strijd met de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen of besluiten van organen van de bond als daardoor de belangen van de bond worden geschaad.

3. Het bestuur is bevoegd leden welke zich hebben misdragen:
- te berispen,
- te schorsen,
- te ontzetten uit het lidmaatschap.

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot de speeldagen en tot de algemene ledenvergadering, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

4.1 Redenen voor ontzetting kunnen zijn het handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de club of het op onredelijke wijze benadelen van de club.

4.2 Ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken.

4.3 Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid daarvan binnen drie maal vier en twintig uur door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van redenen, in kennis gesteld.

4.4 De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die daartoe wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering zoals genoemd in artikel 11 lid 5. De algemene ledenvergadering beslist over de ontzetting met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene ledenvergadering en bevoegd is daar het woord te voeren.
De betrokkene mag zich in deze vergadering door een raadsman laten bijstaan.

4.5 In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.

 

Artikel 8

Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van tenminste vijf meerderjarige personen, onder wie een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden.

2. Tot de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur, of door tenminste drie leden gezamenlijk, kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. Vindt geen kandidaatstelling plaats, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

3. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor een tweede termijn. Na een termijn van twee jaar na beëindiging van zijn laatste bestuursfunctie kan het lid opnieuw in een bestuursfunctie worden benoemd.

4. In een tussentijdse vacature wordt binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

5. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan alle leden.

6. Ieder bestuurslid is tegenover de club gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

7. De vergadering is niet tot het nemen van besluiten bevoegd indien niet de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.

8. Het bestuur kan zonder dat bijeenroeping daaraan is voorafgegaan een geldige vergadering houden als alle bestuursleden aanwezig zijn.

9. Als de stemmen staken heeft de voorzitter de beslissende stem.

10. Besluiten van het bestuur inzake de uitlegging van dit reglement of voorziening in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn slechts van kracht tot de eerstvolgende ledenvergadering en behouden hun kracht slechts indien zij door die vergadering worden goedgekeurd.

11. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan als zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.

 

Artikel 9

Bestuurstaak

Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met:
- de leiding van de club,
- de handhaving, uitlegging en toepassing van de statuten en de reglementen,

- de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering,

- het beheer, aanvulling en in goede staat houden van de materialen van de club,

- het beheer van de financiële middelen van de club,

- het benoemen van commissies,

- de vertegenwoordiging van de club,

- voorziening in al die gevallen waarin het reglement niet voorziet.

 

Artikel 10

Vertegenwoordiging

1. De club wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester afzonderlijk.

2. De club wordt op de districtsvergadering van de bond, met uitsluiting van de andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid.

3. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen welke een bij huishoudelijk reglement gestelde waarde niet te boven gaat.

4. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de club zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd indien de algemene ledenvergadering daaraan haar goedkeuring heeft gehecht.

5. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de club of de wederpartij worden tegengeworpen.

 

Artikel 11

Algemene ledenvergadering

1. Elk jaar, uiterlijk in de maand oktober, zal een algemene ledenvergadering worden gehouden.

2. In de in lid 1 bedoelde algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat daarom (onder meer):

- de notulen van de vorige algemene ledenvergadering,

- het jaarverslag van de secretaris en commissies,

- het verslag van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kascommissie, gevolgd door de behandeling en vaststelling van de jaarrekening,

- vaststelling van de contributies,

- vaststelling van de begroting,

- voorziening in vacatures,

- rondvraag.

3. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo vaak het bestuur dat nodig acht.

4. Het bestuur is verplicht een ledenvergadering uit te schrijven op een schriftelijk verzoek aan het bestuur door ten minste vijf leden, met opgave van de te behandelen agendapunten.

Het bestuur dient aan een zodanig verzoek binnen een maand gevolg te geven. Doet zij dit niet dan hebben deze leden het recht om zelf een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

5. De algemene ledenvergaderingen worden door middel van schriftelijke of elektronische kennisgeving, onder gelijktijdige vermelding van de agenda, bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering.

6. De algemene ledenvergadering stelt voor bijzondere taken op voorstel van het bestuur één of meer commissies in.

Elk jaar benoemt de algemene ledenvergadering uit de leden een kascommissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Vergt het onderzoek van de commissie naar haar oordeel bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 

Artikel 12

Samenstelling algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden en ereleden.

2. Adviseurs van de algemene ledenvergadering zijn:
- leden van de kascommissie inzake de goedkeuring van de rekening,
- zij die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten.

3 Externe adviseurs kunnen in de algemene ledenvergadering het woord voeren, doch hebben geen stemrecht.

 

Artikel 13

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij ten tijde van de vergadering zijn geschorst.
De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen.

2. Alleen de leden zijn stemgerechtigd; zij brengen ieder één stem uit.

3. Ieder stemgerechtigd lid kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

4. Een ledenvergadering kan slechts bindende besluiten nemen indien ten minste tien stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt een week later een nieuwe vergadering gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, bindende besluiten kunnen worden genomen.

Dag en uur van de tweede vergadering worden zo spoedig mogelijk aan alle leden meegedeeld.

5. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte geldige stemmen.

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:

- zijn ondertekend,

- onleesbaar zijn,

- niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde weergeven.

6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering bepaalt dat over bepaalde zaken ook schriftelijk kan worden gestemd.

7. Bij stemming inzake een benoeming wordt, indien meer dan twee personen voor die benoeming in aanmerking komen, een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen verkregen. Gekozen is degene die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkrijgt.
Bij staking van stemmen beslist het lot.

8. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

9. Op voorstel van de voorzitter kan echter over alle onderwerpen bij acclamatie worden besloten, tenzij minstens een lid van de club zich daartegen verzet.
Bij zodanig verzet wordt met inachtneming van het vorenstaande besloten.

10. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid der vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 14

Bevoegdheden algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering bekleedt het hoogste gezag in de club.

2. Elke ledenvergadering waar ten minste twintig leden aanwezig zijn, is bevoegd tot het tijdelijk buiten werking stellen van een of meer bepalingen van dit reglement of tot tijdelijke aanvulling hiervan, doch alleen als het nemen van een dergelijk besluit als punt op de agenda was geplaatst en de agenda ten minste acht dagen voor de aanvang der vergadering aan de leden is toegezonden.
Een besluit als in dit artikel bedoeld is slechts van kracht tot de eerstvolgende ledenvergadering.

3. Aan de algemene ledenvergadering komen in de club alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of de andere organen van de club zijn opgedragen.

 

Artikel 15

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de club bestaan uit:

1. contributies van de leden;

2. batige saldi van georganiseerde drives;

3. vrijwillige bijdragen en schenkingen;

4. andere inkomsten.

 

Artikel 16

Reglementen

1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de club, worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

3. Iedere vaststelling of wijziging van de statuten, alsmede van een reglement wordt schriftelijk ter kennis van de leden gebracht onder vermelding van datum van inwerkingtreding en met de weergave van de tekst.

4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet noch met de statuten.

 

Artikel 17

Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met inachtneming van een termijn van minstens acht dagen, met de mededeling dat in die vergadering wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld.

2. Minstens veertien dagen voor deze vergadering moet aan de leden schriftelijk de voorgestelde wijziging van de statuten worden medegedeeld. Daarnaast moet artikel 42 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen.

3. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen als tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als geen twee/derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statuten een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden.

5. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

 

Artikel 18

Ontbinding en vereffening

1. De club wordt ontbonden door het daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Tenminste veertien dagen voor voornoemde vergadering moet aan de leden die voorstel schriftelijk bekend worden gemaakt.

3. Is het in lid 1 vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin het voorstel tot ontbinding alsnog in stemming wordt gebracht.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan een besluit worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. De eventuele, na ontbinding en afrekening overblijvende baten zullen worden aangewend tot een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de club.

 

Artikel 19

Slotbepalingen

1. Het boekjaar en het clubjaar loopt van een augustus tot en met eenendertig juli.

2. In gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. In spoedeisende gevallen beslist het bestuur, dat daarvan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering verantwoording aflegt.