Alerteerregeling

Download reglement:

 

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

Wie moet alerteren en hoe moet er worden gealerteerd?

De partner van de speler die een bieding doet die moet worden gealerteerd, alerteert door het tonen van de alert-kaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

Waarom moet je alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen.

Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

Welke biedingen moet je alerteren?

Hoofdregel

• Je moet biedingen alerteren waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

 

Andere regels

• Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.

• Openingen van 1§ en 1¨ als deze niet minstens een driekaart beloven.

• De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

• Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht.

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd

• Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

• Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is.

! Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten.

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner, waar dat wel werd verwacht, ongeoorloofde informatie waar je geen gebruik van mag maken. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht.

Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend.

 

De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven.

Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt, wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

Belangrijke voorbeelden

• Informatiedoubletten worden niet gealerteerd, het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel.

• Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd.
De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.

• De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakkesprongvolgbiedingen of antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig.

! Maar de afspraak dat het antwoord van 1© of 1ª na een 1§-opening een vijfkaart belooft, is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden gealerteerd.

• Het feit dat je een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kunt hebben, maakt de 1SA opening niet alerteerbaar.