Vernieuwde Spelregels

Download reglement:

 

Vernieuwde spelregels houden bridge leuk

EIke tien jaar worden de Spelregels een beetje aangepast.

Dat gebeurt wereldwijd. De nieuwe Spelregels die met ingang van komend seizoen (08/09) van kracht worden, benadrukken nog meer dat het gaat om 'voorkomen en herstellen van schade’ als er dingen mis gaan aan tafel. Dus niet 'straffen' is het uitgangspunt maar een optimale spelbeleving.

Spelers die denken dat het uitnodigen van een arbiter staat voor met het mes op tafel spelen, weten waarschijnlijk niet dat juist de Spelregels bescherming bieden aan spelers die spelen voor de gezelligheid!

 

Wijzigingen in de Spelregels gelden voor iedereen. Maar we weten alle­maal dat topspelers op een andere manier het spel beleven dan de re­creatieve bridger. Daarom worden in deze uitgave zaken behandeld waar we allemaal mee te maken krijgen. Wie precies wil weten wat er veran­dert, ga naar www.bridge.nl>(klik op:) publicaties > wekowijzers>nr 109.

Als de nieuwe spelregels binnenkort (zomer 2008) in druk verschijnen, verspreidt de NBB ze natuurlijk gratis onder de clubs en is het nieuwe spelregelboekje te koop met ledenkorting.

 

De volgende selectie van wijzigingen in de spelregels is gemaakt door Rob Stravers en Siger Seinen.

 

Toets, voordat u verder gaat, uw nieuwe recht.

Vraag 1:

West     Noord       Oost (u)

   1¨          1ª              1©

Mag u nu uw onvoldoende bod van 1© straffeloos veranderen in doublet, als uw doublet ook een hartenkleur belooft?

Vraag 2:

Uw rechtertegenstander, oost, opent 1ª. Voordat u biedt, zegt oost dat hij een kaart over het hoofd zag en liever 2ª opent. Mag u dat verbieden?

Vraag 3:

West     Noord          Oost           Zuid

   1©         pas             pas              pas

Noord vraagt met zijn nog gedekte kaart toestemming aan u om uit te komen. U, zuid, reageert geschokt; u dacht namelijk dat u een doublet-kaartje had neergelegd. U wilt uw pas alsnog veranderen in doublet. Mag dat?

Vraag 4:

U speelt tegen en u ziet dat uw partner na een gemaakte slag zijn kaart neerlegt alsof hij die slag verloor. Mag u uw partner op die fout wijzen?

Vraag 5:

U speelt tegen. U zit áchter de dummy. De leider maakte de vorige slag in de hand maar laat dummy voorspelen voor de volgende slag. U zegt dat de leider uit zijn hand moet spelen maar tegelijk zegt uw partner dat hij het voorspelen vanuit dummy accepteert. Kan een tegenstander dat accepteren? En zo ja, wie krijgt dan zijn zin?

Antwoorden op pagina 4 onderaan.

Hoofdpunten Nieuwe Spelregels

A Verandering van bieding

Verandering van een voorgenomen bieding

Volgens de oude Spelregels mocht u uw gedane bieding vervangen tot uw linker tegenstander een bieding deed. In de nieuwe Spelregels is dat recht verdwenen.

Verandering niet bedoeld bod

Als u 2© denkt neer te leggen en daarna tot uw schrik ziet dat u niet 2© maar 2¨ heeft neergelegd, is dat een misgreep. Deze vergissing mag zonder gevolgen, na tussenkomst van de arbiter, worden gecorrigeerd, en op voorwaarde dat uw partner na deze fout nog niet heeft geboden. Als de linker tegenstander al een bod heeft gedaan op het moment van ontdekking, mag uiteraard ook die linker tegenstander straffeloos zijn bod vervangen.

Nieuw is dat als partner niet meer aan het woord komt, omdat het bieden al eerder is afgelopen (driemaal pas), het openleggen van de uit-komstkaart als kritieke grens geldt. Op zich logisch. Het zou toch vreemd zijn als je je bod nog mag corrigeren na de zevende slag.

Verschil tussen 'niet bedoeld' en 'bewust gedaan' bod

Als u na partners 1§-opening 2© neerlegt, pas dán ziet dat uw rechter tegenstander een volgbod deed van 1©, en u met die kennis het 2©-antwoord zelfs niet zou overwegen, is 2© tóch een bewust gedaan bod. U pakte immers bewust het 2©-kaartje, waarmee u wezenlijke informatie over uw kracht en/of verdeling overdraagt.

Verandering van een onvoldoende bod

We kijken eerst naar de rechten die we houden.

West     Noord          Oost           Zuid

   1©          3¨              2©              pas

  2SA

Oosts 2© is een onvoldoende bod, een lager bod dan 3¨. Zuid paste daarop, waarmee zuid het onvoldoende bod accepteert. Het bieden gaat dan gewoon verder vanaf 2©.

Als zuid 2© niet accepteert en oost verhoogt 2© naar 3© dan mag het bieden gewoon doorgaan, omdat het 2©- en 3©-bod natuurlijke biedingen zijn in dezelfde speelsoort. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Dan nu ons nieuwe recht na een onvoldoende bod:

West     Noord          Oost

  2SA        pas               2§ (Stayman)

Oost vergist zich.

Met de oude Spelregels kan deze fout niet straffeloos worden hersteld in 3§, omdat de betekenis van 2§. (en 3§) conventioneel is. Gevolg: oost mag zijn 2§-bod herstellen maar partner west moet als straf verder passen.

Zuid kan 2§ accepteren. In dat geval gaat het bieden gewoon verder vanaf 2§. Accepteert zuid 2§ niet, dan mag 2§ in de nieuwe Spelregels straffeloos worden ingeruild voor 3§. Ook als 2§ vraagt naar hoge vierkaarten (Stayman) en 3§ naar hoge vijfkaarten (Niemeijer).

Het gaat in de nieuwe Spelregels niet meer alleen om dezelfde geboden kleur zonder conventie. Wat nu bepalend is voor een correctie zonder straf is, of de betekenis van het vervangende bod hetzelfde is. Daarbij mag de betekenis van het vervangende bod preciezer zijn dan het onvoldoende bod.

West     Noord          Oost

   1§          1ª             1© (4-krt ©, 6+ pnt)

Als zuid het 1©-bod niet accepteert, mag oost zijn bod vervangen door een doublet, op voorwaarde dat hij volgens het biedsysteem daarmee eveneens minstens vier hartens belooft. Ook als zijn doublet hartens én ruitens belooft, mag oost 1© probleemloos veranderen in een doublet. Het doublet is dan immers preciezer dan het onvoldoende 1©-bod, waardoor het onvoldoende bod geen extra informatie overbrengt.

Uiteraard mag oost het 1©-bod ook straffeloos vervangen door 2©.

Noord     Oost           Zuid

   1©          1¨               …

Zuid accepteert 1¨ niet. Oost mag 1¨ nu niét wijzigen in doublet, omdat het onreglementaire 1¨-bod specifiekere informatie (over de aanwezige ruitenkleur) overbrengt dan het algemenere informatiedoublet. Wijzigen in 2¨ mag wél.

Tip: Hanteer bij twijfel de volgende regel. Het ingetrokken onvoldoende bod (in deze bieding 1¨) mag geen informatie toevoegen aan de informatie die het vervangende bod (doublet) zou geven.

B Uitlegperiode

De biedperiode is in de nieuwe Spelregels opgedeeld in twee periodes, het Bieden en de Uitlegperiode! De Uitlegperiode begint meteen na de laatste pas en eindigt op het moment dat de uitkomstkaart open op tafel ligt.

Alleen de leider en de dummy hebben in die periode de mogelijkheid en plicht om een verkeerde uitleg van hun partner te herstellen. Voor het geven van de juiste uitleg mogen zij hun eigen systeemkaart raadplegen.

Tegenspelers mogen pas een verkeerde uitleg van hun partner melden ná de 13e slag en moeten dat dan ook doen! De reden dat tegenspelers in de Uitlegperiode nog niets mogen zeggen, is dat ze daar mee hun partner ongeoorloofde informatie geven.

C De speelperiode

- De kaarten moeten nog uniformer op tafel worden gelegd. Niet alleen in kolommen met de lengterichting naar de leider en de troef in de meest rechtse kolom gezien vanuit dummy maar nu ook de laagste kaarten het dichtst bij de leider.

- Dummy mag, als de leider niet bekent, vragen of hij nog kan bekennen, hij mag dit niet aan de tegenstanders vragen. De leider mag het vragen aan de tegenspelers, en de tegenspelers mogen het in de nieuwe spelregels ook vragen aan de leider en aan elkaar.

D Verzaking: Informeren naar een verzaking door de tegenspelers

In de nieuwe spelregels mag een tegenspeler behalve aan de leider ook aan zijn partner vragen of hij verzaakt of niet. Dit kan wel ongeoorloofde informatie opleveren maar geen strafslagen meer.

E Doorspelen na een claim

Na een claim mag niet meer worden doorgespeeld. Dat staat in de oude én in de nieuwe regels. Als u met een claim akkoord ging, was echter het in de oude Spelregels moeilijk een slag terug te krijgen als die claim onjuist bleek. Dat is met de nieuwe Spelregels veranderd: als de tegenpartij van de claimer akkoord gaat met het afgeven van een slag die achteraf bij doorspelen waarschijnlijk niét zou zijn afgegeven, krijgt de tegenpartij die slag alsnog terug.

F Na het spelen

Kaarten terugstoppen in het bord

Voordat u uw kaarten in het bord terugstopt, moet u ze door elkaar schudden. Uiteraard nadat alle spelers het eens zijn over het aantal behaalde slagen.

Fout in de score

De nieuwe Spelregels geven de organisatie meer ruimte om een verkeerd ingevoerde of berekende score ook ná de formele correctieperiode nog te corrigeren. De spelers zullen in dat geval de arbiter en de organisatie ervan moeten overtuigen dat de score onjuist was.

 

 

Moet u nu als gewone bridger al die regels onthouden?

Nee! Zelfs de arbiters niet. De beste arbiters herkent u aan hun spelregelboekje. Als u denkt dat iets niet volgens de regels gebeurt, roep de arbiter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden van de Toets p.1 en 2:

1 Ja, als u 1ª niet gezien hebt en 1© na 1¨ minimaal een vierkaart belooft.

2 U mag zelf niets beslissen: roep de arbiter.

3 Ja, mits de arbiter u gelooft.

4 Ja, mits u dat doet voordat in de volgende slag is voorgespeeld.

5 Ja, dat kunnen beide tegenspelers wel of niet accepteren. Als ze tegelijk iets verschillends roepen, geldt de voorkeur van de speler die achter de verkeerde uitkomst zit; in dit geval u dus.