Huishoudelijk reglement

Download reglement:

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Lidmaatschap

1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur.

Wie als gewoon lid tot de club wil toetreden, moet zijn of haar wens daartoe aan de secretaris of aan een der leden van het bestuur kenbaar maken door een aanmeldingsformulier in te vullen en die in te leveren bij het bestuur.

2 De club doet haar best om de privacy van de leden te waarborgen. Dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgaan met hun persoonlijke gegevens. Er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
Het e-mailadres van een lid zal voor anderen in de communicatie niet zichtbaar zijn.
De club gaat ervan uit dat leden geen gebruik maken van de gegevens in de adressenlijst anders dan voor communicatie ten behoeve van het zoeken van een partner bij bridge.
In de uitslagen worden de volledige namen gebruikt die in onze administratie voorkomen.
Voor promotiedoeleinden en op onze website worden foto’s van spelers tijdens het bridgespel in de competitie en in de drives gebruikt. Als lid van de club gaat u akkoord met het gebruik van de foto’s voor deze doeleinden.
In onze privacyverklaring leest u meer over hoe er wordt omgaan met de privacy van de leden.

3 Nadat een adspirant-lid tweemaal als gast aan de clubavond/middag heeft deelgenomen, zal deze als lid worden toegelaten, tenzij binnen een week na de tweede maal deelnemen aan de clubavond bezwaren bij het bestuur tegen toelaten van het betrokken adspirant-lid worden ingebracht. Op de eerstvolgende clubavond zal in dat geval over zijn of haar toelaten als lid door de aanwezige leden worden gestemd.
Voor de toelating als lid is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen vereist.

4 Het bestuur is gerechtigd een ledenstop af te kondigen in verband met de beschikbare speelruimte; kandidaat-leden worden dan op een wachtlijst geplaatst.

5 Een lid heeft het recht binnen de vereniging zaken aanhangig te maken die voor de vereniging van belang kunnen zijn.

Artikel 2

Bestuur

1 De voorzitter heeft tot taak:

- het bijeenroepen en leiden van de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen, de drives en andere clubactiviteiten;

- het opstellen van de agenda’s van de vergaderingen;

- het zorgen met de andere bestuursleden voor de uitvoering van de verenigingsbesluiten;

- het coördineren van de taken van de andere bestuursleden;

- het naar buiten treden namens de club.

Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering neemt een ander bestuurslid diens taak over.

2 De secretaris heeft de volgende taken:

- het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;

- het voeren van de correspondentie uit naam van de vereniging;

- het opstellen van het jaarverslag;

- het bijhouden van de ledenlijst en het meedelen van bedanken en toetreden van leden aan de penningmeester;

- het beheren van het archief en ervoor zorgdragen dat dit in overzichtelijke staat aan zijn opvolger kan worden overgedragen;

- meedelen in de eerstvolgende bestuursvergadering welke ingekomen stukken er zijn;

- de leden tijdig ter vergadering oproepen.

Bij de afwezigheid van de secretaris neemt een ander bestuurslid diens taak over.

3 De penningmeester heeft tot taak:

- het innen van de contributie en andere geldmiddelen;

- het beheer over de financiën van de club in overleg met het bestuur;

- het doen van de uitgaven die door de ledenvergadering, zoals vastgelegd in de begroting, zijn goedgekeurd;

- bewaking van de uitgaven aan de hand van de begroting. Voor uitgaven waarin bij het vaststellen van de begroting niet was voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het bestuur vereist. Het bestuur is gemachtigd overschrijdingen tot € 500.- toe te staan.

- van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;

- het opstellen van de jaarrekening en de begroting;

- het verrichten van de nodige boekingen en het opmaken van rekening en verantwoording van de gelden van de club.

- het toegang verschaffen tot alle bescheiden aan de kascommissie.

Hij draagt zorg dat zijn administratie een behoorlijk overzicht geeft van de ingekomen en uitgaande gelden. Hij legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering.

Hij laat zijn administratie jaarlijks controleren door een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie van twee leden. De kascommissie let op de juistheid van de jaarrekening en of aan bovenstaande eisen is voldaan. De kascommissie brengt verslag uit in de ledenvergadering.

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur décharge voor de betrokken handelingen.

De op de financiën betrekking hebbende stukken dienen 5 jaar bewaard te blijven.

Bij afwezigheid van de penningmeester neemt een ander bestuurslid diens taak over.

 

4 De algemene ledenvergadering kan besluiten dat meer bestuursleden worden benoemd; het aantal moet echter steeds oneven zijn.

5 Besluiten in de bestuursvergadering kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen, indien twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid is niet gerechtigd in een bestuursvergadering zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander bestuurslid uit te brengen.

6 Het bestuur stelt jaarlijks ten behoeve van de algemene leden­vergadering een jaarrekening op, alsmede een begroting met een contributievoorstel, ter behandeling in de vergadering.

7 Het bestuur geeft de leden gevraagd en ongevraagd die informatie die een goed functioneren van de vereniging noodzakelijk maakt.

8 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk acht. Een bestuursvergadering wordt tevens bijeengeroepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Op een dergelijk verzoek moet de voorzitter binnen veertien dagen gevolg geven.

9 Onverminderd het in artikel 10, lid 3, van de statuten bepaalde, is het bestuur gerechtigd tot het doen van uitgaven zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering ten behoeve van:

1 afdracht aan de Bond;

2 aanschaf spelmateriaal;

3 prijzen clubdrives;

4 bestuurskosten;

5 bloemen en cadeaus voor leden in verband met bijvoorbeeld ziekte en jubilea;

6 bestuurswisselingen;

7 andere doeleinden, onder voorwaarde dat:

- deze uitgaven zijn genoemd in de door de algemene leden­vergadering goedgekeurde begroting voor het betreffende boekjaar;

- de uitgaven in het gehele boekjaar niet de in de goedgekeurde begroting opgenomen bedragen overschrijden.

Artikel 3

Commissies

De vereniging kent vaste commissies, te weten:

- de kascommissie;

- de commissie lief en leed

1 De last van de kascommissie kan ten alle tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch alleen door de benoeming van een andere commissie.

2 De commissie lief en leed bestaat uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.

Het doel van de lief en leed commissie is het bereiken van de leden, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze club door middel van aandacht, al dan niet in de vorm van een kleine, passende attentie. Door het tonen van deze aandacht toont de vereniging haar sympathie in de vorm van een felicitatie dan wel steun. Op deze wijze hoopt het bestuur de betrokkenheid van onze leden bij de club te vergroten.

3 Het bestuur kan andere commissies instellen.

Artikel 4

Geldmiddelen

1 Het contributiebedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Dit bedrag geldt voor alle leden, ongeacht of men lid is van een of meer andere clubs en of men één of twee keer per week deelneemt aan de speelmomenten van de club.

2 De contributie moet in één bedrag worden voldaan vóór 15 november van het lopende clubjaar. Nalatige leden zullen voor een januari nogmaals door de penningmeester worden aangemaand.

3 Van ereleden wordt geen contributie geheven.

4 Als iemand als lid is toegetreden in de loop van enig clubjaar, betaalt hij voor elke maand of een gedeelte daarvan dat het clubjaar nog loopt een/twaalfde gedeelte van de voor dat jaar verschuldigde contributie.
De betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de toetreding.

5 Als het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

6 Het bestuur kan de algemene ledenvergadering verzoeken bij vaststelling van de contributie te besluiten dat de contributie met maximaal 25% kan worden verhoogd in het geval dat het bestuur dat wenselijk acht als gevolg van de slechtere financiële toestand dan ten tijde van de vaststelling van de contributie kon worden voorzien.

7 De vereniging kent behalve leden ook donateurs. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten.

Artikel 5

Vergaderingen

1 Alle vergaderingen worden gehouden te Norg in een door het bestuur telkenmale aan te wijzen lokaliteit.

2 Voor de aanvang van de eerste stemming, welke in een vergadering blijkt nodig te zijn, wordt door de voorzitter een bureau van stemopneming, bestaande uit twee leden, benoemd hetwelk gedurende die vergadering als zodanig optreedt.

3 Het stembureau verzamelt de ingevulde stembriefjes, opent deze en maakt de uitslag van de stemming bekend. Het beslist over het al dan niet van waarde zijn van een uitgebrachte stem onmiddellijk nadat het stembriefje is geopend.

 

 

 

Dit reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op: 2 oktober 2018 en treedt in werking op: 3 oktober 2018.