Wedstrijdreglement

Meppeler Bridge Club

 

Wedstrijdreglement

 

Inleidende bepalingen

Het bestuur van de vereniging “Meppeler Bridge Club” (MBC) draagt ingevolge artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement de organisatie, administratie en arbitrage van haar wedstrijden op aan de Technische Commissie (TC).

De wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement gepubliceerd door de Nederlandse Bridge Bond met gebruikmaking van de NBB-Clubranking (NBB-CR)

 

Zittingen

De zittingen worden gespeeld op de dinsdagavond, aanvang 19.30 uur; aanwezig 19.15 uur

 

Spelers

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar meest recent behaalde rankingpunten (zie bijlage A). Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan keer rankingpunten behaald heeft (minder dan rankingscores heeft), kent de TC een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.

  1. Bij begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een Rv toe gebaseerd op de meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen.

  2. Bij nieuwe spelers en bij invallers (bijv. donateurs of introducés) bepaalt de TC een Rv zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.

Rankings worden berekend over zes scores (N = 6).
De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club.

 

Paren, Driemanschappen en Loslopers

Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat net als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van twee van de drie spelers die bij het driemanschap horen. Wijzigingen (opbreken van bestaande partnerships, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers aan de TC doorgegeven te worden. Spelers zonder vaste partner, loslopers genoemd, kunnen aan de clubcompetities meedoen, mits zij voor een of meerdere competitiezittingen over een partner beschikken.

 

Groepsindeling

Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere (meestal vier) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden

de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt ernaar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren te hebben.

 

Clubkampioenschap

Per bridgeseizoen wordt om het clubkampioenschap gestreden. Tijdens de slotdrive zullen de clubkampioenen worden uitgeroepen en wordt aan hen de wisselbeker (met daarin gegraveerd de namen van de clubkampioenen) uitgereikt. Tijdens het lopende seizoen worden de standen voor het clubkampioenschap gepubliceerd via de NBB website van de club.

Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de paren-, butler- en viertallencompetities worden toegekend (zie bijlage A). Het seizoen heeft in totaal zittingen (indicatie: Z = 35; maar zie wedstrijdprogramma). Het clubkampioenschap wordt uitgeroepen in twee categorieën:

1. Individueel.

  • Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, komt in aanmerking voor het individuele clubkampioenschap. De speler die het hoogste gemiddelde over zijn of haar behaalde rankingpunten heeft bereikt is individueel clubkampioen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet een speler minimaal 27 zittingen hebben gespeeld. Als een speler meer dan 27 zittingen heeft gespeeld, vallen de maximaal de slechtste scores af.

2. Paren/Driemanschappen.

  • In aanmerking komen alle paren en driemanschappen die op de laatste meetellende competitieavond bij de TC als aan elkaar gekoppeld bekend staan. Het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft behaald is clubkampioen paren/driemanschappen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van het paar of driemanschap minimaal 25 zittingen met elkaar hebben gespeeld. Heeft een paar/driemanschap vaker dan 25 zittingen gespeeld, vallen maximaal de 5 slechtste scores af.

 

Bijlage A
Berekening van Rankingpunten

Per speelavond (zie ook artikel 2) krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde van rankingpunten, berekend als het gemiddelde van de rankings van de meespelende spelers bij aanvang van de zitting. Voor het behalen van een gemiddelde score worden rankingpunten toegekend. Voor betere scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij behalen van een score (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een score tM-B punten. (B = 20en worden bepaald per wedstrijdvorm. Voor andere scores hoger of lager dan of t, worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal.

 

Er gelden de volgende scores en per wedstrijdvorm:

paren

T = 63,5%

t = 36,5 %

Bij speelavonden met parenwedstrijden (enkele zitting van +/- 24 spellen) krijgen de meespelende spelers rankingpunten voor het door hun behaalde resultaat in de gespeelde lijn.
Verdere toelichting van de berekening van rankingpunten is te vinden in het document “De NBB-Clubranking”, zoals gepubliceerd op de NBB website van de club.

 

Speeltempo

Op de zittingsavonden van de parenwedstrijden geldt een speeltempo van gemiddeld zeven minuten per spel.

Na het kloksignaal, dat de laatste vijf minuten speeltijd aankondigt, mag niet meer met een nieuw spel worden begonnen. De uitslag van dit spel moet dan als “Niet Gespeeld” worden ingevuld.

 

Wijziging scores

Wijzigingen c.q. correcties van de scores worden alleen aangebracht indien het hiervoor bestemde formulier, door beide partijen voor akkoord geparafeerd, voor het einde van de zitting bij de wedstrijdleider wordt ingeleverd.

 

Protesten

Protesten kunnen uitsluitend schriftelijk op daarvoor speciaal bestemde formulieren worden ingediend. Het voornemen om protest aan te tekenen moet binnen 30 minuten na het beëindigen van de zitting aan de wedstrijdleiding worden bekend gemaakt.

Het protest moet vervolgens voorzien van een uitvoerige toelichting binnen 48 uur in het bezit zijn van de wedstrijdleiding.
Protesten tegen een arbitrale beslissing worden behandeld door een protestcommissie, welke uit drie door het bestuur benoemde personen bestaat. Deze commissie hoort in elk geval de betrokken spelers en kan zich verder door andere personen laten adviseren.

De uitspraak van de commissie wordt schriftelijk aan betrokken spelers kenbaar gemaakt.
Tegen de uitspraak van de commissie is geen beroep mogelijk.

 

Thijs Brul beker

De Thijs Brul beker wordt toegekend aan het paar, dat tijdens het verenigingsjaar het hoogste resultaat behaalde tijdens een wedstrijdavond.

 

Slembeker

De slembeker wordt toegekend aan het paar dat in het speelseizoen de meeste slempunten heeft verzameld. Het paar krijgt voor het behalen van groot slem in de eigen groep twee punten en voor klein slem één punt.

 

Zomerdrives

Na de clubcompetitie worden er gedurende de zomermaanden, juni t/m augustus, zomerdrives georganiseerd.

De beker voor de zomerdrives kan worden gewonnen door het paar dat minimaal zeven keer in dezelfde samenstelling aan deze drives heeft deelgenomen. Winnaar wordt het paar dat de hoogste gemiddelde score heeft behaald.

 

Slotbepaling

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Meppeler Bridge Club.

 

 

Meppel, september 2019