Huishoudelijk reglement

Meppeler Bridge Club

 

Huishoudelijk Reglement

 

Toelating

Artikel 1
Een gegadigde voor het lidmaatschap dient zich aan te melden bij de secretaris. Deze draagt zorg dat op de eerstkomende clubavond na de aanmelding op het publicatiebord wordt kennisgegeven van de aanmelding met vermelding van naam en adres van de betrokkene.

 

Geldmiddelen

Artikel 2

 1. De algemene vergadering stelt elk jaar de door gewone leden verschuldigde jaarlijkse

  bijdrage vast.

 2. Ereleden zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

 3. De algemene vergadering kan bepalen dat aan gezinsleden een door haar vast te

  stellen reductie op de jaarlijkse bijdrage wordt verleend. Onder gezinsleden wordt hier

  verstaan, zij die gemeenschappelijk een huishouding voeren.

 4. De algemene vergadering bepaalt of door nieuwe leden al dan niet een door haar vast

  te stellen entreegeld verschuldigd is.

 

Bestuur

Artikel 3
Een nieuw gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene die aftreedt.

 

Commissies

Artikel 4

 1. Het bestuur benoemt jaarlijks een uit ten minste vijf leden bestaande technische

  commissie, die met de bridge-technische inrichting en begeleiding van de onderlinge

  wedstrijden is belast.

 2. Deze commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien zij dit wenselijk acht

  een secretaris en een competitieleider.

 3. Tijdig voor de algemene jaarvergadering dient deze voorzitter bij het bestuur een

  voordracht in aangaande de te benoemen leden van de nieuwe technische commissie. Alle leden van de zittende technische commissie zijn terstond herbenoembaar.

 4. De technische commissie draagt zorg voor de opstelling van een wedstrijdreglement voor de onderlinge wedstrijden.

 5. De voorzitter van de technische commissie ziet er op toe dat aan het wedstrijdreglement strikt de hand wordt gehouden.

 6. Het wedstrijdreglement behoeft de goedkeuring van het bestuur.

 

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording

Artikel 5

 1. De algemene jaarvergadering waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening

  en verantwoording aflegt, zal in de maand september worden gehouden, tenzij het

  bestuur het nodig acht daarvan af te wijken.

 2. Naast de twee leden van de kascommissie benoemt de algemene vergadering een

  reserve-lid dat in het volgende jaar bij voorkeur het aftredende lid opvolgt.

 3. De goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en

  verantwoording van het bestuur moet blijken uit de notulen van die vergadering.

 4. Het bestuur is verplicht de financiële stukken, bedoeld in lid1. van artikel 13 van de

  statuten, gedurende 5 jaar te bewaren.

 

Algemene vergadering

Artikel 6

 1. De schriftelijke mededeling waarin een algemene vergadering wordt bijeengeroepen

  moet de leden ten minste zeven dagen voor de datum waarop de vergadering wordt

  gehouden, hebben bereikt.

 2. Indien de vereniging over een verenigingsorgaan beschikt kan de oproeping ook door

  middel van dat orgaan plaatsvinden.

 3. Teneinde het aantal stemgerechtigden in de vergadering te kunnen vaststellen, draagt

  de secretaris er zorg voor dat alle aanwezigen hun naam duidelijk op een presentielijst

  vermelden.

 4. Teneinde in voorkomend geval schriftelijke stemming mogelijk te maken, draagt de

  secretaris er zorg voor dat voldoende blanco stembriefjes voorhanden zijn.

 

 

Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 01.09.92.