Statuten

Meppeler Bridge Club

 

Statuten

 

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Meppeler Bridge Club”.

  Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging.

 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meppel.

 

Oprichtingsdatum en verenigingsjaar

Artikel 2

 1. De vereniging werd opgericht op 27 november 1933 en wordt thans aangegaan voor

  onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.

 

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide

  zin van het woord te bevorderen, in overeenstemming met de regels welke de

  Nederlandse Bridge Bond daarvoor vaststelt.

 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door de leden gelegenheid te bieden het

  bridgespel te beoefenen, alsmede door het organiseren van - en het deelnemen aan - wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

Leden en begunstigers

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Daarnaast kent de vereniging

  begunstigers.

 2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen

  overeenkomstig de daartoe bij het huishoudelijk reglement vast te stellen regelen.

 3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze

  hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd,

  op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

 4. Waar in deze statuten sprake is van leden worden daarmede zowel gewone als

  ereleden bedoeld.

 5. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te

  steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum-

  bijdrage.

 6. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of

  krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

 2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot

  toelating besluiten.

 

Register

Artikel 6
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de gewone leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.

 

Schorsing

Artikel 7

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar

  ingeval hij/zij in strijd handel met zijn/haar lidmaatschapsverplichtingen, of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging heeft geschaad, of indien het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond dit lid heeft geschorst.

 2. Het bestuur dient de betrokkene ten spoedigste van het besluit tot schorsing schriftelijk in kennis te stellen, met opgave van redenen.

 3. Gedurende de periode van schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 4. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen dat besluit als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglementen die Bond.

 5. In alle andere gevallen kan de geschorste binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering van de vereniging. In deze vergadering heeft de geschorste het recht van verweer.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door royement.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur moet zijn. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs - zulks ter beoordeling van het bestuur - niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 9
De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Geldmiddelen

Artikel 10

 1. De geldmiddelen van de vereniging staan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone

  leden en de begunstigers, schenkingen en eventuele andere baten.

 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van

  de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering

  worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het aantal bestuurders

  wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende

  voordrachten.Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragene.

 3. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij in zijn keus.

 4. Indien er meer dan één bindende voordracht is dan geschiedt de benoeming uit die

  voordrachten.

 5. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De overige

  bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als zodanig schorsen of ontslaan indien

  zij daar termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist

  van tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

 7. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

  De aftredende is terstond herkiesbaar. Iedere bestuurder is bevoegd tussentijds af te treden.

 

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd.

 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn

  taak te doen uitvoeren door commissies, of door één of meer personen die door het

  bestuur worden benoemd.

 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

       a. hetzij door tenminste drie gezamenlijk handelende bestuursleden;

       b. hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
5. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 
penningmeester voldoende.

 

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording

Artikel 13

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van

  het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
  Voorts dient het bestuur in die vergadering een balans en een staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring te overleggen. Deze financiële stukken moeten door alle bestuursleden zijn ondertekend.

 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

  Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich

  door een deskundige doen bijstaan.

 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

  verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en

  inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de verantwoording

  strekt het bestuur tot décharge.

 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt

  de algemene vergadering een andere kascommissie, bestaande uit drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
  Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 van dit artikel gedurende een bij huishoudelijk reglement te bepalen tijd te bewaren.

 

Algemene vergadering

Artikel 14

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet

  door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. de

  bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en begunstigers te zenden

  schriftelijke mededeling, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

 3. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen

  worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van te te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering indien daarin alle leden tegenwoordig zijn.

 4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de algemene vergadering op een termijnvan niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

 

Toegang en stemrecht

Artikel 15

 1. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering met

  uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 5.

 2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

 3. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem. Een stemgerechtigde

  is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

 4. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn echtgenote/ echtgenoot of één van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen. Onder echtgenote/echtgenoot wordt mede verstaan twee leden die duurzaam samenleven.

 

Voorzitterschap en Notulen

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid

  door één der andere bestuursleden.

 2. Van het verhandelde in deze vergaderingen worden door de secretaris, of een ander

  door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
  De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 17

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming

  gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 2. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 3. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben gekregen en is hij/zij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

 4. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en ondertekende stemmen.

 5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echte onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

 

Statutenwijziging

Artikel 18

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene

  vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.

 2. Zij die de oproeping als in lid 1 bedoeld hebben gedaan, moeten er voor zorgdragen dat een afschrift van de voorgestelde statutenwijziging ten minste zeven dagen voor de vergadering aan alle leden is toegezonden.

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

 4. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Ontbinding

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene

  vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 2. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd dan kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste tien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot bedoelde vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.

 4. Indien bij een besluit tot ontbinding door de algemene vergadering geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent

  het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdragen en eventuele entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering naar aanleiding van een schriftelijk voorstel door tenminste een derde gedeelte van de stemgerechtigden, of op voorstel van het bestuur.

 3.   Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet, met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse  
       Bridge Bond.

 

Niet voorziene gevallen

Artikel 21
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

 

Deze statuten zijn goedgekeurd op de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 01.09.92