Wedstrijdreglement.

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Op speelavonden van de club worden de wedstrijden gespeeld in de
    vorm van een parencompetitie volgens de “Spelregels voor
    wedstrijdbridge” uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond.

2. Deze competitie staat open voor leden van de club.

3. Het resultaat van elke speelavond is het score-percentage.

4. Een competitie-ronde duurt minimaal 4 speelavonden.

5. Een competitie wordt afgewerkt met vaste paren.

6. Als een paar om welke reden dan ook niet langer samenspeelt, kunnen
    de betreffende spelers een andere partner kiezen. De wedstrijdcommissie
    bepaalt wie in welke lijn wordt ingedeeld, eventueel via loting.
    Wijzigingen als deze kunnen alleen aan het eind van een competitieronde
    plaats vinden.

7. Bij verhindering van een deelnemer of een compleet paar gelden de
    volgende regels:
   a. Bij verhindering van deelname, wordt indien afgemeld, een scorings-percentage
       percentage toegekend van het eigen gemiddelde tot een maximum
       van 45 % bij de eerste keer en 40 % bij de tweede en volgende keren.
       Indien niet afgemeld wordt een scoringspercentage van 35%
       toegekend.
   b. Indien een speler verhinderd is, mag de partner - alleen in overleg
       met de wedstrijdleider - ook een niet clublid introduceren, waarbij
       de score telt voor het oorspronkelijke paar.
       Als echter tijdens het overleg met de wedstrijdleider blijkt dat er een
       ander lid van de vereniging beschikbaar is, dan zal men verplicht zijn
       met dit lid een paar te vormen, en is het dus niet toegestaan met een
       niet lid een gelegenheidspaar te vormen. Wil een speler dit niet dan zal
       hij/zij niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen. De score zal dan
       worden bepaald conform de normale afwezigheidregeling voor
       competitiebridge.
   c. Indien van meerdere paren een speler verhinderd is,
       kunnen de aanwezige spelers "gelegenheidsparen'' vormen, waarbij de
       score aan de oorspronkelijke paren wordt toegekend, hierbij wordt de eigen

       gemiddelde score als ondergrens aangehouden. Worden er echter in één competiteronde
       minder dan drie zittingen door het oorspronkelijke paar gespeeld, dan worden de scores        van de niet samengespeelde zittingen in de eindrangschikking vastgesteld op 40%.

   d. Indien twee spelers uit opvolgende lijnen een gelegenheidspaar
       vormen, worden zij ingedeeld in de hogere lijn. Het werkelijk
       gescoorde resultaat telt voor beide spelers, hierbij wordt de eigen

       gemiddelde score als ondergrens aangehouden.

8. Indien aan een tafel de verkeerde spellen worden gespeeld, moet
    altijd de wedstrijdleider erbij geroepen worden.
    Voor de spellen die niet gespeeld kunnen worden, wordt een arbitrale score gehanteerd.

09.Niet gespeelde spellen komen te vervallen.

10.Bij voldoende deelname aan de speelavonden worden de paren ingedeeld in meerdere
     lijnen.

11.De indeling per lijn wordt vastgesteld door de technische
     commissie, rekening houdende met:
     a. Resultaten in de vorige competitie-ronde (promotie/degradatie).
     b. Aangenomen speelsterkte.

12. Na elke competitie-ronde is promotie/degradatie mogelijk.
      a. Het rekenkundig gemiddelde van de behaalde percentages in
          een competitie-ronde bepaalt de eindstand.
      b. De drie hoogst geëindigde paren uit de lagere lijn worden
          voor de volgende competitie-ronde ingedeeld in de naast
          hogere lijn (promotie), met dien verstande dat te promoveren paren 

          minstens 4 (5) van de 6 (7) avonden als origineel competitiepaar

          hebben gespeeld.

          Indien dit niet het geval is promoveert het het daarop volgend paar.
      c.  Uit een hogere lijn wordt een gelijk aantal paren met de laagste
          score ingedeeld in de naast lagere lijn (degradatie).
      d. Bij verandering in de omvang van de lijnen, of in geval van
          toepassing van artikel 11 sub. b, kan besloten worden tot
          vergrootte promotie- respectievelijk degradatieregeling.
      e.  Een paar kan een promotie/degradatie niet weigeren.
      f.   Indien een paar anders dan door promotie/degradatie zich uit
           de competitie terug trekt, wordt dit paar enkel door versterkte
           promotie vervangen.
      g.  Indien op een speelavond een van de lijnen minder dan zeven
           paren omvat, vindt een samenvoeging van lijnen plaats.

13. Indien op een speelavond meerdere lijnen een oneven aantal
     paren omvatten, wordt een zogenaamde combitafel ingesteld.
     De spelers uit de hoogste lijn zitten ten allen tijde Noord-Zuid.

     Indien een van de lijnen de C-lijn betreft, wordt er gespeeld volgens

     het biedsysteem dat op de combitafel ligt.

     Voor het zich niet houden aan dit systeem wordt aan het overtredende paar

     een arbitrale score toegekend voor het desbetreffende spel(en).

14. Bij problemen beslist de wedstrijdleiding.
     Tegen deze beslissing is schriftelijk beroep mogelijk bij het bestuur.
     De uitspraak van het bestuur is bindend.

                                                              Westerbork, 1 mei 2017