Statuten.

 

 

 

 

 

 

STATUTEN BRIDGECLUB MIDDEN DRENTHE

NAAM EN ZETEL:
Artikel 1  De vereniging draagt de naam: Bridgeclub Midden Drenthe,
              hierna te noemen BMD en is gevestigd te Westerbork,
              gemeente Midden-Drenthe.

DUUR:
Artikel 2   De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
              Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 mei tot en met
              30 april.

DOEL:
Artikel 3  De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het
              bevorderen van de bridgesport in al zijn verschijningsvormen.
              De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door
              middel van:
          a. het lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
          b. wedstrijden te doen houden;
          c. evenementen op het gebied van de bridgesport te organiseren;
          d. de nodige voorzieningen te treffen om het onder b en c
             genoemde te realiseren.

LEDEN:
Artikel 4

          1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het
              bestuur zijn toegelaten.
          2. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek
              van betrokkene alsnog door de ledenvergadering tot toelating
              worden besloten.
          3.  Alleen degene die voor de duur van hun lidmaatschap ook
               lid van de NBB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging.
          4.  Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering een lid
               wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot
               ere-lid benoemen.

VERPLICHTINGEN:
Artikel 5

            1. De leden zijn verplicht:

                a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de
                    besluiten van het bestuur, de ledenvergadering of een ander
                    orgaan van de vereniging na te leven;
                b. de statuten en reglementen van de NBB, de besluiten van
                    een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde
                    spelregels na te leven;
                c.  de belangen van de vereniging, de NBB en van de
                     bridgesport in het algemeen niet te schaden;
                d.  de overige verplichtingen, welke de vereniging in de naam
                     van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van
                     de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
           2.   Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen
                 door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden
                 opgelegd na voorafgaande toestemming van de
                 ledenvergadering.
MAATREGELEN:
Artikel 6

           1.   In het algemeen kunnen maatregelen worden genomen bij
                 zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten,
                 reglementen en/of besluiten van de vereniging zodat de
                 belangen van de vereniging worden geschaad.

           2.   Het bestuur is bevoegd om, ingeval van handelen of nalaten
                 als bedoeld in het eerste lid, de volgende maatregelen
                 te nemen:
                 a. berisping;
                 b. royement.
           3.   Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
                 in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of
                 besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
                 onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig
                 blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot
                 royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten
                 spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van
                 het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld.
                 De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
                 van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de
                 ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
                 het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
                 ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen
                 met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN:
Artikel 7    De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
                a. contributie van de leden;
                b. ontvangsten uit wedstrijden;
                c. andere inkomsten.

CONTRIBUTIE:
Artikel 8

                1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een
                   contributie, die door de ledenvergadering van tijd tot tijd zal
                   worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
                   ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

               2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
               3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
                   eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
                   verschuldigd.

EINDE LIDMAATSCHAP:
Artikel 9    1. Het lidmaatschap eindigt:
                   a. door de dood van het lid;
                   b. door schriftelijke opzegging van het lid;
                   c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
                   d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 3.
               2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
                   Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer
                   een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde
                   vereisten voor het lidmaatschap te voldoen en wanneer hij
                   zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of
                   wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan
                   worden het lidmaatschap te laten voortduren.
              3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
                   vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het
                   verenigingsjaar en met inachtneming van een
                   opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het          

                   lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
                   vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
                   worden het lidmaatschap te laten voortduren.
             4.   Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij
                   de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend
                   geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn
                   lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen
                   opzichte uitsluiten.
             5.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het
                   lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
                   volgende op de datum waartegen was opgezegd.
             6.   Ingeval een lid door de NBB is geroyeerd, is het bestuur na
                   het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het
                   lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen.

BEGUNSTIGERS:
Artikel 10

             1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
             2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het
                 bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging
                 verplichten jaarlijks dan wel eenmalig een bijdrage te storten.
             3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
                 dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend
                 of opgelegd.
             4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te
                allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
                behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopend
                verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
            5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR:
Artikel 11

            1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen,
                t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester die door de
                ledenvergadering uit de leden worden gekozen. Het aantal
                bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
           2.  a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur
                    of door tenminste drie leden. De ledenvergadering kiest
                    vervolgens uit de kandidaten de bestuursleden, zonodig
                    bij een gewone meerderheid van stemmen.
                b. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt
                    het bestuur in onderling overleg de verdeling van de
                    functies inclusief eventuele plaatsvervangerschappen vast.
                c.  Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot
                     een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
                d.  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing
                     af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
                     Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie
                     in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster
                     de plaats van zijn voorganger in.
                e.  De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of
                     ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor
                     een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten
                     minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een
                     schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
                     door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
                     die termijn.
                     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
                     -door het eindigen van het lidmaatschap
                     -door bedanken als bestuurslid.
                f.  Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging en/of
                    anderen uit te nodigen de bestuursvergadering bij te wonen.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR:
Artikel 12

              Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een
              besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
              inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over
              een niet schriftelijk vastgelegd voorstel wordt echter onmiddellijk
              na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de
              juistheid daarvan betwist dan wordt het te nemen besluit
              schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
              indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
              vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
              Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van
              stemmen, ingeval van staking van de stemmen beslist de
              voorzitter. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling
              gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
              Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
              of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt,
              die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur
              dienen te worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 13

              1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur
                  belast met het besturen van de vereniging.
              2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
                  a. hetzij door het bestuur
                  b. hetzij door de voorzitter
                  c. hetzij door twee andere bestuursleden.
              3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald
                  blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
                  mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de
                  voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
                  orde komt.
              4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
                  bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
                  commissies die door het bestuur worden benoemd.
              5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenvergadering
                  voor eenmalige uitgave die het bedrag van €. 2.250,= te
                  boven gaat.

REKENING EN VERANTWOORDING:
Artikel 14

              1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
                  vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te
                  allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
                  gekend.
              2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de
                  ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het
                  verenigingsjaar op een ledenvergadering zijn jaarverslag uit
                  en doet, onder overlegging van een balans en een staat van
                  baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
                  afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan
                  kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
                  verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
              3. a.  De ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie
                      bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die
                      geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
                  b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en
                      zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
                  c.  De kascommissie onderzoekt de rekening en
                      verantwoording van het bestuur en brengt aan de
                      ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
             4.  De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de
                  ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de
                  verkiezing van een andere commissie.
             5.  Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag
                  en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
                  decharge.
             6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het
                  tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

LEDENVERGADERINGEN:

Artikel 15

              1.  Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle
                   bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het
                   bestuur zijn opgedragen.
              2.  Tenminste een maal per jaar zal een ledenvergadering worden
                   belegd, bij voorkeur in de maand mei.
                   De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
                   a. Vaststelling van de notulen van de vorige ledenvergadering.
                   b. Jaarverslag van de secretaris.
                   c. Jaarverslag van de penningmeester.
                   d. Verslag van de kascommissie.
                   e. Vaststelling van de begroting.
                   f. Vaststelling van de contributies.
                   g. Verkiezing bestuursleden.
                   h. Verkiezing leden van de kascommissie.
                   i. Rondvraag.
                   De ledenvergadering wordt bijeengeroepen, met inachtneming
                   van een termijn van tenminste veertien dagen.
              3.  Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
                   bestuur het wenselijk oordeelt, of op verzoek van tenminste 10
                   leden. Zoveel mogelijk wordt daarbij de termijn van 14 dagen
                   aangehouden zoals genoemd in lid 2.

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENVERGADERING:
Artikel 16

              1. Alle leden hebben toegang tot een ledenvergadering en hebben
                  daarin ieder een stem.
              2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
                  schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet
                  meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
              3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn
                  echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de
                  rechte lijn betreffen.
              4. Stemming geschiedt in beginsel mondeling, tenzij het bestuur
                  en/of tenminste de helft van de aanwezige leden een
                  schriftelijke stemming noodzakelijk acht.
                  Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk,
                  mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
              5. Over alle voorstellen worden voor zover de statuten niet
                  anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte
                  stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel
                  geacht te zijn verworpen.
              6.  a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel,
                      dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel
                      niet schriftelijk is vastgelegd is diens oordeel over de inhoud
                      van het genomen besluit eveneens beslissend.
                  b. Indien echter na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
                      daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit
                      schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
                      wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
                      oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
                      geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
                      Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
                      van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 17

              1.  De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van
                   het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter
                   en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur
                   aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
                   Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
                   dan voorziet de vergadering daarin zelve.
             2.   Van het verhandelde in een ledenvergadering wordt door de
                   secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen
                   gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht
                   en dienen op een eerstvolgende ledenvergadering te worden
                   vastgesteld.

STATUTEN WIJZIGING:
Artikel 18

            1.     De leden worden tijdig van de voorgestelde wijziging van
                    de statuten op de hoogte gebracht.
            2.     De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit
                    van de ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de
                    mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
                    voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
                    vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 19

            1.    De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend
                   besluit van de ledenvergadering, genomen met tenminste
                   twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
                   vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden
                   aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal
                   leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is,
                   kan op een volgende te houden ledenvergadering alsnog,
                   ongeacht het op deze vergadering aanwezige of
                   vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van
                   twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding
                   worden besloten. Bij de oproeping tot de in dit artikel bedoelde
                   vergadering moet worden meegedeeld, dat ter vergadering
                   zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn
                   voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste
                   veertien dagen bedragen. Indien bij een besluit tot ontbinding
                   geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
                   door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal vervallen aan
                   de Nederlandse Bridge Bond.
             2.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover
                   dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende
                   de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
                   reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
                   aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
                   haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Artikel 20

             1.   De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement
                   vaststellen.
             2.   Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden
                   bij besluit van de ledenvergadering.
             3.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de
                   wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
                   statuten.

SLOTBEPALING:
Artikel 21

             1.    In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de
                    ledenvergadering.
             2.    Daar waarin deze statuten hij of hem staat vermeld, kan ook
                    zij of haar worden gelezen.

Deze gewijzigde statuten zijn vastgesteld in de ledenvergadering van
7 februari 2000.