Huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB
MIDDEN DRENTHE

1. Er wordt gespeeld volgens het door de Club vastgestelde wedstrijdreglement.
    Deze regels zijn ontleend aan de leidraad bij de spelregels voor wedstrijd-
    bridge uitgegeven door Nederlandse Bridge Bond.

2. Elk paar is verplicht - indien er door de tegenpartij om wordt verzocht - een
    systeemkaart te tonen. (deze regel treedt in werking op een nog nader te
    bepalen tijdstip).

3. Men is verplicht de bidding-box te gebruiken en na afloop van de speelavond
    deze te sluiten.

4. Ten aanzien van schudden en geven van de kaarten geldt het volgende:
   a. elk spel moet geschud en gegeven worden in aanwezigheid van tenminste
       een speler van elk paar.
   b. het mapje blijft midden op tafel liggen, totdat het spel is afgelopen.
   c. elke speler dient zijn kaarten te tellen voordat het spel begint en zorgt aan
       het eind van het spel dat de kaarten wederom geteld en geschud in het
       mapje worden gestoken.
   d. er moet opnieuw gegeven worden als de kaarten onjuist zijn gegeven of als
       tijdens het geven de beeldzijde van een kaart zichtbaar is geweest.
   e.  het is een speler niet toegestaan andermans kaarten in te zien behalve na
        toestemming van de wedstrijdleider.

5. Elk paar controleert, aan de hand van het gidsbriefje of:
    a. men de juiste tegenstander treft;
    b. over de juiste spellen beschikt
    c.  men aan de juiste tafel zit.
    Op het moment dat het contract vaststaat wordt dit door NOORD ingevoerd
    in de bridgemate, zoals dit is uitgelegd door de wedstrijdleiding. Na het spe-
    len wordt het resultaat ingevoerd. Daarna wordt de bridgemate aan OOST
    gegeven, die alles controleert. De tweede taak van OOST bestaat uit het voor
    lezen van de overige uitslagen op een zodanige manier dat de andere
    spelers aan de tafel het kunnen verstaan. (dus niet de hele zaal)

    De boards moeten gedurende het spel blijven liggen zoals ze liggen en de
    rotatie mag niet omgedraaid worden. NOORD/ZUID zitten altijd aan de
    korte kant van de tafel, ook bij een zittafel voor de hele avond.

6. Voor alle groepen bedraagt de speeltijd 7,5 minuut per spel. Vijf minuten
    voor het einde van de speeltijd gaat de klok .Men mag dan niet meer met een
    nieuw spel beginnen.
    Niet gespeelde spellen komen te vervallen.

    Overtredende paren krijgen een arbitrale score toegekend.

7. Voor paren die een stilzittafel hebben is het niet toegestaan om, bij een 
    andere tafel mee te kijken, ook al heeft men die spellen al gespeeld.

8. Na de laatste ronde is de Noordspeler verantwoordelijk voor het opruimen
    van het spelmateriaal aan die tafel d.w.z. hij/zij draagt zorg voor:
     a. Het deponeren van de spellen op volgorde in de desbetreffende spellenbak;
     b. Het inleveren van alle bij het spel gebruikte materialen.

9.  Het is niet toegestaan om mee te kijken bij de computer.

10.Na de eerste ronde is er 5 minuten tijd om de spelverdeling in te voeren in de Bridgemate.

     Na de derde ronde is er een korte pauze.

11.Als na afloop blijkt dat er een mogelijk foutieve invulling heeft plaatsgevonden, dan kan de

     score na overleg met beide betrokken partijen door de wedstrijdleider worden

     gecorrigeerd.     

     Dit recht vervalt een half uur voor aanvang van de volgende competitiezitting.

    

                                                                             Westerbork, 21 augustus 2014.