Gedragsregels.

Een partij die een onregelmatigheid begaat draagt de verantwoordelijkheid  

dat geen direct voordeel wordt behaald uit de overtreding.

De bedoeling van de spelregels is ervoor te zorgen dat de niet overtredende

partij geen nadeel ondervindt van de overtreding van een tegenstander.

Maar wanneer de voorgeschreven straf is ondergaan kan het geluk een rol

spelen, waardoor een overtredend paar wel eens indirect voordeel behaalt

maar alleen door gelukkig toeval.

Het moedwillig overtreden van de spelregels vormt een ernstige inbreuk op

de gedragsregels. De spelregels trachten te voorzien in elke mogelijke

situatie, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij de WL het nadeel

moet corrigeren.

Men is niet verplicht de aandacht te vestigen op een onopzettelijke over-

treding van de eigen partij, tenzij het een herstel van een foutieve uitleg

betreft. Het opzettelijk verborgen houden van een overtreding vormt een

inbreuk op de spelregels. Het is niet incorrect partner te behoeden voor

een overtreding van de spelregels zoals bijv. voor de beurt bieden.

Voor wat betreft verzakingen wordt het vragen beperkt.

-De leider mag de tegenspelers vragen of zij verzaakt hebben.

-De blinde mag het de leider vragen.

-De tegenspelers mogen het de leider vragen, maar niet elkaar.

Alle biedingen behoren te worden gedaan op dezelfde toon, zonder

speciale nadruk of stembuigingen en zonder overmatige aarzeling of haast.

Het spelen van de kaarten behoort te geschieden zonder speciale nadruk,

gebaar of bijzondere gedragingen en voor zover mogelijk in het zelfde

tempo. Tijdens het spel behoort er geen communicatie te zijn tussen de

partners, behalve door middel van het bieden en het spelen zelf.

Het onopzettelijk wijzigen van tempo, handelwijze en dergelijke vormt

geen inbreuk op de spelregels, maar de WL kan een speler die benadeeld

is door een onreglementaire misleiding van een tegenstander, een

arbitrale score toekennen, als die tegenstander ten tijde van de misleiding

had kunnen weten, dat hij hiervan voordeel zou kunnen hebben.

Een speler mag proberen een tegenstander te misleiden d.m.v. een

bieding of speelwijze, zolang zijn partner niet op de hoogte is van de

misleiding via een heimelijke onderlinge afspraak.

Zulke afspraken vormen een inbreuk op de spelregels.

Een speler behoort zorgvuldig te vermijden voordeel te trekken uit

eventuele ongeoorloofde informatie, die onopzettelijk door zijn partner

is overgebracht.

 

Spelers behoren zich ten allen tijde hoffelijk te gedragen jegens hun

partner en hun tegenstanders en behoren zich volstrekt te onthouden

van opmerkingen en handelingen die een andere speler zouden kunnen

irriteren of verwarren.

 

Uit oogpunt van hoffelijkheid behoort een speler niet:

-onvoldoende aandacht aan het spel te besteden

-onnodige opmerkingen te maken tijdens het bieden en spelen

-een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is

-op te eisen of af te staan, als er nog twijfel bestaat

-het spel onnodig te rekken met het doel de andere spelers van

 hun stuk te brengen

 

De volgende handelingen vormen een inbreuk op de

gedragsregels:

* het gebruik van verschillende aanduidingen voor dezelfde bieding

* een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van een bieding

   of een speelwijze

* een aanduiding dat men verwacht een slag te maken of niet te

   maken, terwijl nog niet iedereen in die slag heeft gespeeld.

* een opmerking of gedraging bedoeld om de aandacht te

   vestigen op een belangrijk gegeven of op een aantal slagen dat

   nog nodig is voor een succesvol resultaat

* ongevraagd inlichtingen verstrekken

* het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het bieden

   of spelen, of naar de hand van een andere speler.

   Het is echter geoorloofd gebruik te maken van informatie

   verkregen doordat men onopzettelijk kaarten van een tegen-

   stander ziet.

* opzettelijk kijken van welke plaats een speler een kaart uit zijn

   hand neemt

* het wijzigen van het tempo van het bieden of spelen met het doel

   andere spelers te verwarren

* de kaarten door elkaar mengen voordat men het eens is over het

   resultaat op een spel.

 

Overgenomen uit leidraad bij de spelregels voor wedstrijdbridge

                            uitgave NBB.