Alerteren

 

Alerteren is het attent maken van je tegenstanders op een bijzondere biedafspraak.

Je alerteert altijd de bieding van je partner door het tonen van de alertkaart uit de biddingbox.

Je mag nooit je eigen bieding alerteren of je partner vertellen dat hij alerteren moet.

De tegenstanders mogen vragen wat de gealerteerde bieding betekent, maar dat is geen verplichting.

Als de tegenstanders niets vragen geef je natuurlijk niet ongevraagd uitleg.

Nadat de tegenstander uitleg heeft gevraagd (en gekregen), dan wel heeft geboden draai je de alertkaart  om.

Als je in de volgende ronde weer moet bieden pak je de alertkaart weer op en toont de goede kant.

Opnieuw wachten tot er uitleg gevraagd, danwel geboden wordt. Daarna draai je de kaart weer om.

Aan het eind van de bieding worden alle biedkaarten weer in de biddingbox gedaan.

 

Welke biedingen moet je alerteren:

- Hoofdregel: Biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing (alert) een andere

  betekenis aan toekent.

- Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.

  Jacobs, Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd.

  De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.

- Openingen van 1 Klaver en 1 Ruiten indien deze niet tenminste een driekaart beloven.

- De 1SA opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

- Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht.

 

Niet alerteren:

- Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij ze in de eerste biedronde worden gedaan.

- Doubletten, tenzij de hoofdregel hierop van toepassing is, bijvoorbeeld: informatiedoubletten worden niet gealerteerd,

  het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel.