Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB HARTEN HEER

 1. De wedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de SPELREGELS en de ALERTEERREGELING van de NEDERLANDSE BRIDGE BOND.
  Met name gelden o.a.:

  1. Bij alle (vermeende) onregelmatigheden dient de wedstrijdleider (WL) ontboden te worden.
  2. De kaarten moeten vóór en na het spelen geteld worden.
  3. Conventionele biedingen en bijzondere afspraken dienen zo nodig te worden gealerteerd, en alleen op verzoek volledig uitgelegd.

   

 2. Indeling in groepen
  1. Een paar gevormd uit nieuwe leden begint in de laagste groep.
  2. Een paar gevormd door een nieuw lid en een bestaand lid begint in de groep van het bestaand lid.
  3. Wanneer een paar naar de mening van de TC zodanig in sterkte afwijkt dat dit voor de deelnemers in de betreffende groep en voor het paar zelf tot ongenoegen zou leiden, dan kan hiervan worden afgeweken. De TC zal, indien gewenst, een toelichting verschaffen.
  4. Een paar gevormd door twee leden uit verschillende groepen speelt in de laagste van de twee groepen.

   

 3. Afzeggen bij voorkeur in het absentieschrift, of anders bij de daarvoor aangewezen personen uiterlijk de dag vóór de speelavond. tot 19.00 u. Als iemand met een invaller komt spelen dient dit voor aanvang van de speelavond te worden gemeld.

   

 4. Per seizoen worden een aantal parencompetities gespeeld. Er zijn minstens 5 speelavonden per competitie. Per avond geldt het totaal van de scores per spel. Dit wordt herleid naar procenten en is altijd voorlopig voor de uitslag en de rang. Indien een paar op verzoek van de WL in een hogere groep speelt, wordt de behaalde score verhoogd met 3% en geldt een minimum van 50%. Speelt men in een lagere groep op verzoek van de WL, dan geldt de behaalde score.Speelt iemand met een geheel onbekende op verzoek van de WL, dan kan men voor de aanvang te kennen geven of de behaalde score zal gelden, dan wel voor 50% score te spelen.  Als twee deelnemers uit verschillende groepen incidenteel samenspelen speelt men in de laagste van beide groepen, en wordt geen scorecorrectie toegepast.

   

 5. De uitslag wordt na afloop van de speelavond bekend gemaakt op de website. Protesten kunnen tot 24 uur na de bekendmaking bij de WL worden ingediend. Protesten en ook klachten worden behandeld door het bestuur en de WL en zo nodig door een ad-hoc-commissie. Een bestuurslid of WL wordt uitgesloten van de besluitvorming over een zaak indien hij zelf partij is in de betreffende zaak.

   

 6. De TC stelt richtlijnen vast voor de gang van zaken bij het niet tijdig afgerond hebben van de spellen van een ronde (zie bijlage).

   

 7. Voor de competitiestand geldt het gewogen gemiddelde van de scores behaald op de avonden waarop tenminste een van de leden van een paar heeft deelgenomen.
  Bij afwezigheid zonder afmelding geldt een vervangende score van 30%, tenzij er sprake is van overmacht.

   

 8. Na elke competitie promoveren in principe minstens de 3 hoogst geplaatste paren en degraderen minstens de 3 laagst geplaatste paren. Als echter een paar, dat voor promotie in aanmerking komt, hiervan om gegronde redenen wil afzien, promoveert het eerstvolgende paar. Paren die minder dan twee keer hebben deelgenomen promoveren of degraderen niet.

   

 9. De WL kan straffen opleggen bij een verstoring van de juiste gang van zaken. De straf bedraagt i.h.a. 1% in de score van de avond. Strafbaar zijn o.a.:
  1. verkeerd invullen van een scorekaart, of verkeerd invoeren van een score in de Bridgemate. N.B. Fouten in de Bridgemate-invoer dienen zo mogelijk vóór het einde van de betreffende ronde gemeld te worden.
  2. spelen met onjuist aantal kaarten. Ook de spelers van de voorgaande tafel kunnen gestraft worden.
  3. verkeerde spellen.
  4. inzien scorekaart vóór het spelen.
  5. inzien van de speelkaarten vóór het tellen.
  6. het gebruik maken van ongeoorloofde informatie.
  7. het geven van misleidende informatie.
  8. wegblijven zonder afmelding.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, zonodig in overleg met het bestuur.

AANBEVELINGEN  ...  om aan te denken:

 • de speeltijd is 4 spellen per half uur.
 • na afloop mee helpen opruimen.
 • zich altijd hoffelijk te gedragen.
 • pas beginnen met spelen als spelnummer en contract zijn ingevoerd in de Bridgemate.

 

 

Richtlijnen voor het op tijd spelen.

Vijf minuten voor het einde van de ronde gaat de zoemer.
In principe wordt men niet geacht dan nog een nieuw spel aan te vangen.

Als men echter zelf oordeelt dat men het laatste spel van de ronde zonder problemen kan afronden, dan is dit geen probleem.
Echter: hiermee nemen alle vier de spelers bewust zelf de verantwoordelijkheid om het spel tijdig af te ronden.

 

LAATSTE SPEL WEL SPELEN

Een eenmaal begonnen spel moet worden afgemaakt. Als achteraf blijkt dat hierdoor de normale voortgang van de speelavond in gevaar is gebracht, dan gaat de WL aan beide paren een procedurele straf toekennen, conform artikel 90A van de spelregels.
In de regel bedraagt deze straf 1% op de score van de zitting.
De WL gaat hierbij uit van een gelijke schuld bij de betreffende paren.

LAATSTE SPEL NIET SPELEN

Alternatief voor het wél spelen van het laatste spel is het verwittigen van de WL aan tafel.
Deze stelt een kunstmatige arbitrale score vast op basis van de mate waarin de partijen verantwoordelijk zijn voor het te langzame spel, conform artikel 12C1 van de spelregels:

 1. 40% c.q. gemiddelde-min voor het paar dat onmiskenbaar schuld heeft.
 2. 60% c.q. gemiddelde-plus voor het paar dat onmiskenbaar geen schuld heeft.
  (Beide paren hebben hier consensus over bereikt, of er is reeds in een eerder stadium de WL verwittigd)
 3. In de overige gevallen zal aan beide paren een score van 50% toegekend worden.
 4. Echter indien blijkt dat een spel niet is gespeeld en de WL is niet gewaarschuwd dan krijgen beide paren daarnaast een procedurele straf van 1%.

laatste wijziging 10 oktober 2019