huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB HARTEN HEER

 

 1. Leden melden zich aan bij het bestuur. Ieder lid ontvangt een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement van deze vereniging.
  Ieder lid wordt geacht deze reglementen te kennen.

   

 2. Alle bevoegd genomen besluiten op voorstel van het bestuur en aangenomen door de Algemene Ledenvergadering zijn bindend voor ieder lid, ongeacht het niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Voorstellen van het bestuur die niet overgenomen worden door de Algemene ledenvergadering zijn verworpen.

   

 3. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris. een penningmeester en twee leden.

   

 4. De namen van de voorgedragen kandidaten voor te vervullen bestuursfuncties worden op de Agenda voor de Algemene Ledenvergadering meegedeeld.
  Tegenkandidaten kunnen tot voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk ingediend worden bij het bestuur, voorzien van ten minste vijf handtekeningen van leden.

   

 5. Tot de taak van de voorzitter behoort
  • leiding geven aan de bestuurs- en algemene vergadering.
  • toezien op naleving van het huishoudelijk reglement,
  • assisteren van de secretaris bij het opstellen van de agenda voor de vergaderingen.

   

 6. Tot de taak van de penningmeester behoort
  • het geldelijk beheer en de financiële administratie.
  • de penningmeester is de eerste gemachtigde voor het geldelijk beheer. Uit de overige wordt een tweede gemachtigde gekozen,
  • het opmaken van de staat van baten en lasten van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende jaar .
  • de tijdige inning van de contributie.

   

 7. Tot de taak van de secretaris behoort
  • notuleren van de vergaderingen
  • voeren van de correspondentie
  • bijhouden van de ledenadministratie
  • opstellen van de agenda voor de vergaderingen.

   

 8. Tot de taak van de algemeen-adjunct behoort
  • het tijdelijk waarnemen van een door welke omstandigheid dan ook uitgevallen bestuurslid.

   

 9. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter of 2 andere bestuursleden dat nodig achten.

  De bestuursleden kunnen de door hen, na goedkeuring door het bestuur, gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging declareren bij de penningmeester.

   

 10. De wedstrijdleider wordt benoemd door het bestuur en woont de bestuursvergaderingen bij. Hij kan worden bijgestaan door een technische commissie.

   

 11. Commissies.

  De leden van een technische commissie worden benoemd door het bestuur .

  De kascommissie, bestaande uit 2 leden plus een reserve lid wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ieder jaar treedt één lid af. De Kascommissie moet alleen controleren en verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering.

   

 12. Voor wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan een commissie bestaande uit ten minste 4 leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Verantwoording is verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.

   

 13. Het rooster van aftreden gaat als volgt: Om de drie jaar treedt een bestuurslid af en is 1 x herkiesbaar .

   

 14. Het lidmaatschap eindigt
  • door schriftelijke opzegging door het lid,
  • door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen niet nakomt of in strijd handelt met de reglementen.
  • door overlijden van het lid.

  De contributie blijft voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

   

 15. De contributie voor het komende verenigingsjaar wordt door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.

   

 16. Een Algemene Ledenvergadering wordt ten minste éénmaal per jaar gehouden en wanneer ten minste 10 leden schriftelijk een verzoek tot een Algemene Ledenvergadering indienen.

   

 17. In de bridgezaal mag niet gerookt worden.

   

 18. In overige gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Dit Huishoudelijk Reglement is in werking getreden na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 6 mei 2004.