Huishoudelijk reglement

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "BRIDGECLUB FILARSKI"

 

 

 

 

Leden

Artikel 1

 1. Leden melden zich schriftelijk aan bij de secretaris van het bestuur.

 

 1. De voorzitter maakt op de eerstvolgende speelavond de naam van het toekomstige lid bekend aan de leden.

 

 1. Bij tussentijdse toetreding als lid na 1 september, wordt een evenredige contributie en eventuele bijdrage in de zaalhuur betaald.

 

 1. Er kan een maximum aantal leden worden vastgesteld op de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

 

 

 

Bestuur

Artikel 2

 1. De bestuursleden en wedstrijdleider kunnen de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging declareren bij de penningmeester.

 

 

 

 

Taakomschrijving van de bestuursleden

Artikel 3

 1. Tot de taak van de voorzitter behoort

◦      leiding geven aan de bestuurs- en algemene vergaderingen;

◦      toezien op naleving van de statuten en huishoudelijk reglement;

◦      letten op goede taakverdeling binnen het bestuur;

◦      voorbereiden van de voorstellen voor de bestuurs- en algemene vergaderingen;

◦      opstellen van de agenda voor de bestuurs- en algemene vergaderingen;

◦      informeren van de leden over al die zaken die relevant geacht worden voor het lidmaatschap.

 

 1. Tot de taak van de vice-voorzitter behoort:

◦      vervanging van de voorzitter waar nodig.

 

 1. Tot de taak van de secretaris behoort:

◦      notuleren van de bestuurs- en algemene vergaderingen;

◦      opstellen van het jaarverslag;

◦      voeren van de correspondentie;

◦      bijhouden van de ledenadministratie;

◦      opstellen van een rooster van aftreden van bestuursleden, wedstrijdleider en leden kascommissie;

◦      verzenden van de stukken voor de te houden bestuurs- en algemene vergaderingen w.o. agenda, notulen, verslagen en financiële overzichten;

◦      toezending van de gemaakte notulen, binnen vier weken, aan de bestuursleden;

◦      uitwerken van de agenda voor de bestuurs- en algemene vergaderingen.

 

 1. Tot de taak van de penningmeester behoort:

◦      het geldelijk beheer en de financiële administratie (voor het geldelijk beheer maakt de penningmeester gebruik van een giro- en/of bankrekening op naam van Bridgeclub Filarski)

◦      de penningmeester is de eerste, de voorzitter de tweede gemachtigde voor het geldelijk beheer;

◦      opmaken van de staat van baten en lasten van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

 1. Tot de taak van de wedstrijdsecretaris behoort:

◦      het doen van voorstellen aan het bestuur voor benoeming voor de periode van één jaar van een wedstrijdleider (zijnde al dan niet de wedstrijdsecretaris);

◦      het organiseren van wekelijkse competities voor de leden en het stimuleren van deelname van leden aan door derden georganiseerde wedstrijden. De wedstrijdsecretaris kan de uitvoering van (een deel van) zijn of haar taak delegeren aan de wedstrijdleider;

◦      voor zover de wedstrijdsecretaris niet tevens wedstrijdleider is, functioneert de wedstrijdsecretaris als intermediair tussen bestuur en wedstrijdleider.

 

 

 

Wedstrijdleider

Artikel 4

 1. Voor zover de wedstrijdsecretaris niet tevens wedstrijdleider is, wordt de wedstrijdleider door het bestuur benoemd voor een periode van één jaar;

 

 1. De wedstrijdleider past de wedstrijdregels toe die door de algemene vergadering zijn opgesteld met inachtneming van het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond. Alle leden ontvangen deze regels schriftelijk. De wedstrijdleider kan worden bijgestaan door één of meer leden.

 

 1. Hij of zij brengt op de jaarvergadering verslag uit van competities en wedstrijden van het afgelopen verenigingsjaar. Hij of zij kan daarin worden bijgestaan door de wedstrijdsecretaris.

 

 1. Een eventueel honorarium wordt vastgesteld door het bestuur.

 

 1. De wedstrijdleider adviseert het bestuur over al die zaken die van belang zijn voor een goed wedstrijdverloop; hij of zij heeft daarvoor als eerste aanspreekpunt de wedstrijdsecretaris, doch hij of zij kan het bestuur ook verzoeken direct tijdens een bestuursvergadering advies uit te brengen.

 

 

 

 

Bijzondere commissies

Artikel 5

Het bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door commissies die voor een speciaal doel in het leven geroepen worden (te denken valt aan feestcommissies, jubileumcommissies etc.). De samenstelling en taken van dergelijke bijzondere commissies wordt door het bestuur vastgesteld en op een algemene vergadering aan de leden kenbaar gemaakt.

 

 

 

Algemene vergadering

Artikel 6

De namen van de voorgedragen (tegen)kandidaten voor te vervullen bestuursfuncties worden bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

 

 

 

Rooster van aftreden

Artikel 7

Na goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement door de algemene vergadering wordt in de notulen van de betreffende algemene vergadering het rooster van aftreden van de bestuursleden opgenomen.

 

 

 

 

Aldus opgemaakt d.d oktober 1999 te Groningen en getekend door het zittende bestuur na goedkeuring door de algemene ledenvergadering,

 

 

H.A. van der Veen                   Voorzitter

 

 

H. Eimers                                Interne zaken

 

 

G. van de Willige                    Secretaris

 

 

E.J.M. van Streepen                Penningmeester

 

 

R. Ritsema                               Wedstrijdsecretaris en vice-voorzitter