Wedstrijdreglement BC Martini

Download reglement:

Het wedstrijdreglement BC Martini is vastgesteld op de ALV van 26-8-'13 en gewijzigd in de ALV van 4-9-'17.

 

 

ALGEMEEN
 

1. Doel wedstrijdreglement
1.1. Het wedstrijdreglement bevat bepalingen voor een goed verloop van de bridgewedstrijden van de BC Martini.
1.2. Het wedstrijdreglement wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
1.3. De spelregels van de NBB blijven onverkort van kracht.

 

2. Technische Commissie
2.1. Het bestuur stelt een Technische Commissie (TC) in bestaande uit ten minste 3 leden [1].
Het bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de samenstelling van de TC binnen de club.
2.2. De TC heeft tot taak de organisatie en leiding van de wedstrijden en competities van BC Martini.
De TC heeft tevens de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van teams die namens de club uitkomen in externe wedstrijden en competities.
2.3. De TC wijst per competitie of per avond een of meerdere van haar leden aan die fungeren als wedstrijdleiding (WL).
De TC wijst een of meerdere arbiters aan met als taak te arbitreren bij vermeende onregelmatigheden bij het spelen [2].

 

3. Wedstrijdkalender

De TC stelt aan het begin van het seizoen een wedstrijdkalender vast met alle clubwedstrijden en competities. De wedstrijdkalender wordt ter bespreking voorgelegd aan de ALV.

 

ALGEMENE GANG VAN ZAKEN BRIDGEAVONDEN
 

4. Organisatie
4.1. De organisatie van de speelavonden berust bij de WL.
4.2. De toepassing van de spelregels in geval van vermeende onregelmatigheden berust bij de arbiters.
4.3. Spelers dienen de aanwijzingen van de WL en de beslissingen van arbiters op te volgen.
 

5. Speeltijd en speeltempo
5.1. Een speelavond begint om 19.30 uur precies. Alle spelers – de WL zo nodig uitgezonderd - worden geacht op dat moment aan tafel te hebben plaats genomen.
5.2. Op elke speelavond dient van elk paar om uiterlijk 19.25 uur een speler aanwezig te zijn om het gidsbriefje voor die avond in ontvangst te kunnen nemen.
5.3. Er wordt gespeeld met behulp van een wedstrijdklok. De WL stelt de speeltijd per ronde in zoveel mogelijk conform de normen van de NBB: gemiddeld 7,5 minuten per spel alsmede 2 minuten voor het wisselen van een ronde.
De wedstrijdklok geeft de speeltijd aan met een zoemer. Indien de zoemer voor de laatste 5 minuten klinkt, mag men niet meer beginnen met (de bieding van) een nieuw spel. Het spel dient te worden genoteerd als 'NG' = niet gespeeld.
5.4. Bij overschrijding van de speeltijd voor een ronde op een avond en bij het niet spelen van een spel volgens art. 5.3 volgt de eerste keer een waarschuwing en vanaf de tweede keer een aftrek van een 1/4 van een top bij paren of 3 imps bij viertallen. Dit geldt ook in de laatste speelronde. Bovendien kan de WL, indien het verloop van de wedstrijd dat eist, één of meer spellen annuleren.
Spelers die menen dat hun tegenstanders ongebruikelijk langzaam spelen, dienen direct de arbiter te waarschuwen.
5.5. De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van alle spelmaterialen op de speeltafel meteen na afloop van de laatste speelronde.
 

6. Systeemkaart
6.1. Elk paar beschikt over twee duidelijke en volledig ingevulde systeemkaarten. De systeemkaarten worden elke ronde duidelijk zichtbaar voor de tegenstanders op tafel gelegd.
6.2. Indien men op speelavonden geen systeemkaart heeft, dan volgt de eerste twee avonden een waarschuwing en daarna een aftrek van een 1/4 van een top bij paren of 3 imps bij viertallen.
 

7. Uitslagen
7.1. Er wordt zoveel mogelijk gespeeld met bridgemates voor het invoeren van de scores.
7.2. De voorlopige uitslag wordt aan het eind van de avond bekend gemaakt.
De uitslag wordt gepubliceerd op de uitslagenpagina van BC Martini op de NBB-site.
Voor zover mogelijk wordt de uitslag toegestuurd aan de spelers op hun email-adres.
7.3. Spelers hebben het recht bezwaar tegen de uitslag aan te tekenen bij de WL voor zover het gaat om arbitrale zaken tot een half uur na bekendmaking van de voorlopige uitslag.
7.4. Spelers hebben tot de volgende competitieavond het recht een verzoek in te dienen bij de WL voor de correctie van onjuist ingevoerde uitslagen, bij voorkeur in overleg met de tegenstanders.

 

8. Meesterpunten en winnaars competities

8.1. Aan de deelnemende paren worden meesterpunten toegekend volgens de regels van de NBB.
8.2. De winnaars van elke competitie, alsmede de clubkampioen, worden eervol vermeld in de annalen van de vereniging.
 

9. Arbitrage
9.1. Indien zich tijdens een spel een vermeende onregelmatigheid voordoet, dient de arbiter te worden ontboden. De uitspraak van de arbiter is op dat moment bindend.
9.2. Een of beide spelers van een paar kunnen na afloop van de ronde maar uiterlijk tot tien minuten na afloop van de wedstrijd, en met kennisgeving aan het andere betrokken paar, bij de WL schridtelijk door middel van een protestformulier bezwaar maken tegen de uitspraak van de arbiter. De WL wijst in dat geval een tweede en eventueel een derde arbiter aan om dit bezwaar te behandelen, waarbij indien nodig beide partijen in de gelegenheid worden gesteld de gang van zaken toe te lichten. De WL brengt vervolgens beide paren op de hoogte van de uitspraak.

 

PARENCOMPETITIE
 

10. Spelen in groepen
10.1. Er wordt in principe gespeeld in 2 groepen – een A-groep en een B-groep – met een promotieregeling van de B-groep naar de A-groep en een degradatieregeling van de A-groep naar de B-groep.
10.2. De TC bepaalt het aantal paren in de A-groep.
10.3. De indeling van paren in een groep gebeurt op basis van handhaving, promotie of degradatie in de voorgaande competitie.
10.4. Wanneer nieuwe leden als paar aan hun eerste competitie gaan deelnemen, worden zij in de laagste groep ingedeeld tenzij de TC anders besluit.
10.5. Indien de spelers van een paar dat zich heeft gehandhaafd in, of is gepromoveerd naar de A-groep in de volgende competitie met een andere partner gaan spelen, dan hebben beide nieuw gevormde paren recht op indeling in de A-groep.
In geval van een competitie met een tijdelijk hoger aantal paren in de A-groep kan de TC bepalen dat er aan het eind van die competitie versterkte degradatie van de A-groep naar de B-groep is.
 

11. Aanwezigheid
11.1. Paren die zich om 19.25 uur nog niet bij de WL hebben gemeld voor hun loopbriefje, kunnen niet meespelen.
De WL kan alsnog tot 19.30 uur aanmeldingen accepteren, indien daardoor het aantal per groep deelnemende paren dan wel het totaal aantal deelnemende paren een even aantal gaat bedragen.
11.2. Een paar dient elke avond te spelen. Als men niet komt spelen, dient men zich tenminste 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd af te melden via de aan- en afmeldmodule op de website van de club.
Afwezigheid zonder afzegging leidt tot 1 % aftrek in de eindstand van de lopende competitie.
11.3. Spelen met een invaller is toegestaan.
 

12. Uitslag, promotie en degradatie
12.1. Elke parencompetitie beslaat in principe 5 avonden. De TC bepaalt het aantal ronden en het aantal te spelen spellen per avond.
12.2. Een paar moet in een competitie meer dan de helft van de avonden gespeeld hebben, evt. met een invaller, om in aanmerking te komen voor het kampioenschap of voor promotie.
12.3. Indien men niet minimaal 3 van de 5 avonden kan spelen, kan men één competitie overslaan of één competitie 'buiten mededinging' spelen. Dit moet vóór het begin van de betreffende competitie aan de TC worden gemeld. Hiermee behoudt het paar zijn aanspraken op indeling in de reguliere competitie en kan dus niet degraderen.
Indien een paar twee keer aaneen een parencompetitie 'buiten mededinging' speelt, of 'overslaat', vervalt het recht op indeling in de hoogste A-groep.
De TC maakt aan het begin van een competitie melding van de paren die de betreffende competitie overslaan of buiten mededinging spelen.
12.4. Invallers mogen van binnen of buiten de club komen en een met een invaller behaalde score telt volledig mee.
Een speler uit de A-groep die op een avond wil spelen met een speler uit de B-groep als invaller, moet dit vooraf doorgeven aan de WL. De WL deelt dit paar in de A- of de B-groep in. De behaalde score telt mee voor het reguliere paar in de betreffende groep.
Indien 2 spelers van verschillende paren uit dezelfde groep op een avond samenspelen, dan telt de behaalde score voor beide reguliere paren.
12.5. De eindstand van de competitie wordt bepaald door het procentuele gemiddelde van alle resultaten op de avonden waarop men heeft gespeeld. Het gemiddelde wordt gewogen voor het aantal gespeelde spellen op een avond.
Indien men één avond niet heeft gespeeld, dan geldt als vervangende score voor die avond het gewogen gemiddelde over de overige avonden.
Indien men twee avonden niet heeft gespeeld, dan geldt als vervangende score voor de eerste keer afwezigheid het gewogen gemiddelde over de gespeelde avonden en voor de tweede keer afwezigheid het gewogen gemiddelde over de gespeelde avonden minus 5 %.
Indien men drie of meer avonden niet heeft gespeeld, dan wordt het paar niet in de eindstand van de betreffende competitie opgenomen. Indien het een A-paar betreft, dan volgt automatisch degradatie.
12.6. De TC maakt aan het begin van elke competitie bekend hoeveel paren zullen promoveren en degraderen. Richtlijn hierbij is dat van de A-groep aan het eind van iedere parencompetitie 25% van het aantal deelnemende paren, afgerond naar boven, degradeert en dat vanuit de B-groep 25% van het aantal deelnemende paren, afgerond naar boven, promoveert. De TC is echter bevoegd, indien omstandigheden daartoe aanleiding vormen, een andere promotie- en degradatieregeling toe te passen.

 

13. VIERTALLEN

13.1. De TC bepaalt het wedstrijdschema voor de viertallencompetities. Het aantal te spelen spellen in een wedstrijd tegen een ander viertal is minimaal 12.

13.2. Een viertal kan bestaan uit vier of meer spelers. Er moeten per avond vier spelers aanwezig zijn; er is dus opkomstplicht. Indien één of meer van de vaste spelers niet kunnen deelnemen, dan moet(en) die speler(s) zelf zorgen voor een vervanger(s). Indien dat niet lukt, dan dienen de andere spelers van het team vervanging te regelen. Een vervanger behoeft geen lid te zijn van de club.

13.3. Indien een viertal niet voltallig is bij aanvang van de avond maar wel binnen de eerste 5 minuten, dan volgt de eerste keer een waarschuwing en voor elke volgende keer een aftrek van 1 wedstrijdpunt (wp).
Indien een viertal tussen de 5 en 10 minuten te laat voltallig is, dan volgt een aftrek van 1 wp.
Indien een viertal meer dan 10 minuten te laat voltallig is, dan volgt voor elke extra 5 minuten of deel daarvan een extra aftrek van 1 wp.

13.4. Indien een viertal afwezig is en niet voor invallers heeft gezorgd, regelt de WL de loop van de wedstrijd op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij het gebruikte competitieschema.
Mocht door afwezigheid van een tegenstander een viertal niet kunnen spelen, dan ontvangt dat viertal voor die wedstrijd na afloop van de competitie het eigen gemiddelde met een minimum van 12 wp. Het afwezige viertal ontvangt voor die wedstrijd een score van 0 wp.

13.5. Aan het begin van de viertallenavond zal de WL aankondigen hoe laat de wedstrijden beëindigd dienen te zijn.
Indien een wedstrijd meer dan 5 minuten te laat eindigt, dan ontvangen beide teams een aftrek van 1 wp bij een tijdsoverschrijding van 5 tot 10 minuten en van 2 wp’s bij een tijdsoverschrijding van meer dan 10 minuten. Bij een tijdsoverschrijding van meer dan 15 minuten kan de TC bovendien spellen annuleren.

13.6. Bij 15 of minder viertallen wordt gespeeld in 1 groep. Bij 16 of meer viertallen worden de viertallen ingedeeld in een A- en een B-groep. De eindstand van een competitie wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde wp’s. In het geval van 2 groepen degraderen aan het eind van een competitie de 2 laagst geeindigde viertallen van de A- naar de B-groep en promoveren de 2 hoogst geeindigde viertallen van de B- naar de A-groep. De TC kan hiervan afwijken in geval van splitsing van viertallen en/of het verkrijgen van een meer gebalanceerde groepsindeling.
 

 

14. TOP-INTEGRAAL

14.1. Op de top-integraal competitieavonden spelen alle paren in één groep. Er wordt tegen zoveel mogelijk verschillende tegenstanders gespeeld. Het aantal spellen per avond bedraagt minimaal 22 en maximaal 28.
14.2. Er wordt gespeeld volgens de parentelling of volgens de viertallentelling per paar (butler). De wedstrijdkalender vermeldt welke telling tijdens een avond van toepassing is. De WL maakt aan het begin van een avond nogmaals melding van de wijze van telling.
14.3. De regels ten aanzien van de speeltijd tijdens een parenavond of een viertallenavond zijn van overeenkomstige toepassing op een top-integraalavond.
14.4. Er wordt van de paren die meer dan de helft van de competitieavonden hebben gespeeld een eindstand opgemaakt op grond van het gewogen gemiddelde van alle avonden met een parentelling.
Er wordt van de paren die meer dan de helft van de competitieavonden hebben gespeeld een eindstand opgemaakt op grond van het imp-saldo van alle avonden met een viertallentelling

 

15. CLUBKAMPIOENSCHAP

15.1. Elk paar dingt mee naar het clubkampioenschap voor het paar dat in alle clubcompetities de meeste NBB-meesterpunten heeft behaald. De clubkampioen ontvangt een wisselbeker. De namen van de spelers worden vereeuwigd op de beker.
15.2. Als een speler de meeste meesterpunten heeft behaald, dan is het clubkampioenschap voor deze speler samen met het lid van de club waarmee deze speler de meeste meesterpunten heeft behaald.

 

16. EXTERNE COMPETITIES

16.1. De TC stelt de leden van de club tijdig op de hoogte van de mogelijkheid om zich op te geven voor deelname aan een externe competitie namens de club.
16.2. De TC stelt jaarlijks – rekening houdend met de voorkeuren van spelers – de samenstelling vast van de teams die de club vertegenwoordigen in de externe viertallencompetitie.
De TC stelt een rangvolgorde van de teams vast, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van de spelers, de prestaties van de betrokken spelers in het recente verleden en het resultaat van eventuele beslissingswedstrijden. Een team dat voor 75% of meer in dezelfde samenstelling blijft spelen als het seizoen daarvoor heeft recht op de door dit team behaalde plaats, mits dat niet strijdig is met de regels van de NBB.
16.3. De TC wijst een captain aan voor de samenstelling van teams die de club vertegenwoordigen in eendaagse wedstrijden.

 

17. KLACHTENREGELING EN RECHTSBESCHERMING

17.1. Elk lid heeft het recht bij het bestuur een klacht in te dienen over zaken die de club aangaan. Het bestuur kan besluiten voor de afhandeling van een klacht zich te laten bijstaan door een commissie van adviseurs. Voordat het bestuur een besluit neemt over een klacht, worden zoveel mogelijk alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven.
17.2. Elk lid heeft het recht om tegen een beslissing van de WL als bedoeld in artikel 9.2 protest aan te tekenen bij het bestuur. Het voornemen tot een protest dient binnen een half uur na afloop van de wedstrijd ter kennis van de TC te worden gebracht. Een protest dient uiterlijk de volgende speelavond schriftelijk te zijn ingediend. Het protest bevat een zo volledig mogelijke vermelding van de feitelijke gang van zaken. Het lid dat het protest indient, stelt hiervan andere betrokkenen op de hoogte.
Het bestuur kan alvorens een beslissing te nemen het advies van deskundige adviseurs inroepen.

 

18. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waarin noch de Algemene Ledenvergadering, noch het bestuur een besluit heeft genomen, beslist de TC. De TC zal zich daarbij zoveel mogelijk baseren op overeenkomstige wedstrijdbepalingen van de NBB of het NBB-district Groningen.
 

[1] Ter info: de TC bestaat uit: Charles van Haastregt, Hans Weerkamp en Jan Wolthuis.

[2] Ter info: de TC heeft op dit moment de volgende personen aangewezen als arbiter: Charles van Haastregt, Jan Vriend, Hans Weerkamp en Jan Wolthuis.