Huishoudelijk reglement

Bridgeclub MILJOENENLIJNTJE  Kerkrade

 

Huishoudelijk Reglement.                                                             

 

HOOFDSTUK I   ALGEMENE BEPALINGEN

 

                        Artikel 1

1.   De bridgeclub “Miljoenenlijntje”, hierna ook genoemd “club”of “vereniging” is opgericht

      op 1 september 1950 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.                                   

2.   Zij is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

3.   Zij is gevestigd te Kerkrade.

 

                        Artikel 2

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

                        Artikel 3

De vereniging houdt in het algemeen wekelijks een bridgewedstrijd voor haar leden.

 

HOOFDSTUK II   LEDEN EN BEGUNSTIGERS

 

                        Artikel 4

De vereniging kan bestaan uit:  a: Gewone leden

                                                   b: Ereleden

                                                   c: Begunstigers

 

                        Artikel 5

1.  Gewone leden zijn zij, die op grond van het bepaalde in art. 4 van de statuten als zodanig 

     door het bestuur zijn toegelaten.        

     Aspirantleden worden in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van  4 weken             

     deel te nemen aan de clubwedstrijden.

     Indien het aspirant-lid te kennen geeft dat hij/zij lid wil worden, wordt dit op het prikbord

     meegedeeld. De leden kunnen hier gedurende 4 weken schriftelijk bezwaar tegen maken.                

2.  Als gewone leden worden ook aangemerkt gezinsleden, jeugdleden en B-leden

     a. Gezinsleden zijn zij die op dezelfde wijze zijn toegelaten als gewone leden, woonachtig

         zijn op hetzelfde adres als een gewoon lid en met dat gewoon lid een vaste erkende 

         (familie) relatie hebben. Gezinsleden ontvangen geen officieel orgaan.

     b. Jeugdleden zijn zij die op 1 januari de bij elke categorie vermelde leeftijd hebben bereikt

         maar nog niet die van 26 jaar.

                  Minibridgers:         13 jaar

                  Pupillen:                 15 jaar

                  Aspiranten:             20 jaar

                  Junioren:                 25 jaar  

 

                       Artikel 6

1. Tot ereleden kunnen door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur of van

    10 gewone leden, worden benoemd, zij die zich ten opzichte van de vereniging of het

    bridgespel in het algemeen, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

2. Ereleden betalen geen contributie.

 

                    Artikel 7

1. Begunstigers zijn zij die de bridgeclub Miljoenenlijntje met een jaarlijkse bijdrage steunen.

2.Zij zijn lid van de NBB en ontvangen het officiële bondsblad.

 

                    Artikel 8

Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

 

                    Artikel 9

Het bestuur kan, met instemming van de AV, een ledenstop instellen wanneer het de overtuiging heeft dat de omstandigheden dit vereisen.

 

                    Artikel 10

         Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij het bestuur.

 

                    Artikel 11

         Ontzetting uit het lidmaatschap.

1.  Wanneer het bestuur op eigen initiatief de ontzetting wil uitspreken of wanneer het, na het             

     betrokken lid gehoord te hebben, oordeelt gevolg te moeten geven aan een aanvraag van

     meer dan 10 leden, stelt het bestuur dat lid hiervan schriftelijk in kennis, onder uitnodiging

     aan het lid om binnen één maand na verzending van een dergelijke kennisgeving als lid uit

     te treden. Voldoet het lid hieraan niet, dan volgt ontzetting door het bestuur conform het        

     bepaalde in art. 6 lid 4 van de statuten.

2.  Zoals in art.6 lid 5 van de statuten is bepaald,heeft het bedoelde lid dan recht van beroep

     op de algemene ledenvergadering. Hetzelfde recht hebben de stemgerechtigden die de ont-

     zetting hebben aangevraagd, indien het bestuur aan die aanvraag geen gevolg geeft.

     Ter beslissing in zodanig beroep wordt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk

     door het bestuur bijeengeroepen.

     De ontzetting wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste tweederde

     van de op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich voor akkoord verklaart.

     Van de uitspraak van de algemene vergadering wordt aan het betrokken lid onmiddellijk

     kennis gegeven.

3.  Bij ontzetting uit het lidmaatschap heeft geen teruggave van contributie plaats.

4.  Bij beëindiging van of ontzetting uit het lidmaatschap is de contributie verschuldigd

     conform het bepaalde in art. 5 lid 3 van de statuten: Indien opzegging niet uiterlijk drie

     maandenvoor het einde van de eerste respectievelijk de tweede helft van het  verenigings-

     jaar geschiedt, blijft de contributie verschuldigd voor de tweede helft van het verenigings-

     jaar respectievelijk de eerste helft van het volgende verenigingsjaar.

5.  Beëindiging van het lidmaatschap op grond van dit artikel wordt gemeld aan de NBB.

 

                  Artikel 12

         Introductie.

Alle leden hebben het recht niet-leden te introduceren op de clubavond. Zij behoeven daartoe toestemming van het bestuur of, indien geen bestuurslid aanwezig is, van degene die met de leiding van de bridgewedstrijd is belast.

 

                 Artikel  13

Alle leden zijn verplicht zich af te melden bij die wedstrijden waarvoor de Weco een afmeldingsplicht  heeft bekendgemaakt en wel op de wijze als door de Weco is voorgeschreven.

 

HOOFDSTUK III    HET BESTUUR

 

                 Artikel 14

         Verkiezing bestuursleden

1.  Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden de bestuursleden uit de gewone leden

     gekozen.

2.  Elk jaar treedt circa een derde gedeelte van de bestuursleden af.

     Diegenen die aftreden kunnen zich herkiesbaar stellen.

3.  Elke verkiezing is geheel vrij. Bestuursleden of kandidaat-bestuursleden in beginsel geen lid van een bestuur van een andere bridgevereniging of overkoepelende organisatie zijn.

4.  Tot aan de aanvang van de AV kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden  

     kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

5.  Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat

     voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijkertijd aftredend kunnen zijn.

 

                  Artikel 15

          Taak van het bestuur

1.  Het bestuur heeft tot taak de belangen van de club te behartigen overeenkomstig de

     statuten en het huishoudelijk reglement.

2.  Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording schuldig aan de

     AV en geeft te dien aanzien alle door de AV verlangde inlichtingen.

3.  De voorzitter met de secretaris ofwel drie gezamenlijk handelende bestuursleden, 

     ofwel het voltallige bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

4.  De besluiten van de AV worden onder leiding van de voorzitter uitgevoerd.

 

HOOFDSTUK IV    OMSCHRIJVING  BESTUURSFUNCTIES

 

                  Artikel 16

            De voorzitter

Tot de taken van de voorzitter behoort:

1.  De algemene leiding van de bridgeclub Miljoenenlijntje.

2.  Het leiden van de AV en bestuursvergaderingen.

3.  Het voeren van het woord namens de vereniging.

4.  Het vaststellen van de agenda van de vergaderingen die door hem worden geleid.

 

                   Artikel 17

             De secretaris

Tot de taken van de secretaris behoort:

1.  Het schriftelijk vastleggen van de door de voorzitter vastgestelde agenda.

2.  Het maken van  notulen van de AV en bestuursvergaderingen.

3.  Het geven van alle schriftelijke informatie die volgens de statuten verplicht is en die voor

     een goede meningsvorming nuttig is.

4.  Het uitbrengen van een verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verenigings-

     leven op de AV.

5.  Het bijhouden van een register waarin de namen en adressen van de leden, ereleden en

     begunstigers zijn opgenomen.

6.  Het verzorgen van de aan- en afmelding van leden bij de NBB.

7.  Namens het bestuur verzorgen van de briefwisseling van de vereniging.

8.  Het beheren van het archief en het voorts verrichten van alle werkzaamheden die volgens

     de bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.

 

                    Artikel 18

             De penningmeester

Tot de taken van de penningmeester behoort:

1.  Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

2.  Het bijhouden van de vermogenstoestand van de vereniging op een zodanige wijze,

     dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.  Het zorgen voor het innen van de gelden die de vereniging heeft te ontvangen, zoals:

     a. contributies

     b. donaties van begunstigers.

4.  Het verzenden van een schriftelijk verzoek tot betaling aan de leden die drie maanden of

     langer niet aan de financiële verplichtingen, die bij hun lidmaatschap behoren, hebben

     voldaan.

5.  Het doen van uitgaven die door het bestuur zijn goedgekeurd, alsmede het innen van

     ontvangsten, een en ander te verantwoorden aan de hand van behoorlijke kasstukken.

6.  Het zorgen voor de financiële administratie.

7.  Het jaarlijks opmaken van een financieel overzicht ten behoeve van de AV. (De goed-

     keuring van deze stukken door de AV strekt de penningmeester, het bestuur en de

     kascommissie tot decharge, behoudens naderhand gebleken valsheid van stukken,)

8.  Het opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar, die aan de AV

     ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

HOOFDSTUK V      VERGADERINGEN

 

                  Artikel 19

           Bestuursvergaderingen

1.  Indien het bestuur uit 5 respectievelijk 7 leden bestaat, zijn de besluiten van deze verga-

     dering slechts geldig indien 3 resp. 4 bestuursleden aanwezig zijn.

2.  Zo vaak de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden dit wenselijk achten wordt een

     bestuursvergadering bijeengeroepen. In ieder geval wordt binnen 2 maanden na de AV

     een bestuursvergadering gehouden.

3.  Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.

 

                 Artikel 20

1.  Jaarlijks wordt op de AV de contributie vastgesteld.

2.  De contributie voor gezins- en jeugdleden is  lager dan die voor gewone leden.

3.  Begunstigers betalen minimaal een jaarlijkse bijdrage van 200% van het bedrag dat de

     club voor een gewoon lid aan de NBB moet afdragen.

4.  De leden die tevens lid zijn van een andere bij de NBB aangesloten vereniging hebben

     recht op vermindering  van contributie. Het bedrag van de vermindering wordt door het

     bestuur vastgesteld.

5.  De door de gewone leden, gezinsleden en jeugdleden te betalen contributie dient bij

     vooruitbetaling (half)jaarlijks te worden voldaan op een door het bestuur aangegeven

     bank- of girorekening.

 

                  Artikel 21

1.  Het financieel beleid wordt gevoerd door het bestuur.

2.  Het financieel beheer wordt gevoerd door de penningmeester.

3.  Het bestuur is voor zijn financieel  beleid verantwoording schuldig aan de AV.

4.  De penningmeester is voor zijn financieel beheer verantwoording schuldig aan het bestuur

     en de AV.

5.  De penningmeester is aansprakelijk voor alle financiële middelen onder zijn beheer.

6.  De penningmeester doet slechts uitgaven die door het bestuur zijn goedgekeurd.

7.  Om de zes maanden maakt de penningmeester een financieel overzicht op en brengt dit

     ter kennis van alle bestuursleden.

 

                 Artikel 22

1.  Bestuursleden hebben recht op vergoeding uit de kas van porto-, reis- en verblijfkosten

     in het belang van de vereniging en binnen hun bevoegdheid gemaakt.

2.  De tarieven voor reis- en verblijfkosten worden door het bestuur vastgesteld.

3.  Clubleden die de club in een wedstrijd of op een andere wijze vertegenwoordigen kunnen

     ook voor vergoedingen, voor zover die niet door de NBB of door het district worden

     gegeven, in aanmerking komen.

 

HOOFDSTUK VI      COMMISSIES

 

                 Artikel 23

            Kascommissie

1.  Op grond van het bepaalde in art. 11 lid 3 van de statuten benoemt de AV jaarlijks een

     kascommissie, bestaande uit twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uit-

     maken, en een reservelid.

2.  Om de taak van de commissie te vergemakkelijken zal jaarlijks slechts één lid van de

     commissie aftreden.

3.  Namens de AV oefent de kascommissie controle uit op het financieel beleid van het

     bestuur en het financieel beheer van de penningmeester.

     Het bestuur is verplicht de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar  

     desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der

     vereniging te geven.

4.  De kascommissie brengt van haar bevindingen rapport uit aan de AV en brengt de

     opmerkingen, waartoe de controle aanleiding, ter kennis van het bestuur.

5.  Voor het uitoefenen van de controle komt de commissie bijeen:

            a. wanneer de penningmeester tussentijds ophoudt lid van het bestuur te zijn.

            b. voor de controle van de balans en de exploitatierekening over het afgelopen jaar.

            c. zo dikwijls zij dit verder nodig oordeelt.

 

                 Artikel 24

           Technische commissie (Weco)

1.  De technische leiding van de vereniging berust bij de Weco, bestaande uit minimaal

     5 personen, waarvan tenminste één bestuurslid.

2.  De leden van de Weco worden benoemd door het bestuur. Een Weco-lid heeft een

     zittingsperiode van drie jaar; behoudens opzegging wordt deze termijn telkenmale auto- 

     matisch met drie jaren verlengd.

3.  De leden van de Weco wijzen zelf een wedstrijdleider, voorzitter en secretaris aan.

4.  In de Weco wordt een besluit genomen met de meerderheid van de stemmen van de

     aanwezige leden.

5.  De Weco zal van haar voorstellen en beslissingen verslag doen aan het bestuur.

6.  De Weco werkt geheel zelfstandig voor wat haar werkterrein betreft. Alleen in geval

     van een meningsverschil met een of meerdere clubleden zal het bestuur beslissen.

 

                 Artikel 25

          Taak Weco

1.  Tot de taak van de Weco behoren:

     a. Het organiseren van clubcompetities en van andere interne of externe wedstrijden.

     b. Het optreden als WL van de door de vereniging of met haar medewerking georgani-

         seerde wedstrijden.

     c. Het dienen van advies aan het bestuur bij het vaststellen van teams die de vereniging

         afvaardigt. Hiertoe behoort het samenstellen van paren c.q. viertallen en het aangeven

         van de volgorde daarvan, alsmede het aanwijzen van de invallers.

     d. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speel-

         sterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang worden geacht.

     e. Het onderhouden en beheren van de eigendommen van de club die in het speellokaal

         aanwezig zijn.

     f.  Het bevorderen van de opleiding van leden tot WL.

     g. Het geven van advies aan het bestuur wanneer hierom wordt verzocht of wanneer de

         Weco dit wenselijk acht.

     h. Het samenstellen van een protestcommissie indien een der clubleden het oneens is met

         een genomen arbitrale beslissing. De protestcommissie moet bestaan uit minimaal

         drie leden.

2.  De Weco adviseert het bestuur in alle aangelegenheden voor wedstrijdorganisatie en

     wedstrijdtechniek, voor zover zij daarmee niet krachtens het vorige lid zelf is belast.

3.  Beroep tegen door het bestuur overgenomen adviezen van de Weco kan uitsluitend

     schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Bij weigering van een lid of leden om

     de door het bestuur overgenomen adviezen van de Weco te accepteren c.q. op te volgen

     is art. 6 lid 4 van de statuten en art 11 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.

 

HOOFDSTUK VII      SLOTBEPALINGEN

 

                 Artikel  26

1.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2.  Het bestuur zal alle vragen, voorstellen en klachten die haar bereiken en die tot het werk-

     terrein van de Weco behoren, zonder enig voorbehoud doorgeven aan de Weco.

     Het bestuur zal zich in zo’n geval onthouden van iedere uitspraak of toezegging.

 

                 Artikel 27

Een besluit tot uittreding uit de NBB kan slechts worden genomen door een AV als bedoeld

in art.17 lid 3 van de statuten.

 

                 Artikel 28

1.  Voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt vereist dat tenminste tweederde

     deel van de op de AV uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt.

2.  Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda voor de

     AV waarin zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.

 

 

Aldus vastgesteld in de AV gehouden op 8 januari 1996.

 

Wijzigingen vastgesteld in de AV gehouden op 28 februari 2011.

 

De voorzitter                                       De secretaris

H Altmann                                          A.M.E. de Groot