Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGELEMENT VAN DE VERENIGING "BRIDGECLUB EXODES" te HEERLEN

 

Artikel 1.

De algemene ledenvergadering stelt overeenkomstig artikel 16 der statuten van de vereniging

"Bridgeclub Exodes"te Heerlen bij gewone meerderheid van stemmen het huishoudelijk regelement vast.

HET BESTUUR.

*  De wijze van verkiezing.

Artikel 2.

1. De bestuursleden worden door de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen.

2. Voordracht kan geschieden door het bestuur of door een door ten minste vijf "gewone leden"ondertekende

    voordracht.

3. De voordracht, geformuleerd door het bestuur, wordt aan de oproep tot de algemene ledenvergadering

    toegevoegd; een voordracht, door de leden geformuleerd, wordt minstens een week voor de vergadering

    schriftelijk aan de overige leden bekend gemaakt.

4. Gekozen is hij op wie de meerderheid van de aanwezige leden haar stem heeft uitgebracht.

5. Zijn er meer dan twee kandidaten voor dezelfde vacature, en wordt in de eertse ronde niet aan de

    voorwaarde, geformuleerd in art. 2, lid 4 van dit regelement voldaan, dan volgt een tweede ronde tussen

    de twee kandidaten die in de eertste ronde het grootst aantal stemmen hebben behaald.

6. Bij het staken der stemmen beslist het lot.

7. Zijn er niet meer kandidaten dan bestuursvacatures, dan wordt/worden de kandida(a)t(en) zonder

    hoofdelijke stemming als gekozen beschouwd.

Bijzondere taken van het bestuur. 

Artikel 3.

1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de gewone leden, de ereleden, en de

    ondersteunende leden zijn opgenomen en reikt die geregeld aan alle leden uit.

2. Het bestuur stelt tijdens de laatste bestuursvergadering van het verenigingsjaar de minimumbijgrage vast

    van de ondersteunende leden.

3. Het bestuur stelt halfjaarlijks het programma samen waarbij alle activiteiten zijn vermeld; het draagt

    tevens zorg voor de tijdige bekendmaking van dit programma.

* Werkwijze van het bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur vergadert zo vaak als het dat nodig acht.

2. Besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.

3. De secretaris maakt van de bestuursvergaderingen een verkorte samenvatting, met daarin opgenomen

    een besluitenlijst.

4. Ten aanzien van de algemene ledenvergadering zijn de secretaris en de penningmeester met

    afzonderlijke taken belast;

    a. de secretaris maakt de notulen van de algemene ledenvergadering en brengt op deze ledenvergadering

        een jaarverslag uit (c.q. legt een jaarverslag voor);

    b. de penningmeester stelt een overzicht samen over het afgelopen verenigingsjaar, stelt een begroting

        samen voor het komende jaar, en formuleert een voorstel voor de hoogte van de contributie.

BIJZONDERE COMMISSIES

* De Kascommissie

Artikel 5.

1. Ter controle van het financieel beheer benoemt de algemene ledenvergadering tijdens deze vergadering

    een kascommissie.

2. De commissie controleert voor de jaarvergadering de bescheiden van de penningmeester en brengt

    daarover verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

3. De commissie bestaat uit twee "gewone leden", die daadwerkelijk de controle uitoefenen, en een

    reserve-lid, die bij verhindering van een der leden diens plaats inneemt.

4. Elk jaar treedt een commissielid af,volgt het reserve-lid op, en benoemt de algemene ledenvergadering

    een nieuw reserve-lid.

* De Technische commissie.

Artikel 6.

1. Het bestuurslid-wedstrijdleider is voorzitter van de technische commissie.

2. Hij bepaalt het oneven aantal leden waaruit de commissie zal bestaan en formuleert een voordracht aan

    het bestuur.

3. Het bestuur benoemt de technische-commissieleden voor telkens drie jaar en brengt deze benoeming(en)

    ter kennis aan de leden tegelijk met de oproep tot de algemene ledenvergadering.

4. De technische commissie doet alles ter behartiging van;

    a. de organisatie van de clubcompetitie en andere interne wedstrijden waarvan het regelement ter

        goedkeuring aan de algemene ledenvergadering is voorgelegd en vastgesteld bij gewone

        meerderheid van stemmen;

    b. de wedstrijdleiding van de vereniging of met haar medewerking georganiseerde wedstrijden;

5. De technische commissie is belast met;

    a. de vaststelling van de teams die de vereniging afvaardigt, het aangeven van de volgorde naar

        speelsterkte van de teams;

    b. het bijhouden en verwerken van alle uitslagen, die ter beoordeling van de speelsterkte van de

        viertallen, de vertegenwoordigende paren en individuele spelers van belang worden geacht.

6. De technische commissie kan initiatieven nemen tot verbetering van het wedstrijdpeil en kan verslag

    uitbrengen van alle genomen initiatieven en activiteiten aan de algemene ledenvergadering.

 

SLOTBEPALINGEN.

 

Artikel 7.

In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 8.

1. Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in de statuten of het huishoudelijk regelement

    bepaalde.

2. Het bestuur reikt aan ieder die lid wordt van de vereniging de statuten en het huishoudelijk regelement uit.

Artikel 9.

 

Dit regelement treedt in werking op 1 Januari 1992.