Statuten

Statuten bridgevereniging De Oefenclub

Statuten bridgevereniging De Oefenclub

 

Artikel 1:             Naam

 1. De vereniging draagt de naam: bridgevereniging De Oefenclub. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".

 

Artikel 2:             Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het bridgespel in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

        a.    bridgelessen te organiseren om het speelpeil van de spelers te versterken en te

           vergroten;

        b.    wedstrijden te organiseren in verenigingsverband;

        c.    alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

Artikel 3              Leden

 1. De vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone en leden van verdienste.
 2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
 3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

 

Artikel 4.            Toelating

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en leden van verdienste.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 5              Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:

         a. door opzegging door het lid;

         b. door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn/haar

              verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de

              vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

         c. door overlijden van het lid.

 1. Opzegging door de vereniging van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

 

 Artikel 6.           Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 7.             Bestuur

 1. a. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf meerderjarige personen.

b. De leden van het bestuur worden gekozen uit de gewone leden plus leden van

verdienste en benoemd door de algemene vergadering.

c. De voorzitter wordt in functie benoemd; de functies van de overige bestuursleden

worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

 1. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn/haar verkiezing af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 2. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voor de tijd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
 3. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak.
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

Artikel 8.            Bestuurstaak

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.

 

Artikel 9.            Bestuursvergadering

 1. Het bestuur vergadert indien de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen.
 3. Van de genomen besluiten wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt.

 

 

Artikel 10.           Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd. 
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:       

a. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;

b. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.

 

Artikel 11.            Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur houdt de administratie bij van de inkomsten, uitgaven en bezittingen.
 2. Toezicht op het financieel beheer wordt gehouden door een kascommissie die bestaat uit:

a.  twee leden en een reservelid, die door de algemene vergadering voor een periode van

      een jaar worden benoemd.

b. bestuursleden zijn geen lid van de kascommissie.

c. de kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en

brengt schriftelijk verslag uit over haar bevindingen aan de algemene vergadering.

 1. Het bestuur bewaart de administratieve bescheiden, betreffende rekening en verantwoording zeven jaar lang.

 

Artikel 12.           Algemene vergadering.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3.  

verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende

boekjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur, de leden en de leden van verdienste aangekondigd bij

de oproeping voor de vergadering.

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen van ten minste ééntiende der stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.

 

Artikel 13.           Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en leden van verdienste voor zover zij ten tijde van de vergadering niet als lid zijn geschorst.
 2. Alle leden als bedoeld in lid 1 hebben stemrecht en ieder van hen heeft één stem, behoudens begunstigers, die een adviserende stem kunnen uitbrengen.
 3. Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 14.           Leiding en notulering algemene vergadering

 1. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter of, bij diens afwezigheid, bij een ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist de notulen gemaakt.

 

Artikel 15.           Bijeenroeping algemene vergadering

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk op naam van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 

Artikel 16            Algemene reglementen

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen.
 3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 13.02.2019