Huisregels Bridgeclub bij Baars

 Huisregels Bridgeclub Bij Baars 2018

 

 

  1. De leden

 

Het maximum aantal leden van de Bridgeclub Bij Baars club is 40.

Kandidaat leden melden zich, met partner, aan bij het bestuur d.m.v. het aanmeldingsformulier op deze site. Kandidaat leden worden geacht minimaal 3 jaar op een bij de NBB aangesloten club te spelen.

Wanneer het maximum aantal leden is bereikt worden de kandidaat leden op de reservelijst geplaatst.

 

Leden die het lidmaatschap wensen op te zeggen, dienen dit schriftelijk/digitaal te doen bij de secretaris.

 

Leden die hun verplichting naar de club niet nakomen of zich misdragen. kunnen door het bestuur worden geschorst. De schorsing kan tijdelijk zijn of permanent.

 

 

  1. Het bestuur

 

Het bestuur bestaat uit vier personen. De voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid van de technische commissie.

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na afloop terstond herkiesbaar. Het bestuur maakt een rooster van aftreden.

Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur voorgedragen of melden zich uiterlijk een week voor de jaarvergadering bij de voorzitter.

 

 

  1. De clubmiddagen

 

 

De clubmiddagen worden gehouden bij Best Western Hotel Baars, Smeepoortstraat 52, 3841 EJ Harderwijk, 0341-412007.

Aanvang 14.00 uur. Iedereen moet 15 minuten van te voren aanwezig zijn.

Ieder lid haalt een consumptiebriefje bij de receptie.

Best Western Hotel Baars stelt wekelijks de ruimte gratis beschikbaar. Als tegenprestatie gebruiken de leden minimaal 2 consumpties en wordt er één keer per maand (de  3e maandag van de maand) een gezamenlijke maaltijd gegeten.

Na afloop van de bridgemiddag borrelen we in de bar waar de uitslag bekend wordt gemaakt.

 

 

  1. Contributie

 

De penningmeester int jaarlijks de contributie. U wordt verzocht dit per omgaande te betalen. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Op de jaarlijkse ALV zal de penningmeester verantwoording afleggen over de inkomsten en de uitgaven.

 

 

  1. Secretariaat

 

De taken van het secretariaat zijn; het verzorgen van de notulen van de bestuursvergaderingen; Het bijeen roepen van de jaarlijkse ALV; Het onderhouden van kontakten met de NBB, overige bridgeverenigingen en met de leden.

 

 

  1. Wedstrijdleiding

 

Alle wedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de door de TC aangewezen wedstrijdleiding.

Arbitrage vindt plaats aan de hand van de door de NBB opgestelde regels.

 

 

  1. Algemeen

 

Het bestuur kan m.b.t. de organisatie van speciale activiteiten/feestelijkheden commissies instellen.

Het bestuur stelt zonodig geld uit algemene middelen ter beschikking aan een commissie.

In die gevallen, waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.