Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

zoals vastgesteld op de A.L.V. van 25 september 2017.

 

 

 

 

“Bridgeclub Gezelligheid Troef” verwelkomt sinds september 1994 iedere maandagmiddag ervaren en niet zo ervaren bridgers.

 

In dit reglement vertellen wij U:

  • waar en wanneer we bridgen,
  • hoe we de bridgemiddag organiseren,
  • competitieregels
  • hoe U zich kunt aan- of afmelden,
  • de details betreffende het lidmaatschap,
  • wie de contactpersonen zijn.

 

 

Waar en wanneer

Er wordt iedere maandagmiddag gespeeld van 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

De speelgelegenheid is:     Kulturhus
                                       Smidsbelt
                                       Holten

 

 

Organisatie van de middag

We spelen 6 rondes van 4 spellen.

Een speelronde is 30 minuten; 5 minuten voor het eind wordt er gebeld en mag geen nieuw spel worden gestart. Indien er niet voldoende tijd is voor het laatste spel wordt dit als “niet gespeeld” ingevoerd in de bridgemate.

 

Na de 2e ronde is er een koffie-/theepauze van 10 minuten.
(roken alleen buiten de zaal !)

 

Direct na de laatste ronde ruimt Noord de bridgespullen op.

 

De uitslag wordt bekend gemaakt en direct gepubliceerd op de NBB website. Leden die geen toegang hebben tot internet kunnen om een print van de uitslag verzoeken.

Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond zoals gepubliceerd in het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge 2017”.

 

 

Aan- en afmelden

We gaan ervan uit dat alle leden aanwezig zijn, tenzij zij zich tijdig (uiterlijk de voorafgaande zondagavond voor 20:00 uur) hebben afgemeld.

 

Afmeldingen dienen bij voorkeur gedaan te worden via de NBB website
 (http://www.nbbclubsites.nl/club/10056/afmelden).
Voor afmeldingen is ook een schrift aanwezig tijdens de spelmiddag.

 

Alléén in bijzondere gevallen kan dit telefonisch bij:
Paul Vlijmincx tel. 0548-368610 of 06-54923991 of b.g.g. bij
Henk den Herder, tel. 0548-366131 .

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden.

 

 

Speelplan / Kalender

De Technische commissie stelt voor ieder seizoen een speelplan op dat  jaarlijks voorafgaande aan het spelseizoen wordt gepubliceerd. 

 

In het algemeen worden in het winterseizoen een aantal competitierondes gespeeld, afgewisseld met speciale wedstrijden, tussen de competitierondes. In het zomerseizoen worden een aantal vrije spelmiddagen worden georganiseerd.

 

 

Competitie-regels

Wij spelen een doorlopende competitie. Hierbij wordt een ranking van spelers en paren na iedere speelmiddag up-to-date gebracht. De De plaatsing in de A of B lijn wordt per spelmiddag naar uw plaats in de ranking vastgesteld.

 

De ranking voor iedere individuele speler wordt bepaald door uw gemiddelde score over de laatste 6 middagen (tussentijds missen van spelmiddagen heeft dus geen invloed op uw ranking positie).
De ranking van het paar is de som van de rankings van de individuele spelers en die bepaalt de plaatsing in de spellijn. Dit geldt ook voor spelen met invallers.

 

De wedstrijdleiding streeft naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van paren over de lijnen en naar een eerlijke verdeling van mogelijke zittafels. Voor paren op de grens tussen de lijnen kan dit dus betekenen dat zij regelmatig van spellijn wisselen.

 

Uw beginpositie in het seizoen wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de laatste 6 keren dat u het vorig seizoen competitie hebt gespeeld. Voor nieuwe leden bepaalt de wedstrijdleiding de plaatsing gedurende de eerste spelmiddag.

 

De te behalen punten in de A en de B lijn overlappen elkaar. Dat betekent dat de beste speler in de B lijn dus hoger scoort dan de slechtste speler in de A lijn. Op deze manier komen we tot en zo eerlijk mogelijke ranking die minimaal beïnvloed wordt door af en toe in een andere lijn te spelen. Dit geldt met name voor hen die zich op het raakvlak tussen de 2 lijnen bevinden en soms in de A en soms in de B zullen spelen, al naar gelang hun score en het aantal aanwezige spelers.

 

Over het hele jaar vormen de ranking punten ook de basis voor het clubkampioenschap. Hiervoor gelden echter een minimaal aantal van 20 spelmiddagen, waarbij men minimaal 18x met de eigen partner moet hebben gespeeld. Bij vaker aanwezig zijn dan het minimum, worden maximaal de slechtste 5 scores niet meegeteld, dit om het spelen met invallers te bevorderen.

 

In de A lijn kan een speler tussen de 100 en 60 punten behalen, in de B-lijn tussen de 80 en 40 punten. Wordt er in 1 lijn gespeeld dan wordt de bandbreedte 100-40.

 

De punten worden als volgt verdeeld; het beste paar in de lijn krijgt het maximum aantal punten voor die lijn, het slechtste paar, het minmum aantal. Voor de tussenliggende paren worden de punten proportioneel verdeeld (naar rato van de scores), afgerond op een geheel getal.

 

Bij de wedstrijden zijn systeemkaarten verplicht, deze behoren op tafel te liggen. Heeft u onverhoopt geen systeemkaart dan wordt veronderstelt dat u standaard Acol speelt.

 

In geval van een overtreding het NBB wedstrijdregelement dient direct om arbitrage verzocht te worden. Protesten tegen een arbitrale beslissing dienen binnen 30 minuten na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.

 

 

Lidmaatschap

Het speeljaar, dus ook het lidmaatschap loopt van 1 september tot 1september van het volgende jaar.

 

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

Opzeggingen één maand vóór 1 september

Aspirant leden mogen 2 á 3 middagen vrij meespelen en kunnen dan instappen als lid met een zgn. deelcontributie (na 1 januari 50%)

 

Gastspelers zijn altijd welkom en worden tegen betaling van €2.50 per zitting per persoon ingedeeld indien er ruimte is (graag aanmelden vóór zondagavond 20:00 uur)

 

Oproepspelers, om een zittafel te voorkomen, spelen uiteraard gratis mee.

 

 

Onvoor-ziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.